Kurs pedagogiczny dla nauczycieli online

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/kursy/99/studia/podyplomowe/przygotowanie-pedagogiczne/src-BlogPrzygPedag

Polski system oświaty od wielu lat przechodzi różnorodne zmiany, które mają na celu poprawienie jego wydajności oraz efektywności kształcenia. Wszystko to odbywa się w trosce o dobro uczniów oraz przyszłych absolwentów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz szkół średnich i zawodowych. Zmiany w dużej mierze dotyczą również regulacji zawodu nauczyciela na różnych szczeblach edukacji – ma to na celu zatrudnianie w polskich placówkach oświatowych i edukacyjnych jedynie najlepszych przedstawicieli tego zawodu, którzy charakteryzują się wysokimi kompetencjami zawodowymi oraz mają predyspozycję do przeprowadzania procesu nauczania w szkołach.

Od dłuższego już czasu każdy nauczyciel zobligowany jest nie tylko do ciągłego poszerzania swojej wiedzy (na przykład poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej, rozpoznawania depresji u nastolatków oraz rozmawiania o tematach trudnych), ale również do posiadania przygotowania pedagogicznego. Warto zaznaczyć, że przygotowanie pedagogiczne jest niezbędne zarówno do pracy nauczyciela wieku wczesnoszkolnego, nauczyciela wspomagającego, nauczyciela akademickiego czy nauczyciela praktycznej lub teoretycznej nauki zawodu w technikum czy w szkołach zawodowych.

Reasumując – wszystkich nauczycieli obowiązuje spełnienie wytycznych przewidzianych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego przygotowała kurs pedagogiczny dla nauczycieli online, który jest skierowany do wszystkich zainteresowanych poszerzaniem swojej wiedzy oraz uzyskaniem niezbędnego w zawodzie przygotowania pedagogicznego.

Oferta studiów podyplomowych z zakresu przygotowania pedagogicznego proponowana jest w szczególności dla absolwentów studiów wyższych, którzy chcą niebawem rozpocząć pracę w zawodzie nauczyciela, jak również dla nauczycieli czynnych zawodowo, którzy do tej pory nie posiadali kwalifikacji pedagogicznych, a obecne rozporządzenie wymusza na nich poszerzenie kwalifikacji. Kurs realizowany jest online (tzw. e-learning), co gwarantuje dużą elastyczność oraz swobodę doboru formy i trybu nauki do swoich potrzeb oraz możliwości. Każdy absolwent kursu otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego, które wydawane jest na wzorze MNiSW, zgodnym z obowiązującą ustawą oraz rozporządzeniem na temat regulacji zawodu nauczyciela.
Nauka w trakcie studiów obejmuje 420 godzin kształcenia zawodowego, w tym 150 godzin praktyk. Na zakończenie warto jest zaznaczyć, że Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego jest profesjonalną oraz w pełni legalną placówką edukacyjną o charakterze szkoły wyższej, wpisaną do ewidencji podmiotów oświatowych oraz prowadzi zajęcia zgodnie z wytycznymi m.in. MEN oraz MNiSW.