Jakie są wymogi dla nauczyciela języków obcych w szkole?

Dobra znajomość języka obcego daje wiele możliwości – nie tylko osobistych, ale również zawodowych. Jedną z nich może być nauczanie języka obcego w szkole, jednak czy każdy może podjąć się tego zajęcia? 

Kwalifikacje wymagane od nauczycieli języków obcych

Chęć dzielenia się innymi swoją wiedzą i umiejętnościami to niewątpliwie ważny element w pracy nauczyciela. Jednak trzeba również spełnić wymagania formalne, potwierdzające posiadane kwalifikacje – ma to na celu zapewnić odpowiedni poziom nauczania oraz przygotowanie do pełnienia tej roli. 

Szczegółowe kwalifikacje nauczycieli – w tym języków obcych – zostały określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 1575). Z treści aktu wynika, że niezbędne jest posiadanie przygotowania pedagogicznego oraz umiejętność posługiwania się nauczanym językiem na poziomie wymaganym na danym etapie edukacji, potwierdzona odpowiednimi dokumentami. Przyszli nauczyciele-lingwiści mają więc kilka dróg do kariery w oświacie:

  • ukończenie studiów magisterskich na kierunku filologia lub lingwistyka stosowana w zakresie danego języka obcego, lub
  • ukończenie studiów w kraju, w którym dany język jest językiem urzędowym,
  • ukończenie dowolnych studiów magisterskich oraz zdanie egzaminu potwierdzającego znajomość danego języka na poziomie biegłym,
  • ukończenie kolegium języków obcych w specjalności danego języka.

Nauczyciel języka obcego w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej nie musi posiadać tytułu magistra – wystarczą studia I stopnia. W każdym jednak przypadku niezbędne jest jednak posiadanie dodatkowo przygotowania pedagogicznego. 

Przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka obcego

Dobry pedagog powinien umieć przedstawić swój przedmiot w taki sposób, aby uczeń chciał uczyć się języka z przyjemnością, a nie tylko z przymusu. Nauczyciel, oprócz bycia ekspertem we własnej dziedzinie językowej, musi więc także posiadać wiedzę z psychologii i metodyki nauczania.

Przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka obcego można uzyskać dzięki podyplomowym studiom pedagogicznym. Podczas zajęć słuchacze poznają aspekty niezbędne do umiejętnego i skutecznego prowadzenia lekcji, odpowiedniej metodyki i przygotowania tematów. Zdobywają również wiedzę o kreatywnych metodach nauczania języka – angielskiego lub innego obcego, co pozwala na zainteresowanie przedmiotem zwłaszcza najmłodszych uczniów. Nauczanie w szkole może okazać się niezwykle satysfakcjonującym zajęciem, nawet dla osób, które odkryły tę drogę w późniejszym okresie swojej edukacji.