Te studia pozwolą Ci na nauczanie języka obcego w szkołach

Nauczanie języków obcych

Umiejętność posługiwania się językiem obcym – głównie angielskim – to niezaprzeczalnie ogromna wartość we współczesnym społeczeństwie. Nauka kolejnego języka – oprócz korzyści komunikacyjnych – dodatnio wpływa na rozwój i otwiera wiele drzwi do pozyskiwania wszelkiego rodzaju informacji. W związku z tym, nauka nowożytnych języków obcych w szkołach weszła nie tak dawno na stałe do podstawy programowej, co spowodowało zwiększone zapotrzebowanie na nauczycieli tych przedmiotów. 

Kto może zostać nauczycielem języka obcego?

Osoby, którzy pragną nauczać dzieci i młodzież, przede wszystkim same powinny dobrze posługiwać się językiem, który będą wykładać – potwierdzają to certyfikaty, uzyskane po zdanych egzaminach językowych bądź dyplom odpowiednich studiów lingwistycznych. Równocześnie niezbędne jest przygotowanie pedagogiczne – bez tych umiejętności praca w szkole nie jest możliwa. Jeżeli w toku poprzednich studiów nie został zrealizowany ten najistotniejszy do przyszłego nauczania blok – można go uzupełnić w toku studiów podyplomowych, na kierunku Przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka obcego.

Przygotowanie pedagogiczne – co to za kierunek?

Podczas studiów o tej tematyce, studenci zyskują umiejętności niezbędne do przekazywania wiedzy innym – zwłaszcza dzieciom i młodzieży, które mają przecież zupełnie inny sposób przyswajania informacji. Szczególnie metodyka nauczania języków obcych wymaga osobnego podejścia, stąd też osobny kierunek pedagogiczny dla tych, którzy chcieliby zostać nauczycielem języka obcego

Przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka obcego zawiera moduł, który zapozna przyszłych pedagogów ze specyfiką dydaktyczną nauki języków – dodatkowo nadając uprawnienia do przeprowadzania takich zajęć.

Przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka obcegoNauczanie języków obcych na poszczególnych etapach edukacji

Potwierdzona znajomość języka, którego będzie się nauczać, wraz z przygotowaniem pedagogicznym to podstawa prowadzenia zajęć w szkole. Jednak im starsze klasy, tym wymagania wobec nauczycieli rosną – stąd też istotne jest wykształcenie i poziom władania językiem obcym – im bieglejszy, tym więcej roczników może zostać objęte nauczaniem przez danego pedagoga.

Wczesne nauczanie języka obcego

Aby uzyskać uprawnienia do nauczania języków w grupach przedszkolnych oraz klasach I-III szkoły podstawowej, należy posiadać – oprócz przygotowania pedagogicznego – minimum:

 • licencjat na kierunku Filologia w specjalności danego języka, lub
 • licencjat w specjalności danego języka bądź lingwistyki stosowanej, lub
 • licencjat po dowolnym kierunku i złożonym państwowym egzaminem nauczycielskim z danego języka stopnia II, lub
 • licencjatem po dowolnym kierunku oraz świadectwem znajomości danego języka w stopniu zaawansowanym bądź biegłym,

nauczać na tym poziomie edukacji mogą również:

 • absolwenci kierunku Pedagogika w zakresie dającym przygotowanie do nauczania w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej z dodatkową specjalnością nauczycielską – język obcy, lub
 • licencjaci bądź magistrzy pedagogiki w zakresie nauczania języka obcego w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej,
 • osoby posiadające kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub klasach I-III szkoły podstawowej, a ponadto legitymujące się świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym i ukończeniem studiów podyplomowych lub kursu kwalifikacyjnego w zakresie wczesnego nauczania danego języka,
 • osoby posiadające kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub klasach I-III szkoły podstawowej, a ponadto legitymujące się świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym, ukończeniem studiów filologicznych i posiadające przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka obcego.

Nauczanie języka obcego we wszystkich typach szkół

Uprawnienia do nauczania języków obcych we wszystkich typach szkół – podstawowych i ponadpodstawowych – nabywają osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne oraz:

 • magistra filologii lub lingwistyki stosowanej w zakresie danego języka obcego, lub
 • magistra dowolnego kierunku po studiach w kraju, którego językiem urzędowym jest język nauczany, lub
 • magister dowolnego kierunku ze świadectwem znajomości danego języka w stopniu zaawansowanym bądź świadectwem złożenia państwowego egzaminu nauczycielskiego z danego języka stopnia II, lub
 • absolwent Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w specjalności danego języka.

Oprócz bycia ekspertem we własnej dziedzinie językowej, nauczyciel języka obcego musi także posiadać wiedzę z psychologii i metodyki. Dlatego też niezbędne jest przygotowanie pedagogiczne, które daje narzędzia do skutecznego przekazywania wiedzy uczniom.

Przygotowanie pedagogiczne – studia podyplomowe online dla nauczycieli

Studia podyplomowe pomogą w uzupełnieniu odpowiedniej wiedzy i kwalifikacji osobom, które pragną nauczać dzieci i młodzież języka obcego. Niekoniecznie jednak musi to odbywać się w formie stacjonarnej – coraz popularniejsze bowiem staje się nauczanie online – metoda zdobywania wiedzy za pomocą przygotowanych przez uczelnię materiałów, dostępnych przez Internet. Dzięki temu słuchacze mogą zaoszczędzić czas, który byłby przeznaczony na dojazdy na zajęcia, i całkowicie skupić się na nauce w miejscu i porze, którą sami sobie wybiorą. Jest to nowoczesna metoda nauczania, coraz chętniej wybierana szczególnie przez osoby aktywne zawodowo bądź posiadające inne zobowiązania, które mogłyby utrudniać proces rozwoju naukowego.