Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/kursy/654/studia/podyplomowe/pedagogika-korekcyjna-terapia-pedagogiczna/src-BlogPedKorekcyjna

Nauczyciele i pedagodzy mimo lat doświadczenia w wykonywanym zawodzie, codziennie uczą się czegoś nowego. Obecnie wymaga się od nich nie tylko posiadania umiejętności edukacyjnych i wychowawczych, ale również komunikacyjnych, a nawet terapeutycznych. Minister Edukacji Narodowej co jakiś czas zmienia wymagania dotyczące posiadanego przez nauczycieli i pedagogów wykształcenia. Ma to zapewnić uczniom jeszcze wyższy poziom nauczania oraz zapewnić im odpowiednią opiekę i wsparcie pedagogiczne. Zwłaszcza uczniowie z większymi potrzebami edukacyjnymi muszą mieć nauczycieli, którzy nie tylko będą uczyć, ale też pomagać w już prowadzonej terapii czy rehabilitacji takiego dziecka. Zatem praca w placówce oświatowej nie jest łatwa.

Wielu nauczycieli uczy się dodatkowo na przykład na studiach podyplomowych. Choćby pedagogika korekcyjna jest często wybieranym kierunkiem, ponieważ można na nim nauczyć się między innymi jak rozpoznawać zaburzenia lub nierówny rozwój u uczniów w różnym wieku czy też poznać metody terapii zaburzeń występujących najczęściej u dzieci i młodzieży. Dzięki temu można prowadzić zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole i pomagać uczniom nie tylko uczyć się odpowiednio do ich poziomu, ale i wspierać ich rozwój czy terapię, która prowadzona jest przez specjalistę. Między innymi w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego można znaleźć odpowiednie kierunki studiów, aby poszerzyć swoją wiedzę pedagogiczną.

Organizowane studia podyplomowe Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) w Warszawie można zrealizować też przez e-learning/samokształcenie. W Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego każdy kierunek można studiować online. Sam program studiów zgodny jest z podstawą programową ustalaną przez ministerstwo dla konkretnego zawodu. Ponadto studia są prowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Dlatego też mimo ich nowoczesnej formy nie ma się czego obawiać. Uczelnia jak i program nauczania na studiach spełniają odpowiednie wymagania stawiane przez MEN czy MNiSW. Po ukończeniu studiów otrzymamy stosowne świadectwo potwierdzające ukończenie wybranego kierunku studiów podyplomowych. Dzięki temu będziemy mogli potwierdzić swoje kwalifikacje zawodowe w każdym zakładzie pracy.