Nowi słuchacze
Aktualni słuchacze

Informacje o studiach

1. Czy obecnie są przyjmowani nowi słuchacze?

Rejestracji na studia podyplomowe można dokonać w momencie, kiedy przy kierunku widnieje status „Rekrutacja otwarta”. Ilość miejsc na studiach podyplomowych może być ograniczona. W zależności od wyboru kierunku może decydować kolejność zgłoszeń i dokonanej płatności.

Zachęcamy do zapisania się na wybrane kierunki poprzez zakładkę Oferta → Oferta studiów

 

2. Kto może się zapisać na studia podyplomowe?

Podstawowym warunkiem zapisania się na studia podyplomowe jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych, co najmniej pierwszego stopnia (licencjat), natomiast jeśli do przystąpienia do danego zakresu kształcenia wymagane jest np. wykształcenie II stopnia, weryfikowane jest to na etapie rekrutacji.

Osoby niebędące obywatelami Polski mogą podejmować i odbywać studia podyplomowe na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Więcej informacji można znaleźć pod linkiem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001668/U/D20181668Lj.pdf

 

3. Kiedy mogę rozpocząć studia podyplomowe?

Słuchacz może zapisać się na studia w dowolnym momencie.

Obecnie trwają zapisy na semestr zimowy, który rozpocznie się 01.10.2021 r., natomiast z racji ostatnich wolnych miejsc na trwającym semestrze letnim, istnieje możliwość złożenia przez słuchacza wniosku o dopisanie do aktualnie trwającego semestru, co pozwoli na ukończenie studiów w szybszym terminie.

Celem złożenia wniosku należy w pierwszej kolejności dokonać rejestracji na wybrany kierunek, a następnie skierować prośbę o wzór stosownego wniosku na adres: kontakt@studia-pedagogiczne.pl

 

4. Jak mam się zapisać na studia podyplomowe?

Celem zapisania się na studia należy wejść w zakładkę Oferta → Oferta studiów i wybrać interesujący kierunek studiów. Następnie należy kliknąć przycisk „Zapisz się na studia”, a w następnej kolejności wybrać formę płatności „Płatność za czesne: 10 wpłat”, „płatność semestralna” lub „płatność jednorazowa”. Platforma przeprowadzi słuchacza przez formularz rejestracyjny.

Po uzupełnieniu wszystkich pól z formularza, należy kliknąć „Załóż konto/Zapisz na studia”.

Na podane w formularzu dane słuchacza zostanie wysłany login oraz hasło. Dane do logowania zostaną wysłane drogą mailową oraz SMS-em.

Kolejno nastąpi przekierowanie do strony płatności, którą obsługuje portal Przelewy24.

Wpłaty można również dokonać przelewem tradycyjnym na dane Uczelni. Dane do przelewu tradycyjnego są dostępne w zakładce Kontakt oraz będą dostępne na koncie słuchacza na platformie.

 

5. Czy mogę studiować 2 kierunki równolegle?

Jak najbardziej. Studia w formie e-learningu (online) nastawione są na kształcenie indywidualne. Daje to słuchaczowi swobodę i możliwość realizowania dwóch lub więcej kierunków równolegle.

Słuchacze na drugi podjęty kierunek studiów otrzymują 10% zniżki, na trzeci 15%, a na czwarty 20% rabatu. System nalicza rabat automatycznie przy zgłoszeniu na kolejny kierunek poprzez platformę.

 

6. Czy warto się zapisać na studia podyplomowe?

Zdecydowanie warto! Przepisy oświatowe zmieniają się w ostatnich latach dynamicznie. Istnieje prawdopodobieństwo, że kwalifikacje zawodowe skierowane do nauczycieli, które obecnie można uzyskać po ukończeniu studiów podyplomowych, będą możliwe do uzyskania wyłącznie po ukończeniu kształcenia trwającego 5 lat.

Przykładem może być np. kierunek studiów „Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna”, który możliwy był do zrealizowania w formie studiów podyplomowych do dnia 30.09.2019 r., a od dnia 1.10.2019 r. po zmianie przepisów dostępny do realizacji jest wyłącznie w postaci 5-letnich jednolitych studiów magisterskich.

Warto pamiętać, że wszystkie osoby, które rozpoczną kształcenie jeszcze przed zmianą przepisów, uzyskają kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia dożywotnio.

