Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – czym jest i kto z niego korzysta?

studia pedagogiczne online

Ostatnia aktualizacja artykułu: 15 marca 2024

Szczególnie w pierwszych latach życia rozwój dziecka przebiega niezwykle dynamicznie. Z uwagi na fakt, iż kolejne etapy dojrzewania są od siebie silnie uzależnione, zaobserwowane przez rodziców lub nauczycieli nieprawidłowości muszą być jak najszybciej skorygowane. Objęciem specjalistyczną opieką zajmuje się wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, u którego wykryto niepokojące zaburzenia. W tym artykule przyjrzymy się więc, kto powinien skorzystać z takiej pomocy i na czym polega wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Co to jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka?

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to interdyscyplinarne podejście, które pozwala objąć specjalistyczną opieką zarówno dziecko, jak i jego rodzinę od momentu zaobserwowania pierwszych oznak niepokojących zaburzeń. Podstawą wczesnego wspomagania rozwoju dziecka są wspólne działania rodziców i terapeutów w celu rozpoznania potrzeb dziecka i realizacji programów dotyczących wspomagania rozwojowego, a także:

 • opracowania diagnozy funkcjonalnych umiejętności na podstawie badań diagnostycznych i wywiadach z rodzicami,
 • wsparcia rodziców w odnalezieniu się w nowej sytuacji i nauczenia postrzegania dziecka przez pryzmat jego silnych stron,
 • opracowania i zaimplementowania wielopoziomowego programu terapeutycznego, który będzie dostosowany do jego możliwości oraz warunków środowiskowych.

wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na czym polega wczesne wspomaganie rozwoju dziecka?

Wczesne wspomaganie rozwoju pełni cztery podstawowe funkcje:

 • informacyjną— wskazuje czynniki ryzyka i czynniki chroniące przed zaburzeniami rozwoju, a także wyjaśnia ścieżki rozwoju oraz mechanizmów uczenia się,
 • diagnostyczną – umożliwia rozpoznanie kliniczne i określenie poziomu funkcjonowania danego dziecka,
 • stymulującą – prowadzi do wielopoziomowego usprawniania dziecka posiadającego różnego rodzaju zaburzenia,
 • wspierająca – pozwala wskazać mocne strony rozwoju i podkreśla osiągnięcia rozwojowe dziecka.

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA PEDAGOGICZNE I ZDOBĄDŹ PRZYGOTOWANIE DO PRACY WSPIERAJĄCEJ ROZWÓJ DZIECKA

Warto zaznaczyć, że wczesne wspomaganie ma na celu nie tylko poprawę aktualnego stanu funkcjonowania dziecka, ale również zapobiec dalszemu pogarszaniu się. Rehabilitacja dziecka ma charakter wielopłaszczyznowych działań na zaburzenia. Proces ten obejmuje m.in.:

 • wsparcie rodziny,
 • kompleksową ocenę rozwoju – pod kątem medycznym, psychologicznym, pedagogicznym, logopedycznym oraz ruchowym,
 • określenie tzw. strefy najbliższego rozwoju, przez którą rozumie się to, co dziecko będzie mogło wykonać przy udzielonym wsparciu,
 • ustalenie oraz realizację programu kompleksowego usprawniania.

typy uczniów

Wczesne wspomaganie rozwoju – dla kogo studia podyplomowe?

Pomoc w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka realizowana jest przez Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju, do których może należeć m.in. nauczyciel posiadający kwalifikacje do pracy w obszarze wczesnego wspomagania dziecka.

Studia podyplomowe oferowane przez Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego na kierunku Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka są stworzone dla osób, które chcą zdobyć przygotowanie do pełnienia funkcji opiekuna w żłobku bądź klubie dziecięcym, a także w:

 • ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 • specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych,
 • przedszkolach specjalnych – ogólnodostępnych oraz z oddziałami integracyjnymi.

Więcej informacji na temat programu studiów i trybie kształcenia znajdziesz na stronie kierunku.