Kto może uczyć EDB?

Kto może uczyć EDB?

Edukacja dla bezpieczeństwa – co to jest?

EDB – inaczej Edukacja dla bezpieczeństwa – to przedmiot, który zastąpił poprzednio wykładane zajęcia z Przysposobienia obronnego. Zakres zagadnień poruszany podczas lekcji jest podobny, jednak program nauczania został przekształcony, a same treści zostały uaktualnione i dostosowane do realiów dnia dzisiejszego. W związku z tym zwiększyło się zapotrzebowanie na nauczycieli, którzy posiadają odpowiednie kompetencje, niezbędne do nauczania tego przedmiotu. 

Obszar zagadnień nauczanych na EDB

Edukacja dla bezpieczeństwa obejmuje szeroki zakres tematów, które należy zrealizować w ramach nauczania tego przedmiotu. Głównie dotyczą one bezpieczeństwa państwa oraz ludności cywilnej, na co składają się takie elementy, jak:

 • geopolityczne uwarunkowania bezpieczeństwa Polski ze względu na jej położenie,
 • działania w sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak katastrofy czy wypadki,
 • organizowanie i udzielanie pierwszej pomocy,
 • działania prozdrowotne.

Celem nauczania EDB jest również kształtowanie wśród młodzieży poczucia patriotyzmu oraz odpowiedzialności za dziedzictwo narodowe. Tym samym buduje się chęć i postawę do działań ochronnych na rzecz własnego kraju oraz społeczności, która go tworzy.

Kto może zostać nauczycielem Edukacji dla bezpieczeństwa?

Nauczanie EDB, podobnie jak i innych przedmiotów, wymaga odpowiednich kwalifikacji – minimalne to ukończenie studiów co najmniej I stopnia oraz posiadanie przygotowania pedagogicznego, a następnie – ukończenie studiów podyplomowych z nauczania tego przedmiotu. Dodatkowo, nauczyciel tego przedmiotu – jako, że będzie wykładał tematy związane z pierwszą pomocą – musi mieć ukończone szkolenie, nadające kwalifikacje do ich nauczania. Tego typu zajęcia są realizowane na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz.U. 2009 nr 139 poz. 1132), i ich odbycie (zakończone egzaminem) – potwierdzone stosownym zaświadczeniem. Szkolenie jest ważne przez okres pięciu lat.

Wymogi niezbędne do nauczania EDB weryfikuje dyrektor szkoły – głównie dotyczy to studiów o kierunku zbieżnym bądź innym niż wykładany przedmiot, i to on ostatecznie podejmuje decyzję o możliwości podjęcia przez danego pedagoga nauczania treści objętych programem, a więc:

 • zagrożenia środowiskowe,
 • sygnały alarmowe,
 • obowiązki ludności w sytuacjach wymagających ewakuacji,
 • stany zagrożenia życia, udzielanie pierwszej pomocy,
 • zakres działania służb ratowniczych oraz obronnych,
 • działania niezbędne podczas pokoju oraz wojny.

Tematyka jest bardzo szeroka, ale również bardzo ważna – zwiększa świadomość odnośnie zagrożeń, edukuje jak skutecznie działać, a także poszukiwać rozwiązań w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych.

W kontekście ochrony cywilnej kraju i ludności, wiedza z zakresu EDB jest niezwykle istotna w kształtowaniu poczucia stabilności i bezpieczeństwa narodowego.

Ile zarabia nauczyciel EDB?

O wynagrodzeniach nauczycieli, którzy są zatrudnieni w publicznych placówkach oświatowych, traktuje Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r., czyli tzw. Karta Nauczyciela. Na wynagrodzenie nakłada się kilka czynników, w tym:

 • wynagrodzenie zasadnicze,
 • dodatki – np. za wysługę lat, motywacyjne, funkcyjne),
 • wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i zastępstw doraźnych,
 • nagrody i inne świadczenia.

Osoby z tytułem zawodowym magistra oraz przygotowaniem pedagogicznym mogą liczyć na wyższe wynagrodzenie niż nauczyciele z dyplomem licencjata bądź inżyniera; najniższe stawki obejmują osoby będące po kolegiach nauczycielskich. Ogólnie, średnie wynagrodzenie dla nauczycieli z wykształceniem II stopnia i przygotowaniem pedagogicznym (ok. 90% kadry) wynosiło w 2021 r. 6509 zł brutto.