Kurs pedagogiczny dla nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: Przygotowanie Pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz praktycznej nauki zawodu

Nauczyciele teoretycznych przedmiotów zawodowych odgrywają bardzo ważną rolę w kształceniu przyszłych pokoleń i pracowników. Znajdują oni zatrudnianie między innymi w szkołach zawodowych, technikum, szkołach policealnych i kierunkowych oraz w technikum uzupełniającym. Swojej pracy zazwyczaj bardzo ściśle współpracują z nauczycielami nauki praktycznej nauki zawodu – ich praca wzajemnie się uzupełnia.

Aby móc pracować jako nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych niezbędne jest posiadanie określonego z wykształcenia oraz kompetencji zawodowych. Według obecnie obowiązującej ustawy o szkolnictwie każdy nauczyciel (bez względu na rodzaj pracy oraz formę zatrudnienia) powinien posiadać oprócz wykształcenia kierunkowego niezbędnego do pracy na danym stanowisku, również przygotowanie pedagogicznego, które umożliwia prawidłową realizację procesu dydaktycznego oraz wysoką jakość kształcenia.

Przygotowanie pedagogiczne można uzyskać realizując między innymi studia podyplomowe dostępne w wielu szkołach wyższych. Kurs pedagogiczny dla nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych odbywający się w ramach studiów podyplomowych dostępny jest między innymi w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego. Uczelnia jest wpisana do ewidencji uczelni wyższych pod numerem 208 oraz posiada status jednostki edukacyjnej. Studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego dostępne w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego charakteryzują się wysoką jakością kształcenia oraz kompleksowa przygotowują do pełnienia zawodu, umożliwiając tym sam uzyskanie niezbędnych kwalifikacji do podjęcia pracy w placówkach oświatowych. Kurs realizowany jest za pomocą innowacyjnej i bardzo nowoczesnej formy kształcenia, jaką są studia podyplomowe pedagogiczne w formie online z wykorzystaniem funkcjonalnej i bardzo łatwej w obsłudze platformy e-learningowej, na której zamieszczane są materiały dydaktyczne przygotowane przez wykwalifikowanego grono pedagogów i wysokiej klasy dydaktyków do spraw nauczania.

Zakres merytoryczny prezentowanych w trakcie kształcenia treści realizuje podstawę programową zgodną z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej. Kurs pedagogiczny obejmuje łącznie 420 godzin kształcenia (w tym 150 godzin praktyk i 270 godzin nauki przedmiotów kierunków z zakresu między innymi pedagogiki, podstaw psychologii, dydaktyki ogólnej i metodyki szczegółowej). Każdy absolwent studiów podyplomowych otrzymuje stosowną dokumentację potwierdzającą odbycie przygotowania pedagogicznego, na druku zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i respektowanym wśród pracodawców w placówkach publicznych i prywatnych sektora oświaty oraz edukacji.