 

7. Czy jeśli dołączę do trwającego semestru, zdążę zaliczyć wszystko w terminie?

Oczywiście. Słuchacz nie ma z góry nałożonych godzin wykładów oraz logowania na platformie, dlatego studia może realizować w dogodnym dla siebie miejscu i czasie. Dodatkowo słuchacz realizuje materiał dydaktyczny we własnym tempie.

 

8. Kiedy rozpoczyna się nabór na kolejny semestr (letni)?

Od 24 stycznia 2021 r. WSKZ prowadzi zapisy na kolejny semestr, który rozpocznie się 24 lutego 2021 roku.

 

9. Ile trwają studia i czy mogę je szybciej skończyć?

Najczęściej studia podyplomowe trwają 2 lub 3 semestry. Jest to zależne od zakresu tematycznego danego kierunku.

Regulacje prawne, do których przestrzegania zobligowane są uczelnie wyższe określają ściśle czas trwania semestrów. W związku z czym Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego, jako uczelnia wyższa musi przestrzegać tych zapisów.

Realizacja 3-semestralnych studiów podyplomowych w 1 rok nie jest zgodna z aktualnymi przepisami, a świadectwo ukończenia studiów może zostać wówczas zakwestionowane.

Natomiast wszyscy słuchacze WSKZ, którzy przystępują do studiów podyplomowych mają możliwość otrzymania zaświadczenia o rozpoczęciu kierunku studiów w wersji elektronicznej, tuż po aktywacji semestru.

 

10. Czy osoby, które studiowały inny kierunek lub ten sam kierunek, ale w innej uczelni mogą mieć przepisane przedmioty?

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego nie przewiduje możliwości zaliczenia słuchaczom przedmiotów z danego kierunku na poczet zrealizowanych już przedmiotów na innym etapie kształcenia.

Nie wynika to ze złej woli Uczelni, a z regulacji określających wymaganą liczbę godzin w programach studiów podyplomowych.

W przypadku przepisania przedmiotów, liczba godzin uległaby obniżeniu, co finalnie mogłoby wpłynąć na kwestionowanie kwalifikacji uzyskanych na studiach podyplomowych.

Płatności

1. Ile kosztują studia?

Celem poznania ceny kierunku należy przejść do zakładki Oferta → Oferta studiów

i wybrać interesujący kierunek studiów a następnie kliknąć przycisk „Zapisz się”. Wówczas pojawią się wysokości poszczególnych form płatności dla wybranego kierunku.

Słuchacz opłaca wpisowe, które doliczane jest do pierwszej płatności i nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów z tytułu m.in.:

- opłaty administracyjnej,

- opłaty rekrutacyjnej,

- wydania dokumentów odnośnie realizacji praktyk,

- wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych,

- ponownego podejścia do któregokolwiek z testów cząstkowych,

- ponownego podejścia do testu generalnego,

- ponownego podejścia do napisania pracy dyplomowej.

 

2. Jakie są formy płatności za studia i w jakich terminach mam dokonywać wpłat?

Dostępne formy płatności:

- 10 czesnych - 10 wpłat w regularnych odstępach czasowych,

- płatność semestralna - ilość wpłat zgodna z ilością semestrów na danym kierunku studiów podyplomowych (na studiach: 2 semestralnych - 2 wpłaty, 3 semestralnych - 3 wpłaty, 4 semestralnych - 4 wpłaty),

- płatność jednorazowa (gwarancja najniższej ceny studiów).

W przypadku wyboru płatności w formie czesnych, bądź semestralnej nie jest wymagane składanie skomplikowanych wniosków, a następnie oczekiwanie na ich rozpatrzenie czy też sprawdzanie zdolności kredytowej. Brak skomplikowanych formalności wynika z faktu, iż możliwość rozłożenia płatności na czesne udzielana jest przez Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego, bez instytucji pośredniczących.

Słuchacz na swoim indywidualnym koncie ma dostęp do harmonogramu płatności, wedle, którego uiszcza wpłaty zgodnie z wybranym przez siebie systemem płatności.

 

3. Czy mogę otrzymać rabat?

Oczywiście. WSKZ oferuje rabaty: na drugi kierunek 10% zniżki, na trzeci 15%, a na czwarty 20%. System nalicza rabat automatycznie przy zgłoszeniu na kolejny kierunek.

 

4. Jak mogę opłacić studia?

Płatności za kierunek można dokonać za pośrednictwem Przelewów 24, karty kredytowej lub przelewem tradycyjnym na konto Uczelni.

