Regulamin Serwisu www.studia-pedagogiczne.pl


I.  Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie definicje oznaczają odpowiednio:

a) Regulamin – niniejszy regulamin;

b) Portal lub Serwis - portal internetowy zlokalizowany pod adresem www.studia-pedagogiczne.pl oraz na jego podstronach;

c) Konto – dostępna dla Użytkownika, po prawidłowym zarejestrowaniu się i zalogowaniu (podaniu Loginu oraz hasła do Konta), część Serwisu, pozwalająca na korzystanie z Serwisu oraz nabywanie Usług i produktów oferowanych przez Serwis jak również na modyfikację swoich danych osobowych i innych elementów związanych z korzystaniem z Serwisu;

d) Login – indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika, jaka została nadana podczas rejestracji Użytkownika w Serwisie;

e) Użytkownik – podmiot, który dokonał prawidłowej rejestracji w Serwisie (jak również osoba, która zarejestrowana została w Serwisie przez Podmiot ubiegający się o dofinansowanie, zgłaszający tę osobę do uczestnictwa w kształceniu) oraz posiada aktywne Konto;

f) Odwiedzający – podmiot, który odwiedza bezpłatnie stronę internetową Serwisu, korzystając z usług Serwisu w sposób ograniczony, właściwy dla osób niezarejestrowanych (niebędących Użytkownikami);

g) Reklamodawca – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zleca Usługodawcy zamieszczenie w Serwisie reklamy własnego produktu lub usługi na podstawie odrębnych umów;

h) Usługa – możliwość korzystania z Serwisu, świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników/ Podmiotów ubiegających się o dofinansowanie i Odwiedzających. W szczególności Usługami są Studia podyplomowe;

i) Pliki Cookies - niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika strony (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry Plików Cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie stronie, która je utworzyła;

j) Studia podyplomowe/ Studia on-line- program nauki oferowany przez Serwis w formie studiów podyplomowych, prowadzonych zgodnie z przepisami oświatowymi;

k) Studia podyplomowe na indywidualne zamówienie – Studia podyplomowe, o których mowa wlit. powyżej, które realizowane są na indywidualne zamówienie Użytkownika/ Podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie, według jego specyfikacji, służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

l) Administrator – Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego, adres siedziby: plac Powstańców Śląskich 1/201, 53-329 Wrocław, NIP: 7952214640. Uczelnia została założona 20 czerwca 2001 roku i wpisana jest do ewidencji uczelni niepublicznych pod numerem 208.

m) Usługodawca – Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego, adres siedziby:

plac Powstańców Śląskich 1/201, 53-329 Wrocław, NIP: 7952214640. Uczelnia wpisana jest do ewidencji uczelni niepublicznych pod numerem 208.

n) Koszyk Zamówień - narzędzie dostępne w Portalu, które umożliwia złożenie zamówienia. Za jego pomocą Użytkownik/ Podmiot ubiegający się o dofinansowanie może wskazywać Usługi, w szczególności Studia podyplomoweoraz przeliczać całkowitą wartość zamówienia.

o) Formularz zgłoszeniowy (zakładka „Dotacje dla bezrobotnych”) – dokument, który automatycznie generuje się z wypełnionych pól formularza dla bezrobotnych (etap 2/2). Dokument umożliwia Usługodawcy podjęcie procedury m.in. pomocy w uzyskaniu dofinansowania dla osób bezrobotnych;

p) Bezrobotny - oznacza osobę, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 99, poz. 1001, ze zm.);

q) Podmiot ubiegający się o dofinansowanie –podmiot prowadzący własną działalność gospodarczą / szkoła/ przedsiębiorstwo ubiegające się o uzyskanie ze środków publicznych/ środków Unii Europejskiej dofinansowania kształcenia zorganizowanego dla niego/jego pracownika/pracowników/ współpracowników w ramach prowadzonej przez ten podmiot działalności gospodarczej;

r) Formularz zgłoszeniowy (zakładka „Dotacje dla firm”) – dokument, który automatycznie generuje się z wypełnionych pól formularza dla szkół/przedsiębiorstw (etap 2/2). Dokument umożliwia Usługodawcy podjęcie działań, celem udostępnienia odpłatnych Usług dla pracownika/pracowników/ współpracowników lub samego Podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie;

s) Platforma ODR - punkt dostępu dla Konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowego rozstrzygania sporów ustanowiony na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (Rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) z dnia 2013-05-21 (Dz.Urz.UE.L 2013 Nr 165, str. 1)II.  Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin, zgodnie z treścią ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), określa w szczególności:


a) zasady funkcjonowania i użytkowania Serwisu (Portalu) internetowego zlokalizowanego pod adresem: www.studia-pedagogiczne.pl oraz

b) reguluje zakres praw i obowiązków jego Użytkowników/ Podmiotów ubiegających się o dofinansowanie i Odwiedzających.


2. Każdy Użytkownik, Odwiedzający, Podmiot ubiegający się o dofinansowanie, który przystępuje do korzystania z Serwisu przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje niniejszy Regulamin, Politykę Ochrony Prywatności, oraz Politykę Plików Cookies, których treść dostępna jest również w Serwisie pod adresami odpowiednio: www.studia-pedagogiczne.pl/regulaminwww.studia-pedagogiczne.pl/polityka_prywatnosci oraz www.studia-pedagogiczne.pl/cookie.


3. Serwis jest internetowym portalem o charakterze informacyjno-edukacyjnym, umożliwiającym, z wykorzystaniem sieci Internet, nabywanie dodatkowych umiejętności, przydatnych w procesie podnoszenia kwalifikacji i samokształcenia.


4. W ramach Serwisu Usługodawca może umożliwić świadczenie Usług z wykorzystaniem platformy innym podmiotom prowadzącym Studia podyplomowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


5. Za miejsce wykonywania umowy oraz świadczenia Usług uznaje się siedzibę Usługodawcy. W odniesieniu do przedsiębiorców sądem właściwym do rozpoznawania sporów wynikających z usług świadczonych przez Usługodawcę jest sąd właściwy dla miasta Wrocławia.III.  Odpowiedzialność stron

1. Usługodawca oświadcza, że wszelkie materiały i informacje składające się na zasoby Serwisu są pozyskiwane i redagowane z należytą starannością w celu zapewnienia rzetelności, aktualności i kompletności prowadzonego Serwisu.

2. W procesie selekcji materiałów na potrzeby Serwisu Usługodawca korzysta z materiałów własnych oraz pozyskanych, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, od podmiotów zewnętrznych.

3. Wszelkie uwagi, odnoszące się do materiałów dostępnych w Serwisie winny być przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@studia-pedagogiczne.pl.

4. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności celem świadczenia tej Usługi w sposób ciągły i nieprzerwany.

5. Usługodawca zobowiązuje się do informowania Użytkowników/Podmioty ubiegające się o dofinansowanie o planowanych przez niego, niezbędnych z uwagi na techniczne uwarunkowania, przerwach technicznych, które wynikają m.in. ze specyfiki prowadzenia działalności Portalu za pośrednictwem sieci Internet.

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Odwiedzających, Użytkowników Serwisu, Podmiotów ubiegających się o dofinansowanie, w szczególności naruszenie przez nich dóbr osobistych, praw do znaków towarowych bądź praw autorskich osób trzecich. Informacje o wszelkich działaniach noszących znamiona naruszenia przez wyżej wskazane osoby dóbr osobistych, praw do znaków towarowych bądź praw autorskich osób trzecich powinny być przekazywane Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej kontakt@studia pedagogiczne.pl.

7. Każdy Użytkownik, Odwiedzający, Podmiot ubiegający się o dofinansowanie zobowiązuje się przestrzegać polskiego i międzynarodowego prawa, w tym w szczególności:

a) przepisów z zakresu ochrony danych osobowych,

b) przepisów z zakresu ochrony dóbr osobistych,

c) przepisów z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych, w tym praw autorskich majątkowych i praw autorskich osobistych,

d) przepisów z zakresu prawa własności przemysłowej,

e) przepisów z zakresu prawa karnego, prawa wykroczeń lub dotyczących innych czynów zabronionych uregulowanych w obowiązujących przepisach prawnych,

f) przepisów z zakresu prawa świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności rozsyłania niezamówionej informacji handlowej lub tzw. spamu, oraz zobowiązuje się nie stosować technik i urządzeń zakłócających pracę infrastruktury informatycznej Serwisu oraz nie podejmować jakichkolwiek innych działań niezgodnych z prawem lub z przeznaczeniem Serwisu, w szczególności skutkujących powstaniem szkód dla Usługodawcy lub innych podmiotów wykorzystujących Serwis, a w szczególności Użytkowników, Podmiotów ubiegających się o dofinansowanie,Odwiedzających oraz Reklamodawców.

8. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie, zgromadzone w nim materiały oraz bazy danych podlegają ochronie prawnej. Usługodawca nie wyraża zgody na jakiekolwiek kopiowanie Serwisu lub jego elementów.

9. Usługodawca i Administrator oświadczają, że wobec osób naruszających zasady prawa mogą wystąpić z roszczeniami przewidzianymi przez obowiązujące przepisy prawa.IV.  Korzystanie z serwisu

1. Korzystanie z Serwisu przez Odwiedzających, Użytkowników, Podmioty ubiegające się o dofinansowanie jest dobrowolne. Przed dokonaniem rejestracji i uzyskaniem statusu Użytkownika Odwiedzający będzie miał dostęp do wiedzy o oferowanych przez Portal produktach, Usługach i warunkach ich świadczenia. W razie wątpliwości lub pytań Odwiedzający/Użytkownik/ Podmiot ubiegający się o dofinansowanie może uzyskać szczegółowe informacje pod adresem mailowym kontakt@studia-pedagogiczne.pl. Regulamin świadczenia usług jest udostępniany Użytkownikom, Odwiedzającym, Podmiotom ubiegającym się o dofinansowanie. W szczególności może on zostać pobrany w formie pliku w formacie PDF.

2. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania umieszczone są w dziale FAQ - podstawowe informacje o Studiach podyplomowych. Dział FAQ jest dostępny pod zakładką Oferta.

3. Dokonując rejestracji w Serwisie, Użytkownik oraz Podmiot ubiegający się o dofinansowanie zobowiązuje się do podania prawdziwych danych osobowych, a w przypadku zmiany, również ich aktualizacji jak również wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności oraz obowiązującymi przepisami prawa polskiego oraz prawa Wspólnot Europejskich, w tym ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.), RODO oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm..

4. Dokonując rejestracji w Serwisie, w tym przy wyborze kierunków z zakresu pedagogiki specjalnej oraz z zakresu pedagogiki specjalnej dla pedagogów specjalnych, które to kierunki wskazane zostały w zakładce „Oferta” pod adresem https://studia-pedagogiczne.pl/oferta, Użytkownik/ Podmiot ubiegający się o dofinansowanie potwierdza spełnienie wymogów (kwalifikacji oraz dokumentów poświadczających nabycie przedmiotowych kwalifikacji) określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450).

4a. Użytkownik/ Podmiot ubiegający się o dofinansowanie, który posiada kwalifikacje przygotowania pedagogicznego, o których mowa w pkt 4 powyżej, zobligowany jest do dostarczenia za pośrednictwem Portalu dokumentów potwierdzających nabycie przedmiotowych kwalifikacji w terminie 14 dni od dokonania rejestracji w Serwisie. Przedłożone przez Użytkownika/ Podmiot ubiegający się o dofinansowanie dokumenty wymagają zatwierdzenia ich przez Usługodawcę. Przedmiotowe zatwierdzenie dokonywane jest przez Usługodawcę w ciągu 2 dni roboczych od doręczenia dokumentów. Akceptacja przedłożonych dokumentów potwierdzających kwalifikacje nastąpi przez Usługodawcę wyłącznie w sytuacji, gdy kwalifikacje te są zgodne z wymogami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

4b. Użytkownik/ Podmiot ubiegający się o dofinansowanie, który nie spełnia przedmiotowych wymogów ma możliwość przystąpienia do kształcenia na kierunkach przygotowania pedagogicznego oferowanych przez Usługodawcę wraz z przystąpieniem do kierunku z zakresu pedagogiki specjalnej oraz z zakresu pedagogiki specjalnej dla pedagogów specjalnych albo do rezygnacji z przystąpienia do kierunku z zakresu pedagogiki specjalnej oraz z zakresu pedagogiki specjalnej dla pedagogów specjalnych.

5. Korzystanie z Serwisu jest możliwe po zapoznaniu się i zaakceptowaniu Polityki Plików Cookies, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne.

6. W momencie rejestracji Użytkownika w Portalu następuje utworzenie własnego, niepowtarzalnego, Loginu oraz hasła Użytkownika. Użytkownik zobowiązany jest zachować należytą staranność w celu zabezpieczenia tych danych przed ich nienależytym wykorzystaniem przez osoby trzecie, a w szczególności nie udostępniać ich osobom trzecim.

6a. Obowiązek dotyczący nieudzielania przedmiotowych danych osobom trzecim, o którym mowa w pkt 6 powyżej nie dotyczy sytuacji, w której Podmiot ubiegający się o dofinansowanie dokonuje rejestracji swoich pracowników/współpracowników – w takim przypadku Podmiotowi udzielany jest dostęp do Usługi (Szkolenia) wraz z kodami dostępu, które udostępnia on swoim pracownikom/ współpracownikom. Obowiązek zapłaty przez Podmiot ubiegający się o dofinansowanie jest niezależny od dalszego przekazania przez niego danych dostępowych do Szkolenia lub samego zamówienia pracownikom/ współpracownikom.

7. Usługodawca zapewnia Użytkownikom/ Podmiotom ubiegającym się o dofinansowanie ochronę danych osobowych zgromadzonych w Serwisie w sposób zgodny z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, RODO. Administratorem danych osobowych jest Administrator. Wszelkie pytania i wątpliwości związane z danymi osobowymi i ich ochroną winny być zgłaszane Administratorowi pod adresem poczty elektronicznej kontakt@studia-pedagogiczne.pl.

8. Dane osobowe udostępnione przez Użytkownika/ Podmiot ubiegający się o dofinansowanie, w szczególności w formularzu rejestracyjnym, wykorzystywane będą przez Administratora w celu należytego świadczenia Usługi objętej umową oraz w celach wskazanych w Polityce Ochrony Prywatności i Regulaminie. Administrator zaleca by Użytkownik/ Podmiot ubiegający się o dofinansowanie aktualizował swoje dane osobowe i przestrzega przed ryzykiem związanym z zaniechaniem.

9. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji Użytkownika/ Podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie w Serwisie, której skutkiem jest założenie Konta, Użytkownik/ Podmiot ubiegający się o dofinansowanie zapewnia i oświadcza, że zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu, Polityki Ochrony Prywatności oraz Polityki Plików Cookies, do których stały dostęp w Serwisie zapewnia Usługodawca. Dane osobowe są udostępniane przez Użytkownika/ Podmiot ubiegający się o dofinansowanie dobrowolnie z zastrzeżeniem, że ich niepodanie lub podanie danych nieprawdziwych może uniemożliwić świadczenie Usługi. Użytkownik/ Podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma w każdym czasie prawo żądania wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo żądania ich modyfikacji lub usunięcia oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach przewidzianych prawem, poprzez zgłoszenie Administratorowi odpowiednich żądań pod adresem poczty elektronicznej kontakt@studia-pedagogiczne.pl.

10. Poprzez zarejestrowanie Konta Użytkownik/ Podmiot ubiegający się o dofinansowanie wyraża zgodę na:

a) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika/ Podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie przez Administratora w zakresie niezbędnym do świadczenie Usług poprzez Serwis,

b) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika Podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie przez Administratora w celach marketingowych i statystycznych,

c) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika/ Podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych w Serwisie.

11. Użytkownik/ Podmiot ubiegający się o dofinansowanie wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy na podane dane rejestracyjne korespondencji z informacjami o bieżącym funkcjonowaniu i zmianach w Serwisie mających wpływ na wykonanie Usługi.

12. Administrator może zawiesić czasowo Konto Użytkownika/ Podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie, w przypadku działania przez Użytkownika/ Podmiot ubiegający się o dofinansowanie na szkodę Serwisu lub innych Użytkowników/ Podmiotów ubiegających się o dofinansowanie, naruszenia przez Użytkownika/ Podmiot ubiegający się o dofinansowanie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub rażącego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, o ile będzie to możliwe i celowe po uprzednim wezwaniu Użytkownika/ Podmiot ubiegający się o dofinansowanie do zaniechania naruszeń.

13. Administrator może dokonać likwidacji Konta Użytkownika/ Podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie, jeśli przyczyny zawieszenia czasowego występują łącznie przez 30 dni, po uprzednim poinformowaniu Użytkownika/ Podmiot ubiegający się o dofinansowanie lub w sytuacji, gdy Użytkownik/ Podmiot ubiegający się o dofinansowanie skierował do Administratora (na jego dane teleadresowe) wyraźne żądanie likwidacji Konta. Wskutek likwidacji Konta wszelkie dane osobowe zostają usunięte, a Użytkownik/ Podmiot ubiegający się o dofinansowanie traci możliwość korzystania z dotychczasowego zakresu Usług w Serwisie.

14. Administrator może również zawiesić lub dokonać likwidacji Konta, jeśli z takim żądaniem wystąpią upoważnione organy, w szczególności organy ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych i inne) lub sądy.

15. O czasowym zawieszeniu Konta Użytkownika/ Podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie lub jego likwidacji Administrator powiadomi Użytkownika/ Podmiot ubiegający się o dofinansowanie za pomocą informacji wysłanej pocztą elektroniczną na wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej, lub na adres wskazany w Koncie.

16. Użytkownik może użytkować tylko jedne aktywne Konto. Kolejne Konta zakładane przez tego samego Użytkownika będą pozostawać nieaktywne.V.  Cele serwisu i warunki świadczenia usług

1. Usługi świadczone przez Serwis polegają w szczególności na udostępnianiu Użytkownikom, Odwiedzającym, Podmiotom ubiegającym się o dofinansowanie drogą elektroniczną, całości lub części zasobów Serwisu, a także umożliwieniu Użytkownikom/ Podmiotom ubiegającym się o dofinansowanie korzystania z Usługi Studiów podyplomowych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.


2. Usługodawca ma prawo prowadzić Studia podyplomowe zarówno z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, jak i stacjonarnie.


3. Serwis może świadczyć Usługi odpłatnie lub nieodpłatnie.


4. Usługi płatne są świadczone wyłącznie na rzecz Użytkowników/ Podmiotów ubiegających się o dofinansowanie.


5. Usługi nieodpłatne mogą być świadczone na rzecz Odwiedzających.


6. W przypadku osób, które w dacie rozpoczęcia świadczenia Usługi nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych konieczne jest przekazanie zgody właściwego opiekuna na nabycie Usługi przez Użytkownika.


7. Usługi płatne są wyraźnie oznaczone ze wskazaniem kosztów, jakie Użytkownik/ Podmiot ubiegający się o dofinansowanie ponosi. W przypadku Usług płatnych Usługodawca może stosować, wedle swojego uznania, zniżki, bonifikaty, upusty, itp.


8. Sposób płatności uzależniony jest od rodzaju świadczonej Usługi i jest każdorazowo wskazany w Portalu.


9. Zamawiając Usługę, Użytkownik lub Odwiedzający (w przypadku Usług nieodpłatnych), Podmiot ubiegający się o dofinansowanie potwierdza,

że zapoznał się z jej opisem, warunkami oraz Regulaminem, a także, że akceptuje wszystkie postanowienia tego regulaminu.


10. Do korzystania z Usługi niezbędne jest posiadanie komputera z dostępem do Internetu, adresu e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiających wyświetlanie stron WWW (przeglądarek internetowych z włączoną obsługą plików Cookies; wersje przeglądarek: Firefox min. 28, Chrome min. 33, Internet Explorer min. 11).


11. Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego prowadzi Studia podyplomowe w oparciu o aktualne przepisy oświatowe. Po zakończeniu toku nauczania absolwentom wydawane są świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami,


12. Akceptując regulamin Użytkownik/ Podmiot ubiegający się o dofinansowanie wyraża zgodę na:

a) zawarcie umowy z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość tj. poczty elektronicznej lub elektronicznego formularza

zamówienia, oraz żąda rozpoczęcia (i wyraża zgodę na wykonanie) świadczenia Usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, będąc świadomym, że prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umowy o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.


13. Usługodawca zapewnia Bezrobotnym wsparcie w procesie ubiegania się o finansowanie Usług w postaci Studiów on-line przez Urząd Pracy, w którym Bezrobotny jest zarejestrowany (poprzez zakładkę „Dotacje dla bezrobotnych”). Pomoc ta obejmuje w szczególności:


a) kontakt z Urzędem Pracy celem potwierdzenia dostępności środków dla bezrobotnych,


b) wybór odpowiedniego wniosku o sfinansowanie studiów podyplomowych,


c) wsparcie merytoryczne podczas uzupełnienia wniosku o sfinansowanie studiów podyplomowych,


d) uzupełnienie wniosku po wysłaniu zapytania przez reprezentanta Urzędu Pracy.


14. Użytkownik składający wniosek o dostęp do Usług poprzez wypełnienie Formularza zgłoszeniowego (zakładka „Dotacje dla bezrobotnych”) i założenie Konta w sekcji „Dotacje dla bezrobotnych”, niezależnie od akceptacji pozostałych zapisów Regulaminu, oświadcza że:


a) jest Bezrobotny,


b) wyraża zgodę na dostarczenie przez Usługodawcę całości treści cyfrowych drogą elektroniczną w postaci dostępu do Usług, przed upływem 14 dniowego terminu na odstąpienie od umowy zawartej na odległość, zgodnie z art. 38 pkt 1 Ustawy o prawach konsumenta,


c) jest świadomy, iż wyrażenie zgody wskazanej w pkt 14 lit. b powyżej pozbawia go prawa do odstąpienia od zawartej umowy.


d) niezwłocznie po założeniu Konta dopełni wszelkich formalności wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz przepisów wewnętrznych Urzędu Pracy, umożliwiających uzyskanie dofinansowania Usług z Urzędu Pracy,


e) w ciągu 2 dni roboczych od momentu zapisania formularza dla bezrobotnych (etap 2/2) załączy skan formularza zgłoszeniowego w wyznaczonym do tego miejscu na platformie zgodnie z instrukcją oraz wyśle oryginał formularza zgłoszeniowego przesyłką priorytetową na adres korespondencyjny uczelni: Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego (oddział we Wrocławiu), ul. Aleksandra Zelwerowicza 20 (I piętro), 53-676 Wrocław,


f) w ciągu 2 dni roboczych od momentu wysłania oryginału formularza zgłoszeniowego przesyłką priorytetową na adres korespondencyjny uczelni, wyśle czytelny skan/zdjęcie potwierdzenia nadania przesyłki z Poczty Polskiej na adres kontakt@studia-pedagogiczne.pl,


g) w ciągu 2 dni roboczych od dnia otrzymania od Usługodawcy wypełnionego wniosku do Urzędu Pracy – o którym mowa w pkt 13 lit. c powyżej – złoży go we właściwym Urzędzie Pracy, o czym niezwłocznie poinformuje Usługodawcę drogą elektroniczną,


h) niezwłocznie poinformuje Usługodawcę o uzyskaniu decyzji z Urzędu Pracy w przedmiocie rozpatrzenia złożonego wniosku o dofinansowanie, co nastąpi nie później niż w ciągu 60 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w pkt 14 lit. e powyżej.


15. Niedopełnienie ww. obowiązków łącznie bądź któregokolwiek osobno spowoduje przeniesienie obowiązku zapłaty za zakupione Usługi na Użytkownika.


16. W przypadku prawidłowego wywiązania się Użytkownika z nałożonych Regulaminem obowiązków i wydania przez Urząd Pracy negatywnej decyzji w przedmiocie finansowania Usługi zapis pkt 15 powyżej nie znajduje zastosowania, a Usługa dostarczona Użytkownikowi zostanie niezwłocznie wyłączona.


17. Podmiot ubiegający się o dofinansowanie zwróci się do wybranych przez siebie właściwych organów / urzędów we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność o przyznanie ze środków publicznych, między innymi z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, środków z aktywizacji (projekty prowadzone przez Urzędy Miasta, Gminy, Starostwa) oraz środków z projektów unijnych, celem sfinansowania zamówionej Usługi.


18. Na podmiocie ubiegającym się o dofinansowanie ciążą wszelkie obowiązki związane z przeprowadzeniem oraz ubieganiem o środki wskazane w pkt 17 powyżej, w szczególności:


a) kontakt z odpowiednimi organami celem potwierdzenia dostępności środków publicznych oraz środków z projektów unijnych,


b) wybór odpowiedniego źródła pochodzenia środków finansowania Usług,


c) dopełnienie wszelkich niezbędnych formalności.


19. Podmiot ubiegający się o dofinansowanie składający wniosek o dostęp do Usług poprzez wypełnienie Formularza zgłoszeniowego (zakładka „Dotacje dla firm”)/złożenie podpisu na tymże Formularzu zgłoszeniowym (zakładka „Dotacje dla firm”) wypełnionym przez jego pracownika/współpracownika i założenie Konta w sekcji „Dotacje dla firm”, niezależnie od akceptacji pozostałych zapisów Regulaminu, oświadcza że:


a) na dzień wypełnienia formularza prowadzi własną działalność gospodarczą / jest osobą upoważnioną do reprezentacji szkoły/przedsiębiorstwa oraz na czas trwania procedury związanej z uzyskaniem dofinansowania nie straci w/w statusu,


b) zobowiązuje się do uczestnictwa w kształceniu dla niego zorganizowanym i finansowanym/ zorganizowanym i finansowanym dla jego pracownika/pracowników/współpracowników ze środków publicznych/ środków Unii Europejskiej,


c) jest świadom, że kształcenie ma na celu podniesienie jego kwalifikacji/kwalifikacji jego pracownika/ pracowników/współpracowników, w związku z czym przedmiotowe szkolenie jest bezpośrednio związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą/ zawodową, oraz nie znajdują tutaj zastosowania normy wynikające z prawa konsumenckiego,


d) niezwłocznie po założeniu Konta dopełni wszelkich formalności wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz przepisów szczególnych umożliwiających uzyskanie dofinansowania Usług ze środków publicznych/ środków UE,


e) w ciągu 2 dni roboczych od momentu zapisania Formularza zgłoszeniowego (zakładka „Dotacje dla firm” (etap 2/2) załączy skan Formularza zgłoszeniowego (zakładka „Dotacje dla firm”) w wyznaczonym do tego miejscu na platformie zgodnie z instrukcją oraz wyśle oryginał formularza zgłoszeniowego przesyłką priorytetową na adres korespondencyjny: ul. Aleksandra Zelwerowicza 20 (I piętro), 53-676 Wrocław,


f) w ciągu 2 dni roboczych od momentu wysłania oryginału formularza zgłoszeniowego przesyłką priorytetową na adres korespondencyjny szkoły, wyśle czytelny skan/zdjęcie potwierdzenia nadania przesyłki z Poczty Polskiej na adres kontakt@studia-pedagogiczne.pl


g) niezwłocznie poinformuje Usługodawcę o uzyskaniu decyzji odpowiedniego Organu w przedmiocie rozpatrzenia złożonego wniosku o dofinansowanie, co nastąpi nie później niż w ciągu 2 dni od dnia jej otrzymania.


20. Okoliczności niezależne od Usługodawcy, w tym m.in. nieuzyskanie finansowania szkolenia ze środków publicznych, nie zwalnia Podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie z obowiązku opłacenia kosztu wybranego pakietu Usług.


21. W przypadku prawidłowego wywiązania się przez Podmiot ubiegający się o dofinansowanie/ jego pracowników/ współpracowników z obowiązków  w pkt 17 powyżej oraz innych obowiązków przewidzianych prawem i wydania przez odpowiednie organy negatywnej decyzji w przedmiocie finansowania  Usługodawca może wedle własnego uznania udzielić rabatu na sprzedane Usługi.


22. Usługodawca, na żądanie Podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie wedle własnego uznania, może zapewnić Podmiotowi ubiegającemu się o dofinansowanie pomoc w procesie ubiegania się o finansowanie Usług.


23. Serwis może prowadzić usługę newsletter, za pomocą której umożliwia Użytkownikom/ Podmiotom ubiegającym się o dofinansowanie zapoznanie się z nowościami i aktualną ofertą Serwisu. Korzystanie z usługi newsletter jest dobrowolne.


24. Cennik Usług znajduje się w Serwisie.


25. Opis dostępnych Usług znajduje się w Serwisie.


26. Serwis zastrzega możliwość zmiany cen poszczególnych Usług i produktów, z zastrzeżeniem, że zmiana nie będzie dotyczyła Usług i produktów już nabytych.


27. Usługodawca i Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za przyznawanie oraz przedłużanie uprawnień uregulowanych w obowiązujących przepisach prawa.


28. Użytkownik/ Podmiot ubiegający się o dofinansowanie może kontaktować się z Serwisem:


a) listownie, na adres korespondencyjny: ul. Aleksandra Zelwerowicza 20 (I piętro), 53-676 Wrocław,


b) mailowo – pod adresem: kontakt@studia-pedagogiczne.pl,


c) telefonicznie, pod numerem: +48 22 263 90 53 (koszt połączenia: opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Użytkownik).


29. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania naboru na Studia podyplomowe lub Studiów podyplomowych, również w trakcie ich prowadzenia bez podania powodu, z zachowaniem jednak obowiązku zwrotu opłaty za zakupioną Usługę, na konto wskazane przez słuchacza w wiadomości mailowej kontakt@studia-pedagogiczne.pl.


30. Serwis nie stosuje kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. Nr 171, poz. 1206 ze zm.).


31. Administrator zastrzega sobie prawo do krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania Serwisu.


32. Korzystanie z Serwisu nie skutkuje nabyciem przez Użytkownika/ Podmiot ubiegający się o dofinansowanie/ Odwiedzającego jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych, Użytkownicy i Odwiedzający mogą korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim i prawach.VI.  Rejestracja

W celu złożenia zamówienia na świadczenie płatnych Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu należy zarejestrować się w Serwisie.

2. Rejestracja w Serwisie następuje nie później niż przy złożeniu pierwszego zamówienia na płatne Usługi i polega na wypełnieniu właściwego formularza dostępnego na stronie Portalu. Wypełnienie formularza jest niezbędne do otrzymania indywidualnej nazwy użytkownika (Loginu) i hasła do Konta, które umożliwią Użytkownikowi dostęp do płatnej zawartości Serwisu, w tym do Studiów podyplomowych.

3. Podczas rejestracji Użytkownicy, udostępniają swoje następujące dane oraz informacje niezbędne do założenia konta, w szczególności:

a) imię,

b) nazwisko,

c) adres e-mail,

d) numer telefonu (potwierdzając, iż jest to przynależący do niego numer telefonu, na który wysłany zostanie zestaw danych umożliwiających realizację Usług),

e) ewentualne dane niezbędne do wystawienia faktury tj. firma, dane adresowe, NIP, itp.,

f) ewentualny kod promocyjny.

4. W przypadku Podmiotów ubiegających się o dofinansowanie dane, o których mowa w pkt 3 powyżej obejmują ponadto:

a) nazwę szkoły/przedsiębiorstwa,

b) adres szkoły/przedsiębiorstwa,

c) imię i nazwisko osoby reprezentującej szkołę/przedsiębiorstwo,

d) ilość osób zgłaszanych na kształcenie,

e) formę zatrudnienia,

f) wybrany pakiet Usług, tj. tytuł oraz łączny koszt Usług (finansowanych ze środków publicznych)

5. Użytkownik/ Podmiot ubiegający się o dofinasowanie zobowiązany jest wypełnić wszystkie pola formularzy oznaczone jako obowiązkowe. Brak wypełnienia pól oznaczonych jako obowiązkowe może uniemożliwiać pomyślne ukończenie procesu rejestracji.

6. Udostępnione w formularzu dane winny dotyczyć Użytkownika, który będzie korzystać z Usługi/ Podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie i być zgodne z prawdą.

7. Poprawnie wypełniony formularz rejestracyjny i zaakceptowany przez Użytkownika/ Podmiot ubiegający się o dofinansowanie zapisywany jest w bazie danych Serwisu.

8. Poprawnie wypełniony formularz rejestracyjny i zaakceptowany przez Użytkownika/ Podmiot ubiegający się o dofinansowanie stanowi podstawę funkcjonowania Konta.

9. Po zakończeniu procesu rejestracji, Użytkownik otrzymuje hasło i login do konta Serwisu/ Podmiot ubiegający się o dofinansowanie otrzymuje kody dostępu do Serwisu, z których korzysta samodzielnie lub przekazuje swoim pracownikom/ współpracownikom.

10. Rozliczenia transakcji za usługi świadczone drogą elektroniczną przeprowadzane są za pośrednictwem firmy Dialcom24 sp. z o. o., zgodnie z jej regulaminem.

11. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.VII.  Studia Podyplomowe

1. Studia podyplomowe są Usługą płatną.

2. Zamówienie Studiów podyplomowych wymaga zarejestrowania się w Serwisie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. Poprzez złożenie zamówienia, Użytkownik/ Podmiot ubiegający się o dofinansowanie składa ofertę zawarcia umowy. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Serwis.

3. Użytkownik/ Podmiot ubiegający się o dofinansowanie wybiera Studia podyplomowe i dokonuje płatności zgodnej z cennikiem Serwisu w dacie nabycia tej Usługi. Cena Studiów podyplomowych może być zróżnicowana w zależności od wybranego wariantu płatności (płatność jednorazowa lub w ratach). Cena wskazywana jest przy składaniu zamówienia. Płatność przedmiotowej ceny przy wyborze wariantu Studiów podyplomowych z płatnością w ratach następuje we wskazanym w harmonogramie terminie (terminach) płatności. Przedmiotowy harmonogram udostępniany jest po zalogowaniu na indywidualnym Koncie Użytkownika.

4. Tytułem przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i kwalifikacyjnego, od kandydatów na studia podyplomowe jest pobierana opłata wpisowa. Wysokość opłaty wpisowej jest widoczna przy składaniu zamówienia. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w wysokości opłaty wpisowej w trakcie trwania roku akademickiego. Opłata wpisowa wniesiona na konto Uczelni nie podlega zwrotowi. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek kandydata, Kanclerz może wyrazić zgodę na zwrot opłaty wpisowej osobie, która nie podjęła studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego.

5. Użytkownik/ Podmiot ubiegający się o dofinansowanie może wybrać więcej niż jedne Studia podyplomowe korzystając z opcji Koszyk usług.

6. Użytkownik/ Podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma prawo do rezygnacji ze złożonego zamówienia, z którego może skorzystać do chwili potwierdzenia zamówienia przez Serwis. Rezygnacja z zamówienia następuje za pośrednictwem systemu informatycznego strony internetowej Serwisu, mailowo lub telefonicznie.

