Czym jest pedagogika szkolna z terapią?

Codzienna praca nauczyciela i prowadzenie zajęć nie zawsze idą zgodnie z planem. Często pedagodzy mają do czynienia z uczniami, którzy z różnych powodów mogą wykazywać problemy z nauką czy szkolną społecznością, zaś tradycyjne działania zaradcze mogą nie być wystarczające. Jak można inaczej pomóc uczniom z trudnościami?

Zajęcia rewalidacyjne wsparciem dla uczniów

Zacznijmy od definicji pojęcia rewalidacja – co to jest? Rewalidacją w pedagogice nazywamy wszelkie działania, które mają na celu pomoc, wsparcie i wyrównanie szans w nauce; to także możliwie w jak największym stopniu korygowanie nieprawidłowości, przez które występują problemy edukacyjne. Takie działania odbywają się w zakresie nie tylko pomocy dydaktycznej, ale także wychowawczej czy terapeutycznej – wykwalifikowani pedagodzy znają odpowiednie narzędzia, które mogą skutecznie dobierać i stosować w zależności od potrzeb danego ucznia. Aby je poznać, podejmują kształcenie z zakresu pedagogiki szkolnej z terapią pedagogiczną.

Rewalidator: jak zostać pedagogiem-terapeutą?

Pedagodzy, którzy chcą zajmować się diagnozą i terapią pedagogiczną oraz prowadzeniem zajęć rewalidacyjnych, muszą posiadać odpowiednie przygotowanie. Mogą je uzyskać między innymi dzięki studiom podyplomowym “Diagnoza, rewalidacja i terapia pedagogiczna z pedagogiką szkolną”. Ukończenie tego kierunku zapewnia uzyskanie odpowiedniej wiedzy i kwalifikacji do pracy z uczniami, którzy wykazują różnego rodzaju szkolne trudności. Pedagog zajmujący się rewalidacją potrafi zdiagnozować przyczynę problemu i indywidualne potrzeby ucznia, na podstawie czego może dobrać odpowiednie zajęcia i zaradzić narastającym problemom. 

Komu pomaga pedagog?

Z pomocy pedagoga i prowadzonych przez niego spotkań korzystają przede wszystkim uczniowie, którzy wykazują szkolne niepowodzenia, bądź są nimi zagrożeni. Przyczyny bywają różne: przebycie przez dziecko traumatycznej sytuacji bądź różnego rodzaju kryzysów rodzinnych, niedostosowanie społeczne lub problemy natury psycho-fizycznej – to wszystko może negatywnie wpływać na proces edukacji, co może skutkować niepewną przyszłością wychowanka na wielu poziomach. Rewalidator ma za zadanie interweniować w takich sytuacjach i zapobiegać nierównościom – w nauce i rozwoju społecznym.

Kto może prowadzić zajęcia rewalidacyjne z dzieckiem z autyzmem?

Dzieci, które posiadają diagnozę spektrum autyzmu, również obejmowane są opieką pedagogów wspierających ich rewalidację. Są to jednak tzw. pedagodzy specjalni, z wykształceniem zapewniającym przygotowanie do pracy z tymi uczniami. Odpowiednie kwalifikacje posiadają zarówno oligofrenopedagodzy, jak i pedagodzy specjalni posiadający uprawnienia do pracy z dziećmi z orzeczeniem. Uczniowie, którzy wykazują problemy z przyczyn nie tyle rozwojowych, co społecznych, znajdą wystarczające wsparcie u pedagogów, którzy na co dzień wspierają młodzież z takimi trudnościami – w szkole lub poradni pedagogicznej.

Narzędzia pracy pedagoga-terapeuty

Podczas kształcenia, przyszli rewalidatorzy nabywają wiedzę z zakresu diagnozy pedagogicznej, profilaktyki i metodyki pracy – w środowisku zarówno szkolnym, jak i rodzinnym ucznia. To poznanie odpowiednich technik i narzędzi używanych w celu wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży, pomocnych przy pracy w przezwyciężaniu napotkanych trudności. Pedagodzy wiedzą też, jak koordynować i wspierać działania opiekuńczo-wychowawcze szkoły, rozpoznawać wczesne oznaki możliwych problemów i organizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną, jeżeli wystąpi taka konieczność.

Praca pedagogów to przede wszystkim:

  • diagnozowanie potrzeb edukacyjnych,
  • projektowanie działań pedagogicznych i edukacyjnych,
  • konstruowanie programów naprawczych,
  • stosowanie technik psychoterapeutycznych podczas zajęć.

To codzienne wsparcie w prawidłowym funkcjonowaniu placówek edukacyjnych, ale przede wszystkim dla uczniów, którzy nie otrzymują – lub otrzymują niedostateczną – pomoc w trudnych sytuacjach.