O nas

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego to uczelnia działająca od blisko 20 lat. Rok powstania uczelni to 2001 rok. Uczelnia jest wpisana do ewidencji uczelni pod numerem 208. Zgodnie z dokumentami rejestrowymi, statutem oraz uchwałami uczelnia jest instytucją powołaną i uprawnioną do prowadzenia studiów oraz studiów podyplomowych nadających uprawnienia zawodowe zgodne z wymogami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Z uwagi na postęp technologiczny i aktualne potrzeby rynku, Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego umożliwia realizację studiów podyplomowych pedagogicznych w formie online. Ta innowacyjna forma kształcenia, przygotowana przez interdyscyplinarny zespół wykładowców, pozwala studentom realizować studia podyplomowe w wybranym i dogodnym dla siebie miejscu i czasie. Każdy z absolwentów Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego po zaliczeniu kierunku otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie ze wzorem MNiSW. Świadectwo potwierdza uzyskanie uprawnień do podjęcia zatrudnienia w charakterze nauczyciela. Warto zwrócić uwagę, iż świadectwo uzyskiwane po ukończenia studiów podyplomowych pedagogicznych online, wydawane są na takich samych wzorach świadectw i na podstawie tych samych przepisów prawnych, co w przypadku studiów podyplomowych stacjonarnych. Na świadectwach nie ma adnotacji, iż studia realizowane były w formie e-learningowej.

Świadectwa wydawane przez Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego umożliwiają uzyskanie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy w charakterze nauczyciela oraz uzyskania uprawnień z zakresu m.in.: przygotowania pedagogicznego, edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, wczesnego nauczania języka obcego, zarządzania oświatą, pedagogiki specjalnej, resocjalizacji i socjoterapii, nauczania przedmiotu w szkole i wielu innych kierunkach na których do podjęcia zatrudnienia niezbędne jest ukończenie studiów podyplomowych w danym zakresie oraz wykazanie się odpowiednimi kwalifikacjami nauczycielskimi. 

Należy zwrócić uwagę, iż sprawowanie w/w funkcji bez wymaganych prawem kwalifikacji może skutkować odpowiedzialnością prawną.

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego posiada wpis rejestru szkół wyższych pod nr. 208 (decyzja Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 maja 2001 r.; nr DSW-3-0145-378/Eko/2001) – (zobacz rejestr). Celem weryfikacji uczelni prosimy w polu „Numer wpisu uczelni” wpisać 208 i kliknąć „Szukaj”.

Uczelnia uzyskała również Certyfikat Jakości ISO 9001:2015. Jest to udokumentowanie faktu, że WSKZ prowadzi swoją działalność oświatową zgodnie z wszelkimi międzynarodowymi standardami jakości oraz normami.

Dodatkowo uczelnia posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.18/00009/2019. Oznacza to, że każda osoba posiadająca status bezrobotnego, może wnioskować o pokrycie kosztów szkolenia przez swój Urząd Pracy.