Opis poszczególnych form płatności:

- przelewy 24 - płatność błyskawiczna dokonywana podczas rejestracji, system wykrywa płatność w ciągu kilku minut i aktywuje dostęp do studiów

- karta kredytowa - płatność dokonywana podczas rejestracji po zaznaczeniu opcji „chcę płacić kartą kredytową”

- przelew tradycyjny - płatność dokonywana za pośrednictwem konta bankowego indywidualnie przez słuchacza lub inny podmiot. Dane do przelewu tradycyjnego znajdują się w zakładce Kontakt

 

5. Czy mogę otrzymać fakturę?

Oczywiście. Istnieje możliwość otrzymania zarówno dokumentu proforma przed opłaceniem zamówienia, jak również faktury właściwej po opłaceniu wybranego kierunku studiów podyplomowych.

Celem otrzymania dokumentu proforma wystarczy przesłać drogą mailową niezbędne dane na adres kontakt@studia-pedagogiczne.pl W odpowiedzi zwrotnej słuchacz otrzyma dokument proformę.

W przypadku chęci otrzymania faktury właściwej po opłaceniu kierunku słuchacz składa wniosek o fakturę poprzez swoje indywidualne konto na platformie dydaktycznej. Po akceptacji wniosku, słuchacz ma możliwość pobrania faktury właściwej na indywidualnym koncie na platformie

Przebieg nauki

1. W jakiej formie prowadzone są studia?

Studia podyplomowe prowadzone są z wykorzystaniem e-learningu (online).

Taki sposób kształcenia to idealne rozwiązanie dla osób aktywnych zawodowo, które ze względu na ograniczenia czasowe nie mogą pozwolić sobie na odbycie studiów stacjonarnych.

 

2. Czy mogę dostać program kierunku?

Oczywiście. Celem otrzymania programu kierunku prosimy o skierowanie zapytania bezpośrednio do departamentu szkoleniowego Uczelni drogą mailową na adres kontakt@studia-pedagogiczne.pl

W tytule wiadomości mailowej prosimy podać: dokładną nazwę kierunku + dopisek „przesłanie programu kierunku”. Programy są przesyłane w formie mailowej.

 

3. Jak wygląda obrona pracy dyplomowej?

Praca dyplomowa składana jest przez słuchacza w formie elektronicznej. Podczas realizacji ostatniego semestru na indywidualnym koncie słuchacza, zostaje udostępniona możliwość wyboru tematu pracy dyplomowej oraz udostępnione miejsce na platformie do jej załączenia.

Praca dyplomowa powinna zawierać 15 - 30 stron A4. Najważniejszym aspektem pracy dyplomowej jest to, żeby słuchacz wyczerpał merytorycznie wybrany przez siebie temat.

Słuchacz pisze pracę dyplomową w oparciu o materiał dydaktyczny zawarty na indywidualnym koncie na platformie, w związku z czym nie jest konieczne korzystanie z dodatkowych źródeł wiedzy. Po zapisaniu pracy zostaje ona przekazana do oceny komisji, co za tym idzie przydzielenie promotora nie jest konieczne. O wyniku pracy dyplomowej słuchacz zostaje poinformowany drogą mailową.

 

4. Jak wygląda realizacja praktyk?

Część kierunków studiów podyplomowych wymaga realizacji praktyk. W opisie każdego kierunku wyodrębniono obszar dotyczący czasu trwania studiów, w którym znajduje się informacja o ewentualnej konieczności realizacji praktyk i ich wymiarze.
Praktyki realizowane są indywidualnie przez słuchacza w wybranych przez niego placówkach, zgodnych z kierunkiem kształcenia. Praktyki mogą zostać rozłożone w dowolnym zakresie czasowym oraz mogą być realizowane równolegle z częścią teoretyczną. Co ważne, praktyki można realizować nie tylko w trakcie semestrów, ale również w terminie do 6 miesięcy od momentu ukończenia ostatniego semestru studiów.

Każdy słuchacz WSKZ ma możliwość wyboru jednej z poniższych form wypełnienia dziennika praktyk na swoim indywidualnym koncie na platformie dydaktycznej:
- elektroniczny dziennik,
- dziennik w wersji papierowej.

Aby potwierdzić realizację praktyk, nie jest koniecznie składanie dokumentów osobiście w siedzibie Uczelni. Uzupełniony dziennik należy przesłać za pomocą dedykowanej do tego zakładki "Dziennik praktyk" w panelu słuchacza.

