Jak zostać dyrektorem szkoły? Wszystko, co musisz wiedzieć o tym stanowisku

dyrektor szkoły studia podyplomowe

Jeśli jesteś nauczycielem, z pewnością jednym z Twoich zawodowych celów jest awans na stanowisko dyrektora szkoły. Nic dziwnego, ponieważ funkcja ta jest najwyższą ambicją zawodową dla większości pedagogów. Jak się jednak okazuje, nie każdy z aktywnych zawodowo nauczycieli może być zatrudnionym na tym stanowisku. Zobacz, jak zostać dyrektorem szkoły i jaki jest zakres obowiązków.

Jakie obowiązki ma dyrektor szkoły?

Przejrzysty system awansu nauczycieli pozwala osobom prowadzącym zajęcia piąć się wraz ze zdobywanym doświadczeniem po szczeblach kariery. Ambicje wielu z nich sięgają jednak znacznie wyżej i dotyczą objęcia funkcji dyrektora szkoły. Lista chętnych do pracy na tym stanowisku nieustannie rośnie pomimo dużej odpowiedzialności i szerokiego zakresu zadań.

Obowiązki dyrektora szkoły wynikają z przepisów – według art. 68 ustawy Prawo oświatowe, osoba na tym stanowisku ma za zadanie m.in.:

 • kierować działalnością szkoły bądź placówki i reprezentować ją na zewnątrz,
 • sprawować nadzór pedagogiczny oraz opiekę nad uczniami i stwarzać im warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego,
 • realizować uchwały rady szkoły bądź placówki, a także rady pedagogicznej,
 • zarządzać środkami w oparciu o plan finansowy – może np. organizować administracyjną bądź finansową obsługę szkoły,
 • zapewnić bezpieczeństwo uczniom oraz nauczycielom podczas zajęć organizowanych przez placówkę bądź szkołę.
Sprawdź studia pedagogiczne

Kto wybiera dyrektora szkoły?

Dyrektor szkoły wyłaniany jest w drodze konkursu organizowanego przez organ prowadzący szkołę. Najczęściej jest to prezydent miasta, wójt lub burmistrz. Nabór przeprowadzany jest w kilku etapach:

 1. Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora szkoły,
 2. Powołanie komisji konkursowej,
 3. Rozstrzygnięcie konkursu.

W przypadku, gdy do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat lub nie uda się go wyłonić w wyniku konkursu, minister prowadzący placówkę powołuje kandydata wskazanego przez siebie. 

Kto może zostać dyrektorem szkoły?

Jeśli poważnie myślisz o objęciu funkcji dyrektora, z pewnością interesuje Cię nie tylko, kto wybiera dyrektora szkoły. Najważniejszą kwestią w kontekście zgłoszenia swojej kandydatur jest to, kto może zostać dyrektorem szkoły.

Szczegółowe warunki znajdują się w Rozporządzeniu MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce.

CHCESZ ZOSTAĆ DYREKTOREM? ZAPISZ SIĘ NA STUDIA PODYPLOMOWE I ZDOBĄDŹ NIEZBĘDNE WYKSZTAŁCENIE

Jak zostać dyrektorem szkoły? – kluczowe wykształcenie

Przepisy wskazują, że kandydatem może zostać osoba, która:

 • posiada wyższe wykształcenie i tytuł magistra, magistra inżyniera bądź równorzędny, a także posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do pełnienia funkcji nauczyciela w danej szkole, przedszkolu lub placówce,
 • ukończyła studia I lub II stopnia, jednolite magisterskie bądź studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą,
 • posiada co najmniej 5-letni staż pracy pedagogicznej jako nauczyciel lub 5-letni staż pracy dydaktycznej jako nauczyciel akademicki,
 • otrzymała bardzo dobrą ocenę pracy w ciągu ostatnich 5 lat (w przypadku nauczyciela akademickiego wystarczy ocena pozytywna z ostatnich 4 lat),
 • nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.

Jak zostać dyrektorem szkoły? – ważna niekaralność 

Bardzo ważna jest też kwestia niekaralności. Przepisy wskazują na to, że dyrektorem szkoły może zostać kandydat, który:

 • korzysta w pełni z praw publicznych i ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie był nigdy prawomocnie ukarany dyscyplinarnie, skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo (w tym również skarbowe),
 • nie był karany za przestępstwo związane z dysponowaniem środkami publicznymi.

Studia podyplomowe dla aspirujących dyrektorów – spełnij wymóg wykształcenia

Jak widać wymogi na stanowisko dyrektora szkoły to dość długa lista, a jednym z najważniejszych aspektów jest wykształcenie. Jeśli chcesz spełnić wymagania na to stanowisko, a nie jesteś absolwentem studiów licencjackich bądź studiów magisterskich z zarządzania oświatą, świetnym rozwiązaniem okażą się kwalifikacyjne studia podyplomowe oferowane przez naszą Uczelnię.

jak zostać dyrektorem szkoły

Realizując studia podyplomowe „Organizacja i Zarządzanie Oświatą” zdobywasz interdyscyplinarną wiedzę do profesjonalnego zarządzania szkołą oraz pozostałymi placówkami oświatowymi, a także kwalifikacje do pełnienia funkcji kierowniczych.

Komu podlega dyrektor szkoły?

Osoby zainteresowane pełnieniem tej funkcji zastanawiają się często, komu podlega dyrektor szkoły. Po spełnieniu wskazanych wcześniej wymogów i wygraniu konkursu, kontrolę nad przestrzeganiem prawa oświatowego, a także pełnieniem Twoich obowiązków, będzie sprawować Kuratorium Oświaty. Podczas przeprowadzanych inspekcji, organ ten może oceniać jakość zarządzania szkołą oraz poziom kształcenia.

Dlaczego warto zostać dyrektorem szkoły?

Uzyskanie wykształcenia, które pozwoli Ci podjąć pracę na stanowisku dyrektora szkoły, niesie za sobą wiele korzyści. Do podstawowych zaliczyć można realny wpływ na rozwój młodzieży i edukację – jako dyrektor możesz podejmować ważne decyzje, które mogą pozytywnie wpływać na środowisko szkolne uczniów. Z drugiej strony zarządzanie zespołem nauczycieli to bardzo cenne doświadczenie, które pozwala rozwijać umiejętności przywódcze. Dodatkowo samo stanowisko wiąże się z ogólnym uznaniem w branży i prestiżem, ponieważ dla wielu nauczycieli to najwyższy cel zawodowy.

Jak widać objęcie stanowiska dyrektora szkoły tylko z pozoru może okazać się długą drogą. Kluczowe w tej kwestii jest spełnienie wymogów – na czele z wykształceniem. Zapisz się więc już teraz studia podyplomowe „Organizacja i Zarządzanie Oświatą” i spełnij jeden z najważniejszych kryteriów.