Zakładanie i prowadzenie alternatywnych placówek wczesnej edukacji


Cena:  410 zł (czesne)

   

Dziś 6% taniej 440 PLN


ilość wpłat: 102 semestry
Ocena słuchaczy:8.8
188 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Zakładanie i prowadzenie alternatywnych placówek wczesnej edukacji


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: 

Celem studiów jest przygotowanie kadr gotowych do samodzielnego tworzenia i prowadzenia placówek wczesnej edukacji typu przedszkolnego, szkolnego i pozaszkolnego oraz nowatorskiego przekształcania ich dla realizacji funkcji innowacyjnych, aktywizującego, wykraczającego poza tradycyjne metody wspierania uczenia się i rozwoju dzieci.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Kierunek ten ma charakter interdyscyplinarny. Łączy ze sobą dyscypliny takie jak: pedagogika, psychologia oraz nauki socjologiczne. Jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie społeczne na istnienie alternatywnych placówek wczesnej edukacji zarówno w sektorze publicznym jak i niepublicznym.

Program kształcenia obejmuje treści dotyczące aspektów formalno-prawnych, finansowych, kadrowych, programowych, marketingowych oraz metodycznych związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem alternatywnych placówek wczesnej edukacji. Uwzględnione są ponadto zagadnienia z zakresu wymogów lokalowych i sanitarnych, nowych rozwiązań wspierających rodzinę, bezpieczeństwa oraz higieny w żywieniu dzieci.

Absolwenci studiów posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu praktycznych aspektów tworzenia placówek edukacyjnych oraz punktów opieki dziennej w oparciu o zdefiniowane potrzeby rodziców i dzieci. Informacje zdobyte w trakcie studiów umożliwiają im założenie i prowadzenie wzorcowo funkcjonujących placówek zajmującymi się opieką dzienną, rozwojem oraz edukacją dzieci.


Adresaci:

Studia adresowane są do osób legitymujących się wykształceniem wyższym (co najmniej I stopnia), w tym przede wszystkich do nauczycieli, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST), organizacji pozarządowych (NGO), członków lokalnych grup działania (LGD) zainteresowanych założeniem jednej z wyżej wymienionych placówek lub świadczeniem wsparcia dla osób chcących prowadzić punkt opieki lub placówkę edukacji dla dzieci.