Kurs pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: Przygotowanie Pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz praktycznej nauki zawodu

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu to osoba zasilająca kadrę nauczycieli w zasadniczych szkołach zawodowych, szkołach technicznych, technikum uzupełniającym oraz w szkołach policealnych. Zajmuje się on praktycznym nauczaniem związanym z kierunkiem kształcenia uczniów oraz bardzo często to właśnie pod jego opieką uczniowie realizują wymagane szkolne praktyki. Nauczyciel praktycznej nauki zawodu realizuje program nauczania praktycznego z zachowaniem standardów oraz w odniesieniu do nauczania teoretycznego oraz odpowiedniej podstawy programowej. Odpowiada on również za organizowanie stanowisk pracy oraz czuwaniem nad prawidłową eksploatacją urządzeń i maszyn technicznych, a także wdrażaniem uczniów do odpowiedniego przestrzegania zasad BHP oraz norm pracy. Praca nauczyciela na takim stanowisku wymaga zarówno doskonałego przygotowania teoretycznego, jak również umiejętności praktycznego przekazywania wiedzy – niezbędne jest posiadanie szerokiego doświadczenia zawodowego zarówno w nauczaniu, jak i w pracy w nauczanym zawodzie.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, każdy nauczyciel praktycznej nauki zawodu powinien posiadać dyplom ukończenia pedagogicznego studium technicznego, dokument potwierdzający kwalifikacje i kompetencje zawodowe w zakresie nauczanego przedmiotu oraz przygotowanie pedagogiczne, które można uzyskać między innymi na kursach pedagogicznych dla nauczycieli oraz realizując studia podyplomowe na wyżej wymienionym kierunku. Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego (wpisana do ewidencji szkół wyższych oraz rejestru ośrodków szkoleniowych, uprawniona do realizacji studiów podyplomowych nadających uprawnienia zawodowe zgodnie z wymogami MNiSW oraz MEN) posiada w swojej ofercie kurs pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Nauka w kursie trwa 3 semestry oraz obejmuje 420 godzin (270 godzin + 150 godzin praktyk) oraz realizowana jest w wygodnej formie kształcenia zdalnego (e-learning). Jest to optymalny czas na przyswojenie kompleksowej wiedzy, niezbędnej do pracy w punktach edukacyjnych oraz placówkach oświatowych na terenie kraju oraz za granicą.

Kurs pedagogiczny został przygotowany przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyków oraz zawiera elementy kształcenia zarówno teoretycznego, jak i praktycznego. W trakcie zajęć poruszane są zagadnienia z pedagogiki ogólnej, pedagogiki specjalnej, psychologii, a także metodyki oraz dydaktyki. Zajęcia e-learningowe nastawione są na uzyskiwanie indywidualnych efektów każdego uczestnika, co bezpośrednio przekłada się na wysoką jakość kształcenia oraz daje możliwość elastycznego dopasowania formy nauki do osobistych potrzeb studenta. Każdy absolwent studiów podyplomowych otrzymuje stosowną dokumentację potwierdzającą kwalifikacje zawodowe na druku MNiSW.