Kurs pedagogiczny dla nauczycieli 270 godzin

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/kursy/99/studia/podyplomowe/przygotowanie-pedagogiczne/src-BlogPrzygPedag

Przygotowanie pedagogiczne jest niezbędnym elementem wykształcenia każdego nauczyciela i jest niezbędne do podjęcia pracy zawodowej. Oznacza ono nabycie podstawowych umiejętności pedagogicznych, a także podstaw psychologii ogólnej, psychologii rozwojowej i metodyki oraz dydaktyki szczegółowej, które są niezbędne aby móc świadczyć zawód nauczyciela w sposób profesjonalny oraz zgodny z zasadami etyki zawodowej. Zasady regulujące sposób zaliczenia przygotowania pedagogicznego są ściśle określone przez ustawę dotyczącą pracy nauczyciela w oświacie – wśród wymagań należy wymienić między innymi pozytywnie ocenioną praktykę pedagogiczną w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin, a także posiadanie dyplomu ukończenia studiów podyplomowych lub kursu wydany przez odpowiednią jednostkę na bazie wytycznych MEN oraz MNiSW.
Kurs pedagogiczny dla nauczycieli 270 godzin, spełniający założenia ustawy i pozwalający uzyskać kwalifikacje zawodowe jest realizowany między innymi przez Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego. Podmiot ten od lat jest obecny na polskim rynku edukacyjnym i wpisany jest do ewidencji szkół wyższych. Wśród jego zalet należy wymienić między innymi:
– realizację podstawy programowej studia podyplomowe prowadzone są zgodnie z obecnie obowiązującymi Rozporządzeniami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej),
– zapewnienie uczestnikowi 270 godzin zajęć edukacyjnych i 150 godzin praktyk zawodowych (3 semestry nauki),
– naukę w formie online (e-learning), co pozwala dopasować tryb i formę nauki do potrzeb każdego uczestnika – materiały dydaktyczne są dostępne na platformie i każdy student może korzystać z nich w dowolnym momencie; zakres merytoryczny omawianych treści jest przygotowany przez wykwalifikowaną kadrę pracowników i specjalistów oraz sporządzony zgodnie z najwyższymi standardami nauczania,
– sprawdzenie wiedzy po każdym etapie kształcenia (tzw. testy cząstkowe i prace zaliczeniowe) oraz egzamin końcowy, którego zaliczenie gwarantuje uzyskanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu przygotowania pedagogicznego oraz możliwość rozpoczęcia pracy w zawodzie nauczyciela,
– wiedza i doświadczenie Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego w realizacji studiów podyplomowych zapewnia wysoką efektywność nauki, a tryb zajęć (forma online) nie odbiega pod względem jakości od klasycznych studiów podyplomowych odbywających się w sposób stacjonarny.

Kurs pedagogiczny dla nauczycieli realizowany przez Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego skierowany jest między innymi dla absolwentów studiów wyższych I lub II stopnia, którzy chcą rozpocząć karierę zawodową w edukacji, a także dla wszystkich osób zainteresowanych podniesieniem swoich kompetencji zawodowych i osób pracujących czynnie w zawodzie nauczyciela (ale z jakich względów nieposiadających wymaganego obecnie przygotowania pedagogicznego).