 

5. Czy mogę być zwolniony/zwolniona z realizacji praktyk?

Istnieje możliwość zwolnienia słuchacza z realizacji praktyk. Decyzję podejmuje kierownik kierunku na podstawie przesłanych skanów dokumentów potwierdzających sytuację zawodową słuchacza na adres mailowy: kontakt@studia-pedagogiczne.pl

 

6. Jak wyglądają materiały dydaktyczne, nauka na platformie, zaliczenia, testy i poprawki?

Materiały dydaktyczne są udostępniane m.in. w postaci: czytelnych prezentacji, wykładów, ćwiczeń oraz testów.

Po każdym temacie słuchacz rozwiązuje test cząstkowy na innowacyjnej platformie dydaktycznej.

„Testy cząstkowe” - są testami wielokrotnego wyboru. W momencie niezaliczenia testu cząstkowego słuchacz zawsze może spróbować zaliczyć go ponownie lub wrócić jeszcze raz do materiałów dydaktycznych celem dokładniejszego zapoznania się z prezentacją, czy wykładem.

Podczas ostatniego semestru studiów, słuchacz pisze pracę dyplomową na jeden z dostępnych tematów na platformie oraz zdaje test generalny.

„Test generalny” jest ostatnim szczeblem do zaliczenia danego semestru na studiach podyplomowych i składa się z 30 pytań losowo wybranych ze wszystkich „testów cząstkowych”. Próg zaliczenia „Testu generalnego” to 26/30.

Nie ma żadnych dodatkowych opłat z tytułu niezaliczenia ww. testów oraz ponownego przejścia. Do testów można podchodzić wielokrotnie, aż do momentu zaliczenia.

 

7. Czy do nauki potrzebne jest specjalne oprogramowanie?

Platforma jak tak skonstruowana, aby żaden student nie miał trudności z zalogowaniem się do platformy oraz przeglądaniem prezentacji, załączników czy ćwiczeń. Wystarczy posiadać komputer PC lub inne urządzenie, które odtwarza poprawnie dźwięk w formacie MP3 oraz posiada rozdzielczość ekranu w poziomie nie mniejszą niż 1100 pixeli. Każdy komputer powinien posiadać takie oprogramowanie w standardzie.

Informacje o Uczelni

1. Czy mogę uzyskać więcej informacji o Uczelni?

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego to Uczelnia działająca od ponad 20 lat posiadająca wpis do rejestru szkół wyższych RAD-on pod numerem 208.

Zgodnie z dokumentami rejestrowymi, statutem oraz uchwałami Uczelnia jest instytucją powołaną i uprawnioną do prowadzenia studiów oraz studiów podyplomowych zwiększających i nadających wiedzę, umiejętności, kwalifikacje zawodowe zgodne z wszelkimi wymogami w tym m.in.: Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dodatkowo uczelnia WSKZ uzyskała Certyfikat Jakości ISO 9001: 2015. Jest to udokumentowanie faktu, że kształcenie na uczelni prowadzone jest zgodnie z międzynarodowymi standardami jakości oraz normami.

Zachęcamy do zapoznania się z zakładką: Uczelnia → O nas

 

2. Gdzie znajduje się siedziba Uczelni i czy studia wymagają zjazdów stacjonarnych?

Siedziba Uczelni znajduje się we Wrocławiu. Studia podyplomowe prowadzone są z wykorzystaniem e-learningu (online).

 

3. Jakie dokumenty otrzymam po studiach podyplomowych?

Po ukończeniu studiów absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Świadectwo jest zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego.

Wizualizacja awersu świadectwa jest dostępna pod opisem każdego kierunku studiów.


4. Czy na świadectwie będzie informacja, że były to studia z wykorzystaniem kształcenia online i jak otrzymam świadectwo?

Na świadectwie nie ma informacji, że studia zostały zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Absolwenci Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego otrzymują dokładnie takie samo świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, jak w przypadku ukończenia studiów podyplomowych w formie stacjonarnej.

Świadectwo wysyłane jest do słuchacza drogą listowną na wskazany adres w formularzu znajdującym się w panelu słuchacza.

