Gdzie można pracować po pedagogice opiekuńczo-wychowawczej?

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Ostatnia aktualizacja artykułu: 13 grudnia 2021

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza to kierunek, który daje bardzo duże możliwości zatrudnienia. Ze względu na zdobyte umiejętności, pedagodzy mają możliwość dużego obszaru działań z zakresu zarówno profilaktyki, jak i terapii dzieci, młodzieży i dorosłych, potrzebujących różnego rodzaju wsparcia.

Pedagog opiekuńczo-wychowawczy – kwalifikacje

Absolwenci studiów o tej tematyce zdobywają szeroki wachlarz kompetencji, które mogą wykorzystać w pracy zawodowej bazującej się na wsparciu opiekuńczo-wychowawczym – ale nie tylko. Pedagodzy zdobywają również umiejętność stawiania diagnozy, aby sprecyzować źródło występujących problemów, a następnie wprowadzać skuteczne działania korygujące. 

Tematy poruszane podczas studiów to między innymi:

 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, społeczna;
 • psychologia;
 • prawo rodzinne i opiekuńcze;
 • diagnostyka psychopedagogiczna;
 • terapia pedagogiczna, arteterapia;
 • komunikacja interpersonalna, mediacje, negocjacje;
 • metodyka pracy;

Wiedza ta pozwala na znaczne poszerzenie swoich kwalifikacji jako pedagoga, który oprócz sprawowania pieczy wychowawczej, może planować i budować programy sprawowania opieki, trafnie diagnozować problemy wychowawcze i wprowadzać skuteczne działania naprawcze – takie, jak na przykład terapia pedagogiczna

Co można robić po pedagogice opiekuńczo-wychowawczej?

Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów to narzędzia, które pozwalają kompetentnie sprawować rolę pedagoga w takich miejscach, jak:

 • placówki systemu oświaty, edukacyjne,
 • świetlice szkolne, internaty,
 • instytucje i placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego, rodzinnego oraz wielofunkcyjnego,
 • placówki wychowania przedszkolnego, centra edukacji i kultury dla dzieci i młodzieży,
 • placówki i instytucje systemu pomocy społecznej,
 • organizacje pożytku publicznego,
 • warsztaty terapii zajęciowej,
 • wychowawca pieczy zastępczej.

Aby wspierać dzieci i młodzież w procesie rozwoju psychospołecznego, pedagog opiekuńczo-wychowawczy może się realizować w takich miejscach, jak: szkoły, domy dziecka, pogotowie opiekuńcze, świetlice środowiskowe czy ośrodki wsparcia interwencji kryzysowej. Jego kompetencje pozwalają nie tylko na sprawowanie opieki, ale również jej organizowanie w innych instytucjach, oraz weryfikowanie ich późniejszych działań.  

Absolwenci pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej identyfikują problemy z zakresu opieki i wychowania, organizują i oferują wsparcie, pomoc doraźną czy terapeutyczną. Zajmują się również profilaktyką społeczną, by zapobiegać sytuacjom kryzysowym – mogą prowadzić zajęcia edukacyjne dla uczniów, rodziców i nauczycieli, również z zakresu terapii pedagogicznej. Są doskonale przygotowani do pracy z dziećmi i młodzieżą ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i w pomaganiu przezwyciężania trudności szkolnych. To kompetentni wychowawcy, którzy wspierają procesy rozwojowe na każdym etapie edukacji.