Wspomaganie rozwoju dzieci w żłobkach i przedszkolach


Cena:  350 zł (czesne)

   

Dziś 5% taniej 370 PLN


ilość wpłat: 103 semestry
Ocena słuchaczy:8.8
176 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Wspomaganie rozwoju dzieci w żłobkach i przedszkolach


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Charakter studiów: studia kwalifikacyjne


Metoda kształcenia: e-learning (online)


Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 grudnia 2020 r. praktyki zawodowe w kształceniu przygotowującym do wykonywania zawodu nauczyciela w roku akademickim 2020/2021 mogą być również realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.


Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450).


Cel:

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu wspierania rozwoju psychoruchowego małych dzieci w żłobku i przedszkolu, prowadzenia diagnozy rozwoju oraz konstruowania programów wspierania rozwoju; przygotowanie słuchacza do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju małych dzieci o zaburzonym rozwoju psychoruchowym i społecznym.

Podczas zajęć słuchacze poznają warunki organizowania i realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w żłobku i przedszkolu, rozumianego jako wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację dziecka niepełnosprawnego.


Czas trwania: 3 semestry (w tym 180 godzin praktyk)


Uzyskane kwalifikacje:

Kwalifikacje wydawane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Studia nadają kwalifikacje do pracy w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w żłobku i przedszkolu. Absolwent specjalności posiada kwalifikacje do pełnienia funkcji opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.


Adresaci:

Studia podyplomowe z zakresu „Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w żłobku i przedszkolu” adresowane są do absolwentów: pedagogiki, psychologii, logopedii oraz lekarzy, fizjoterapeutów zainteresowanych pracą w zespołach wspomagania rozwoju małych dzieci w żłobkach i przedszkolach. 


Zatrudnienie:

Po ukończeniu studiów absolwent posiada kompetencje do podjęcia zatrudnienia m.in. w:

- żłobkach specjalnych, integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi oraz ogólnodostępnych prowadzących programy wspomagające rozwój dzieci,

- przedszkolach specjalnych, integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi oraz ogólnodostępnych prowadzących programy wspomagające rozwój dzieci,

- instytucjach niepublicznych – ośrodkach, fundacjach, stowarzyszeniach i innych placówkach, w których powoływane są zespoły do prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

- poradniach psychologiczno–pedagogicznych prowadzących program wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.


Wymagania:

Studia kierowane są do osób pracujących lub planujących pracę w żłobku lub przedszkolu z małymi dziećmi niepełnosprawnymi lub zagrożonymi niepełnosprawnością.

Uczestnikami studiów mogą być osoby legitymujące się wykształceniem wyższym (co najmniej I stopnia) oraz przygotowaniem pedagogicznym, które posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej.

W przypadku braku posiadania przygotowania pedagogicznego, uczelnia WSKZ umożliwia słuchaczom zapisanie się na dwa kierunki jednocześnie. Zapisując się równolegle na dwa kierunki, słuchacz otrzymuje rabat w wysokości 25% na kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego. 

Celem uzyskania rabatu prosimy o napisanie wiadomości mailowej na adres kontakt@studia-pedagogiczne.pl