 

5. Czy mogę otrzymać informacje o kadrze Uczelni?

Na chwilę obecną kadra liczy ponad 300 wykładowców. Kadra naukowo-dydaktyczna Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego tworzona jest przez wielu specjalistów z danej dziedziny nauczania. Kadrę stanowią nie tylko wybitni profesorowie oraz wykładowcy akademiccy, odnoszący w swojej pracy liczne sukcesy, ale także czynni zawodowo pedagodzy posiadający wieloletnie doświadczenie i wiedzę praktyczną.

Zachęcamy do zapoznania się z zakładką Uczelnia → Kadra dostępną na stronie Uczelni.

Dotacje i dofinansowania

1. Kto może uzyskać dofinansowanie na studia podyplomowe?

 

Dofinansowanie na studia podyplomowe mogą otrzymać:

- osoby posiadające status osoby bezrobotnej

Celem otrzymania pomocy w uzyskaniu dofinansowania dla osób bezrobotnych na realizację studiów z Urzędu Pracy należy wypełnić formularz znajdujący się na stronie Uczelni, w zakładce Dotacje → Dotacje dla bezrobotnych

- szkoły lub firmy

Celem otrzymania pomocy w uzyskaniu dofinansowania dla firm i szkół na realizację studiów z Urzędu Pracy należy wypełnić formularz znajdujący się na stronie Uczelni, w zakładce Dotacje → Dotacje dla firm i szkół

- osoby indywidualne lub przedsiębiorcy

Baza Usług Rozwojowych realizuje studia za pomocą operatorów, którzy udzielają dofinansowania. Pełna lista operatorów dostępna jest po kliknięciu w odpowiednie województwo:
https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Nauka na platformie

1. Ile razy mogę podchodzić do testów cząstkowych i pracy dyplomowej?

Zarówno do testów cząstkowych, jak i testu generalnego można podchodzić wielokrotnie, aż do momentu zaliczenia. Nie ma żadnych dodatkowych opłat z tytułu niezaliczenia ww. testów oraz ponownego przejścia. W przypadku negatywnej oceny pracy dyplomowej student ma możliwość ponownie załączyć poprawioną pracę bez dodatkowych kosztów.

 

2. Informacje ogólne o pracy dyplomowej.

Praca dyplomowa składana jest przez słuchacza w formie elektronicznej w postaci pliku PDF.

Podczas realizacji ostatniego semestru na indywidualnym koncie słuchacza, zostaje udostępniona możliwość wyboru tematu pracy dyplomowej oraz udostępnione miejsce na platformie do jej załączenia.

Praca dyplomowa powinna zawierać 15 - 30 stron A4. Najważniejszym aspektem pracy dyplomowej jest to, żeby słuchacz wyczerpał merytorycznie wybrany przez siebie temat. Słuchacz pisze pracę dyplomową w oparciu o materiał dydaktyczny zawarty na indywidualnym koncie na platformie, w związku z czym nie jest konieczne korzystanie z dodatkowych źródeł wiedzy.

Po zapisaniu pracy zostaje ona przekazana do oceny komisji, co za tym idzie przydzielenie promotora nie jest konieczne. O wyniku pracy dyplomowej słuchacz zostaje poinformowany drogą mailową.

 

3. Z czego powinna składać się praca dyplomowa? Gdzie znajdę wymagania?

Praca dyplomowa powinna zawierać następujące elementy:

- stronę tytułową,
- spis treści,
- wstęp,
- rozdziały i podrozdziały,
- podsumowanie,
- bibliografię.

Natomiast szczegółowe informacje w zakresie m.in. formatowania tekstu, dostępne będą po wybraniu tematu pracy dyplomowej na koncie słuchacza.

 

4. Kto tworzy materiały dydaktyczne?

Materiały dydaktyczne tworzone są przez kadrę naukowo-dydaktyczną Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego złożoną z wysokiej klasy specjalistów z danej dziedziny nauczania. Kadrę stanowią nie tylko wybitni profesorowie oraz wykładowcy akademiccy, odnoszący w swojej pracy liczne sukcesy, ale także czynni zawodowo pedagodzy posiadający wieloletnie doświadczenie i wiedzę praktyczną. Na chwilę obecną kadra liczy ponad 300 wykładowców.

Zachęcamy do zapoznania się z zakładką Uczelnia → Kadra

 

5. Czy mogę otrzymać zaświadczenie o rozpoczęciu studiów/semestru?

Oczywiście. Celem pobrania stosownego zaświadczenia należy zalogować się na indywidualne konto słuchacza i przejść do zakładki „Dokumentacja”. Następnie po kliknięciu w nazwę realizowanego kierunku wyświetli się rozwijana lista plików w formacie PDF do pobrania.

