Terapia pedagogiczna a rewalidacja – różnice, które warto znać

terapia pedagogiczna a rewalidacja

Ostatnia aktualizacja artykułu: 18 stycznia 2024

W ostatnich latach diagnozuje się coraz więcej dzieci i młodzieży w kontekście różnego rodzaju zaburzeń. Niektóre z nich są na tyle poważne, że wymagają wdrożenia odpowiedniego leczenia oraz zajęć terapeutycznych. Im wcześniej zostaną wprowadzone do codziennych zajęć ucznia, tym szybciej można poprawić jakość jego funkcjonowania zarówno w środowisku szkolnym, jak i poza nim. Na szczęście istnieje wiele form pomocy. Terapia pedagogiczna a rewalidacja – jakie są najważniejsze różnice?

Terapia pedagogiczna a rewalidacja – różnice pod wieloma względami

Zarówno rodzice dzieci, u których zauważono pewne zaburzenia, jak również nauczyciele wiedzą, że istnieje wiele form pomocy, jednak nie zawsze jasne są różnice pomiędzy każdym z nich. Najlepiej wszelkie rozbieżności prezentuje poniższa tabelka:
Terapia pedagogiczna Rewalidacja
Grupa docelowa W zajęciach uczestniczą uczniowie, którzy: · posiadają opinię z poradni w kierunku trudności z nauką czytania i pisania oraz dysleksją, · posiadają orzeczenie zawierające wskazania do pracy w ramach terapii pedagogicznej, · mają trudności w nauce pisania oraz czytania, którzy nie posiadają dokumentu z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Zajęcia organizowane są dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Zakres ćwiczeń Uczestnicy zajęć rozwijają umiejętności w zakresie m.in.: · spostrzegawczości, analizy i syntezy wzrokowej, · analizy i syntezy słuchowej, · pamięci wzrokowej i słuchowej, · myślenia abstrakcyjnego, słowno-pojęciowego i arytmetycznego, · orientacji przestrzennej, · podstawowych umiejętnościach szkolnych. Na zajęciach rewalidacyjnych uczniowie ćwiczą m.in.: · inteligencję emocjonalno-społeczną (m.in. świadomość i regulację emocjonalną), · czynności samoobsługowe, · pamięć, · koncentrację uwagi, · myślenie logiczne i przyczynowo-skutkowe, · swoje mocne strony.
Forma zajęć W zależności od potrzeb uczniów – zajęcia odbywają się w grupach do 5 osób bądź indywidualnie Zajęcia indywidualne.
 

Rewalidacja – co to jest?

Rewalidacja jest terminem wywodzącym się od łacińskiego re (znów) oraz validus (mocny), które polegają na usprawnianiu, korekcji i wyrównywaniu zaburzonych funkcji – zarówno intelektualnych, jak i rozwojowych. Są to specjalne zajęcia, w trakcie których prowadzący dąży do przywrócenia jak największej sprawności ucznia posiadającego określone ograniczenia.

Czy rewalidacja to terapia?

Zadaniem zajęć jest rozwijanie i wzmacnianie mocnych stron ucznia – z tego powodu nie jest tym samym co terapia pedagogiczna, której celem jest przede wszystkim  usuwanie przyczyn oraz objawów trudności rozwojowych. Są to dwie różne formy zajęć.

Czy terapeuta pedagogiczny może prowadzić zajęcia rewalidacyjne?

Różnice pomiędzy tymi dwiema formami pomocy sprawiają, że wiele wątpliwości budzi to, czy terapeuta pedagogiczny może prowadzić zajęcia rewalidacyjne. Otóż zajęcia rewalidacyjne może prowadzić specjalista, który posiada kwalifikacje adekwatne do niepełnosprawności dziecka. Z kolei terapeutą pedagogicznym może być osoba legitymująca się uprawnieniami pedagoga specjalnego. Oznacza to, że zajęcia rewalidacyjne może prowadzić terapeuta pedagogiczny, jeśli posiada kwalifikacje pedagoga specjalnego oraz kwalifikacje odpowiednie do niepełnosprawności ucznia. terapia pedagogiczna w przedszkolu

Komu przysługuje rewalidacja?

W przeciwieństwie do terapii pedagogicznej, zajęcia rewalidacyjne mogą być zorganizowane dla uczniów, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność, niedostosowanie społeczne lub zagrożenie nim.

Co wchodzi w zakres zajęć rewalidacyjnych?

Podczas zajęć rewalidacyjnych prowadzący wdraża aktywności zgodne z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu. Są to najczęściej aktywności o charakterze doskonalącym, usprawniającym czy korygującym np. wady postawy, wymowy, a także polegające na nauce orientacji przestrzennej oraz poruszania się.

Diagnoza i terapia pedagogiczna studia podyplomowe

Coraz częściej diagnozowane przypadki zaburzeń to rosnące zapotrzebowanie na osoby posiadające przygotowanie do pracy w tym zakresie. Jak się okazuje nie tylko absolwenci studiów pedagogicznych mogą je zdobyć. Studia podyplomowe Diagnoza, rewalidacja i terapia pedagogiczna to świetny wybór dla osób, które chcą w krótkim czasie nabyć wiedzę w zakresie diagnozowania zaburzeń czy też pracować w roli terapeuty z dziećmi i młodzieżą. Kończąc ten kierunek studiów można między innymi poznać wskazania do prowadzenia terapii z uczniami, czy też jak postępować i prowadzić zajęcia edukacyjne dla osób, które mają trudności czy specjalne potrzeby edukacyjne. Absolwenci znają metody, narzędzia i techniki pracy terapeutycznej, które będą niezwykle przydatne w wykonywaniu codziennych obowiązków. Ogromną zaletą studiów jest fakt, iż może zapisać się na nie każdy chętny. Wymogiem jest posiadanie ukończonych studiów co najmniej I stopnia. A zatem mogą to być pedagodzy, kandydaci na nauczycieli czy nawet rodzice, którzy chcą prowadzić terapię z dzieckiem w domu.