Przygotowanie uczniów do wykonywania zawodu w branży turystycznej

Nauczanie przedmiotów zawodowych w branży turystycznej

Coraz więcej ofert pracy dotyczy stanowisk w branżach, w których wymagane jest konkretne przygotowanie zawodowe. Stały rozwój sektorów odpowiedzialnych za usługi generuje silne zapotrzebowanie na specjalistów w konkretnych dziedzinach; powstają kolejne firmy poszukujące osób, które posiadają nie tylko wiedzę merytoryczną, ale również umiejętności praktyczne.

Nie inaczej przedstawia się sytuacja w obszarze edukacji. Popyt na danych specjalistów przekłada się na zapotrzebowanie na nauczycieli, którzy wykształcą potrzebną kadrę. Nauczyciele, którzy posiadają udokumentowaną wiedzę z danego obszaru, mogą tutaj znaleźć miejsce dla dalszego rozwoju i realizowania się w dziedzinie, która ich pasjonuje.

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – kwalifikacje z przyszłością

Praktyczna nauka zawodu to element niezbędny w edukacji wykwalifikowanych specjalistów. Osoby, które pragną przekazywać swoją wiedzę innym, świetnie odnajdą się w roli nauczyciela zawodu – tym bardziej, że zapotrzebowanie jest ogromne, a mnogość kierunków branżowych sprawia, że każdy z pedagogów może wybrać kierunek zgodny z jego wiedzą czy zainteresowaniami.

Obsługa podróżnych w portach i terminalach

Branża logistyczna stale notuje wzrosty – transport towarów, ale również i ludzi to element, którego przestój potrafi wpłynąć na działanie całej gospodarki. Zarówno w obszarze przemysłowym, jak i turystycznym potrzebni są specjaliści, którzy będą w stanie zapewnić sprawną obsługę w miejscach, gdzie przepływ znajduje się w największym ruchu. To idealne miejsce pracy dla przyszłych techników eksploatacji portów i terminali

Technik eksploatacji portów i terminali – czym się zajmuje?

Zawód ten został wyodrębniony z branży transportowo-logistycznej. Absolwent tego kierunku może podjąć pracę nie tylko w portach i terminalach, lecz również we wszystkich miejscach, w  których wymagana jest wiedza logistyczna z zakresu magazynowania, transportu, załadunku i rozładunku oraz transportu i obsługi pasażerów. Technik eksploatacji portów i terminali zajmuje się bowiem organizowaniem pracy na terminalach przeładunkowych, obsługą środków transportu w portach morskich, rzecznych, terminalach samochodowych, lotniczych i drogowych. Do jego zadań należy również obsługa podróżnych oraz organizowanie i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem czy magazynowaniem towarów.

Studia podyplomowe - Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik eksploatacji portów i terminali

Technik eksploatacji portów i terminali – zarobki

Wynagrodzenie technika eksploatacji portów i terminali zależy od pełnionej funkcji w przedsiębiorstwie oraz zajmowanego stanowiska. Średnie miesięczne wynagrodzenie spedytora wynosi ok. 5000 PLN (dane na rok 2022). 

Jak zostać nauczycielem przedmiotów zawodowych?

Wymagania, jakie należy spełnić, aby rozpocząć nauczanie przedmiotów zawodowych, określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Według tej ustawy, kwalifikacje do objęcia stanowiska jako nauczyciel w technikum czy szkole branżowej I i II  stopnia nabywa osoba, która posiada dyplom ukończenia:

  • studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku zgodnym z prowadzonymi zajęciami lub nauczamy przedmiotem, a także posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
  • studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku, którego efekty kształcenia w zakresie umiejętności i wiedzy obejmują treść prowadzonych zajęć lub nauczanego przedmiotu – według podstawy programowej dla tego przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym – a także posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
  • studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku innym niż we wcześniejszych dwóch podpunktach, oraz studia podyplomowe w zakresie prowadzonych zajęć lub nauczanego przedmiotu, a także posiada przygotowanie pedagogiczne.

Rozporządzenie określa także wymagania dotyczące kwalifikacji do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych. Posiada je osoba, która posiada dyplom studiów:

  • I stopnia na kierunku zgodnym z nauczanym przedmiotem, a także posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
  • I stopnia na takim kierunku, którego efekty kształcenia w zakresie umiejętności i wiedzy obejmują treści przedmiotu nauczanego wskazane w podstawie programowej dla takiego przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym, a także posiada przygotowanie pedagogiczne.

Osoby, które posiadają już wykształcenie wyższe, mogą wybrać kształcenie podyplomowe na kierunku, który nadaje kwalifikacje do nauczania konkretnych przedmiotów w zawodzie – w tym technika eksploatacji portów i terminali. Program studiów został opracowany w oparciu o aktualne podstawy programowe i obejmuje treści kształcenia wymienione w kwalifikacjach:

  • SPL.02/AU.33 – Obsługa podróżnych w portach i terminalach
  • SPL.03 – Obsługa ładunków w portach i terminalach

W przypadku braku przygotowania pedagogicznego, Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego umożliwia równoległe nabywanie tych kwalifikacji – w krótkim czasie można więc zacząć przekazywać swoją wiedzę i kształcić kolejne pokolenie specjalistów w swoim fachu.