Kompetencje wychowawcze


Cena:  360 zł (czesne)

   

Dziś 5% taniej 380 PLN


ilość wpłat: 102 semestry
Ocena słuchaczy:8.9
215 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Kompetencje wychowawcze


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Metoda kształcenia: e-learning (online)


Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450).


Cel:

Celem studiów jest doskonalenie kompetencji wychowawczych oraz umiejętności rozpoznawania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Kierunek ten przygotowuje nauczycieli i wychowawców do pracy z młodzieżą trudną oraz wpływa na efektywność podejmowanych przez nich działań wychowawczych w pracy z uczniem, zespołem klasowym i rodzicami ucznia; pomaga przy doborze skutecznych metod oddziaływania na uczniów i wychowanków.

Program kształcenia skupiony jest na przekazaniu, utrwaleniu i poszerzeniu aktualnej wiedzy oraz umiejętności dotyczących kierowania klasą szkolną i grupą wychowawczą, właściwego reagowania w sytuacjach kryzysowych, utrzymania dyscypliny w klasie i budowania właściwej atmosfery wychowawczej, rozwiązywania konfliktów, negocjacji, diagnozy, profilaktyki i terapii zachowań ryzykownych. Treści kształcenia realizowane w trakcie studiów umożliwiają nabycia przez słuchaczy umiejętności z obszaru mediacji, socjoterapii, arteterapii, komunikacji i asertywności oraz opanowania technik radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym.

Absolwenci kierunku potrafią budować prawidłowe relacje, wspierać i planować rozwój swoich podopiecznych. Znają nowe/innowacyjne metody pracy w szkole, w tym m.in. tutoring szkolny i wychowawczy oraz instrumenty prewencyjnego zapobiegania kryzysom wychowawczym.


Adresaci:

Studia adresowane są do nauczycieli i wychowawców pragnących poszerzyć swoje kompetencje w zakresie pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą.