Przebieg nauki


Studia podyplomowe pedagogiczne prowadzone są z wykorzystaniem e-learningu (online).


Rekrutacja


1. Rejestracji na studia można dokonać w momencie, kiedy przy kierunku widnieje status "Rekrutacja otwarta"

2. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc na wybranych kierunkach, o przyjęciu może decydować kolejność zgłoszeń oraz opłat.

3. Rejestracji można dokonać poprzez zakładkę Oferta, przechodząc do opisu kierunku i wybierając kafelek „Zapisz się na studia” oraz formę płatności. Platforma przeprowadzi uczestnika przez formularz rejestracyjny. 

4. Płatność może być dokonana w systemie 10 czesnych lub w formie jednorazowej bądź semestralnej. Dokonanie pierwszej opłaty skutkuje zapisaniem się na studia w odpowiednim semestrze zimowym lub letnim.

Zalety dostępnych wariantów płatności:

 • 10 czesnych — 10 wpłat w regularnych odstępach czasowych
 • płatność semestralna — ilość wpłat zgodna z ilością semestrów na danym kierunku studiów podyplomowych (na studiach 2 semestralnych — 2 wpłaty, na studiach 3 semestralnych - 3 wpłaty, 4 semestralnych – 4 wpłaty)
 • płatność jednorazowa   (gwarancja najniższej ceny studiów)

5. Po dokonaniu rejestracji słuchacz otrzymuje login i hasło do indywidualnego konta na platformie. Dane do logowania wysyłane są zarówno mailowo, jak i SMS-em.

6. Kolejno następuje przekierowanie do strony płatności, którą obsługuje portal Przelewy24. Wpłaty można dokonać również przelewem tradycyjnym na wyświetlone na tym etapie dane Uczelni. 

7. Wniesienie opłaty za wybrany kierunek skutkuje aktywacją kierunku w odpowiednim semestrze zimowym lub letnim, zgodnie z harmonogramem studiów.


Przebieg nauki na studiach podyplomowych


 • SEMESTRY

  Semestry podzielone są na poszczególne bloki tematyczne, które zawierają materiały dydaktyczne. Pomoce naukowe są udostępniane m.in. w postaci: czytelnych prezentacji, wykładów, materiałów wideo, ćwiczeń oraz testów (w zależności od wybranego kierunku studiów). 

  Po każdym temacie student rozwiązuje test cząstkowy na swoim indywidualnym koncie słuchacza na platformie. 

 • TESTY CZĄSTKOWE

  Każdy Test cząstkowy jest testem wielokrotnego wyboru.

  W momencie niezaliczenia testu cząstkowego słuchacz zawsze może spróbować zaliczyć go ponownie lub wrócić jeszcze raz do materiałów dydaktycznych, celem dokładniejszego zapoznania się z prezentacją, czy wykładem i przyswojenia wiedzy.

 • PRAKTYKI ZAWODOWE

  Część kierunków dostępnych w ofercie Uczelni przewiduje realizację praktyk zawodowych.

  Praktyki realizowane są indywidualnie przez słuchacza w wybranych przez niego placówkach, zgodnych z kierunkiem kształcenia. Mogą zostać również rozłożone w dowolnym zakresie czasowym i realizowane równolegle z częścią teoretyczną.

  Każdy słuchacz WSKZ ma możliwość wyboru jednej z poniższych form wypełnienia dziennika praktyk na swoim indywidualnym koncie na platformie dydaktycznej:

  - elektroniczny dziennik,

  - dziennik w wersji papierowej.

  Aby potwierdzić realizację praktyk, nie jest koniecznie składanie dokumentów osobiście w siedzibie Uczelni. Uzupełniony dziennik należy przesłać za pomocą dedykowanej do tego zakładki "Dziennik praktyk" w panelu słuchacza.

 • TEST GENERALNY

  Podczas realizacji przez słuchacza ostatniego semestru studiów, do zaliczenia pozostaje test generalny oraz napisanie pracy dyplomowej na jeden z tematów udostępnionych na platformie.

  Test generalny jest ostatnim szczeblem do zaliczenia danego semestru na studiach podyplomowych i składa się z 30 pytań losowo wybranych ze wszystkich testów cząstkowych. Próg zaliczenia Testu generalnego to 26/30.

  Analogicznie jak w przypadku testów cząstkowych, słuchacz w momencie niezaliczenia testu generalnego, ma możliwość jego bezpłatnego poprawienia.

 • PRACA DYPLOMOWA

  Praca dyplomowa składana jest przez słuchacza w formie elektronicznej. Podczas realizacji ostatniego semestru na indywidualnym koncie słuchacza, zostaje udostępniona możliwość wyboru tematu pracy dyplomowej oraz wyodrębnione miejsce na platformie do jej załączenia.

  Wymagania dotyczące pracy dyplomowej dostępne są na indywidualnym koncie słuchacza, a dodatkowo przydatne informacje znajdują się w dziale Częste pytania, jednak najważniejszym aspektem jest to, aby student wyczerpał temat merytorycznie.

  Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego udostępnia materiał dydaktyczny na koncie słuchacza i na jego podstawie pisze on pracę dyplomową. W związku z czym nie jest konieczne korzystanie z dodatkowych źródeł wiedzy.

  Po zapisaniu pracy zostaje ona przekazana do oceny komisji. Natomiast o wyniku pracy dyplomowej słuchacz zostaje poinformowany drogą mailową.

 • ŚWIADECTWO

  Po ukończonym kształceniu, zgodnie z harmonogramem roku akademickiego, słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane zgodnie z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Dlaczego warto studiować w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego?


Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego to Uczelnia działająca ponad 20 lat. Uczelnia jest instytucją powołaną i uprawnioną do prowadzenia studiów oraz studiów podyplomowych nadających uprawnienia zawodowe zgodne z wymogami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 


Korzyści z realizacji studiów podyplomowych to między innymi: 


 • możliwość zdobycia i uzupełnienia kwalifikacji oraz kompetencji
 • szybka i przystępna forma zdobywania wiedzy, dostęp do kompleksowych materiałów dydaktycznych od najwyższej klasy specjalistów, profesorów i praktyków z danej dziedziny nauczania - dostępnych w zakładce Kadra
 • możliwość realizacji kilku kierunków równolegle
 • atrakcyjne bonifikaty
 • możliwość rozpoczęcia studiów bez konieczności oczekiwania na zebranie się grupy
 • możliwość zapisania się w dowolnym momencie
 • dostęp do platformy dydaktycznej 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu

Dodatkowo ukończenie studiów podyplomowych umożliwia:


 • zwiększenie swojej konkurencyjności na rynku pracy
 • nabycie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do zwiększenia efektywności wykonywanej pracy
 • rozwijanie swoich kompetencji, co może być podstawą do przyznania podwyżki, bądź otrzymania awansu zawodowego
 • uzyskanie pełnoprawnego i honorowanego świadectwa wydanego przez renomowaną Uczelnię