 

6. Gdzie mam wysłać dokumentację potwierdzającą moje wykształcenie?

Słuchacz załącza skany dokumentów potwierdzających wykształcenie w zakładce „Dokumentacja”, która jest dostępna po zalogowaniu się na platformę dydaktyczną.

Świadectwo

1. Kiedy otrzymam świadectwo?

Po ukończonym kształceniu, zgodnie z harmonogramem roku akademickiego świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zostanie wysłane w terminie do miesiąca od daty zakończenia ostatniego semestru.

 

2. Kiedy kończy się semestr?

Szczegółowe daty rozpoczęcia oraz zakończenia poszczególnych semestrów dostępne są z poziomu indywidualnego konta słuchacza po kliknięciu w nazwę realizowanego kierunku.

 

3. Jak wygląda świadectwo? Co znajduje się na jego rewersie i awersie?

Wizualizacja awersu świadectwa ukończenia studiów podyplomowych dostępna jest na stronie Uczelni pod opisem każdego kierunku. Natomiast na rewersie świadectwa znajduje się informacja o uzyskanych punktach ECTS oraz zakresie zrealizowanego materiału. Celem weryfikacji wyglądu świadectwa należy wybrać odpowiedni kierunek studiów podyplomowych za pośrednictwem zakładki Oferta → Oferta studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W związku z powyższym kwalifikacje oraz dokumentacja, którą absolwent otrzyma po ukończonym kształceniu są w pełni honorowane zarówno w instytucjach państwowych, prywatnych, jak i placówkach zagranicznych.

 

4. Czy mogę otrzymać informację w momencie, kiedy świadectwo zostanie wysłane?

Oczywiście. W momencie wysłania świadectwa słuchacz otrzymuje stosowną informację drogą mailową na adres mailowy podany w trakcie rekrutacji.

 

5. Czy mogę szybciej skończyć studia?

Regulacje prawne, do których przestrzegania zobligowane są uczelnie wyższe określają ściśle czas trwania semestrów. W związku z czym Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego jako uczelnia wyższa musi przestrzegać tych zapisów. Dzięki temu słuchacze mają pewność, że uzyskane kwalifikacje nie zostaną zakwestionowane. W związku z powyższym nie ma możliwości szybszego ukończenia studiów. Niemniej jednak, osoby które przystępują do studiów podyplomowych mają możliwość otrzymania zaświadczenia o rozpoczęciu kierunku studiów w wersji elektronicznej tuż po aktywacji. Prosimy mieć na uwadze, iż przedłożenie takowego dokumentu najczęściej jest już wiążące dla pracodawcy i otwiera możliwości rozwoju zawodowego oraz awansu. Zaświadczenie o rozpoczęciu semestru dostępne jest na indywidualnym koncie słuchacza. Celem pobrania zaświadczenia prosimy o zalogowanie się na indywidualne konto na platformie dydaktycznej, a następnie wybranie zakładki „Dokumentacja”, która znajduje się w panelu po lewej stronie. Wówczas po kliknięciu w nazwę realizowanego kierunku wyświetli się rozwijana lista plików do pobrania w formacie PDF. Dodatkowo informujemy, iż zaświadczenia o rozpoczęciu kolejnych semestrów dostępne będą tuż po aktywacji danych semestrów

Płatności

1. W jakich terminach mam dokonywać kolejnych płatności za studia?

Dostępne formy płatności:

- 10 czesnych - 10 wpłat w regularnych odstępach czasowych,

- płatność semestralna - ilość wpłat zgodna z ilością semestrów na danym kierunku studiów podyplomowych (na studiach 2 semestralnych - 2 wpłaty, na studiach 3 semestralnych - 3 wpłaty),

- płatność jednorazowa (gwarancja najniższej ceny studiów).

Słuchacz na swoim indywidualnym koncie ma dostęp do harmonogramu płatności, wedle, którego uiszcza wpłaty zgodnie z wybranym przez siebie systemem płatności.

Harmonogram płatności jest jednakowy dla wszystkich uczestników danego kierunku studiów. W związku z czym, jeżeli słuchacz dołączył do trwającego semestru obowiązek dokonania wpłat został przesunięty w czasie proporcjonalnie od dnia, w którym dokonał on pierwszej wpłaty.

 

2. Czy mogę otrzymać fakturę za opłacony kierunek studiów podyplomowych?

Istnieje możliwość otrzymania faktury właściwej po opłaceniu wybranego kierunku studiów podyplomowych.

W przypadku chęci otrzymania faktury właściwej po opłaceniu kierunku słuchacz składa wniosek o fakturę poprzez swoje indywidualne konto na platformie dydaktycznej. Po akceptacji wniosku, słuchacz ma możliwość pobrania faktury właściwej na indywidualnym koncie na platformie. Faktura jest generowana dla każdej wpłaty osobno, zgodnie z wybraną formą płatności (płatność jednorazowa, płatność semestralna, płatność w formie 10 czesnych).

 

3. Czy fakturę może opłacić pracodawca, który sfinansuje mi część studiów?

Oczywiście. Składając wniosek o fakturę poprzez swoje indywidualne konto słuchacz wskazuje dane do faktury. Po akceptacji wniosku ma on możliwość pobrania faktury właściwej na indywidualnym koncie na platformie i przekazania pracodawcy.

Praktyki

1. Ile godzin praktyk należy zrealizować na wybranym przeze mnie kierunku?

Część kierunków studiów podyplomowych wymaga realizacji praktyk. Celem weryfikacji czy dany kierunek studiów podyplomowych wymaga realizacji praktyk należy wybrać odpowiedni kierunek studiów podyplomowych za pośrednictwem zakładki Oferta → Oferta studiów

W opisie każdego kierunku wyodrębniono obszar dotyczący czasu trwania studiów, w którym znajduje się informacja o ewentualnej konieczności realizacji praktyk i ich wymiarze.

 

2. W jakim miejscu mam zrealizować praktyki?

Praktyki realizowane są indywidualnie przez słuchacza w wybranych przez niego placówkach, zgodnych z kierunkiem kształcenia.

Celem uzyskania szczegółowych informacji dotyczących miejsc praktyk, prosimy o skierowanie zapytania drogą mailową na adres kontakt@studia-pedagogiczne.pl podając w tytule wiadomości treść "nazwa kierunku - miejsce realizacji praktyk". W odpowiedzi zwrotnej słuchacz otrzyma wytyczne odnośnie miejsc, w których może zrealizować praktykę zawodową.

 

3. Ile mam czasu na realizację praktyk?

Praktyki zawodowe mogą zostać rozłożone w dowolnym zakresie czasowym oraz mogą być realizowane równolegle z częścią teoretyczną. Co ważne, praktyki można realizować nie tylko w trakcie semestrów ale również w terminie do 6 miesięcy od momentu ukończenia ostatniego semestru studiów.

 

4. Jakie dokumenty należy wysłać, aby rozliczyć zrealizowaną praktykę?

W sytuacji, gdy dany kierunek studiów podyplomowych wymaga realizacji praktyk zawodowych, słuchacz ma możliwość wyboru jednej z poniższych form wypełnienia dziennika praktyk:
- elektroniczny dziennik,
- dziennik w wersji papierowej.

Na indywidualnym koncie słuchacza dostępna będzie również szczegółowa instrukcja wypełnienia ww. dokumentacji.

Uzupełniony dziennik praktyk wraz z deklaracją przystąpienia do praktyk należy załączyć za pośrednictwem zakładki "Dziennik praktyk" w panelu słuchacza.

 

5. Godziny praktyk to godziny lekcyjne czy zegarowe?

Godziny praktyk to godziny lekcyjne tj. 45 minut.

 

6. Czy mogę być zwolniony/zwolniona z realizacji praktyk?

Istnieje możliwość zwolnienia słuchacza z realizacji praktyk zawodowych.

Decyzję podejmuje kierownik kierunku na podstawie przesłanych skanów dokumentów potwierdzających sytuację zawodową słuchacza oraz stosownego podania. Prosimy o skierowanie zapytania drogą mailową na adres kontakt@studia-pedagogiczne.pl podając w tytule wiadomości treść „Zwolnienie z praktyk - dokumenty”. W odpowiedzi zwrotnej zostanie przesłany wzór podania o zwolnienie z praktyk.

 

7. Czy istnieje możliwość realizacji praktyk w formie zdalnej?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 grudnia 2020 r. praktyki zawodowe w kształceniu przygotowującym do wykonywania zawodu nauczyciela w roku akademickim 2020/2021 mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.