7. Przy wyborze wariantu Studiów podyplomowych z płatnością w ratach szczegóły dotyczące rozłożenia płatności na raty zawarte są w opisach każdego z kierunków Studiów podyplomowych oraz w udostępnionym na Koncie Użytkownika harmonogramie. W takim wypadku płatność za kierunek winna nastąpić zgodnie z harmonogramem, nie później jednak niż do końca trwania danego kierunku studiów.

8. Użytkownik, który dokonał rejestracji na studia podyplomowe do 22.01.2020 r. włącznie, zobowiązany jest do zapłaty całości wpłaty za studia podyplomowe w terminie do 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia studiów na wybranym kierunku.

9. Po dokonaniu płatności Użytkownik otrzymuje e-mail potwierdzający dokonanie wpłaty oraz zawarcie umowy.

10. Opis Studiów podyplomowych może zawierać w szczególności następujące informacje:

a) nazwę Studiów podyplomowych,

b) opis Studiów podyplomowych,

c) datę rozpoczęcia Studiów podyplomowych,

d) datę zakończenia Studiów podyplomowych,

e) cenę Studiów podyplomowych,

f) opis zagadnień poruszanych na Studiów podyplomowych,

g) wymogi związane z uczestnictwem w Studiach podyplomowych oraz ewentualne ograniczenia,

h) sposób prowadzenia i zaliczenia Studiów podyplomowych.

11. Na Studia podyplomowe mogą składać się w szczególności tematy podzielone na lekcje, testy cząstkowe, testy zaliczeniowe oraz esej – w ilości i zakresie odpowiednim dla danego programu Studiów podyplomowych.

12. Poszczególne bloki tematyczne w ramach realizowanego kierunku mogą być udostępniane są w cyklicznych transzach. 

13. Do każdej lekcji mogą być przypisane materiały w postaci wykładu wraz z nagraniem lektora o określonej długości, a także załącznik lub film – odpowiednio w formatach PDF, mp3, FLV. W ostatnim nagraniu ostatniej lekcji w danym temacie podany zostaje kod odblokowujący test cząstkowy do tematu.

14. Test cząstkowy z danego tematu jest dostępny po odtworzeniu przez Użytkownika wszystkich lekcji z danego tematu.

15. Użytkownik rozwiązuje test cząstkowy. Próg zaliczenia zależy od przedmiotu danych Studiów podyplomowych.

16. Po rozwiązaniu testu z ostatniego tematu, odblokowana zostaje możliwość napisania eseju na wybrany przez Użytkownika temat spośród zdefiniowanych przez Serwis.

17. Administrator może zaliczyć lub nie zaliczyć esej napisany przez Użytkownika.

18. W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie Portal dąży do stosowania przez Użytkowników w ramach Studiów podyplomowych treści kształcenia i wymiaru godzin w takim zakresie, w jakim stosowane są dla kształcenia stacjonarnego.

19. Użytkownik zobowiązany jest do rzetelnego, samodzielnego powtarzania materiału przekazanego mu w czasie trwania Studiów podyplomowych i utrwalania zdobytej wiedzy.

20. Użytkownik po pozytywnej ocenie pracy dyplomowej nie ma możliwości powrotu do zaliczonych semestrów oraz materiałów dydaktycznych zawartych w tych semestrach.

21. Kształcenie na studiach podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela jest realizowane zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

22. Dla kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela w tym studiów podyplomowych obowiązuje nowy standard kształcenia zgodny z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Ww. kształcenie odbywa się poprzez organizację m.in.: zajęć stacjonarnych, samokształcenia, e-learningu oraz praktyk zawodowych.

23. Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego oraz odpowiednia frekwencja na zajęciach. Minimalna frekwencja niezbędna do zaliczenia kształcenia na studiach podyplomowych jest ustalana przez władze uczelni.

24. Użytkownikowi, który ukończył Studia podyplomowe, wystawiane jest świadectwo ukończenia Studiów podyplomowych poświadczające ich ukończenie, zgodnie z przepisami oświatowymi. Opis wystawianych dokumentów znajduje się każdorazowo w opisie Studiów podyplomowych. Na dokumentach nie ma adnotacji, iż Studia podyplomowe prowadzone były z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (e-learning) oraz samokształcenia itp. Wzór dokumentów jest zgodny z wymogami Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

25. Portal nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania firm kurierskich i operatorów pocztowych.

26. Dokumentacja ukończenia studiów podyplomowych przekazywana jest za pośrednictwem firm kurierskich lub operatorów pocztowych. W przypadku  kurierskich, zgodnie z treścią art. 548 § 1 kodeksu cywilnego w zw. z art. 544 § 1 kodeksu od momentu wydania przesyłki przez sprzedającego przewoźnikowi ryzyko zagubienia lub zniszczenia przedmiotu ponosi odbiorca przesyłki, co oznacza, że w przypadku przesyłek dostarczanych za pośrednictwem firm kurierskich, odbiorca winien kierować swoje roszczenia przede wszystkim przeciwko przewoźnikowi. W przypadku korespondencji przekazywanych za pośrednictwem operatora pocztowego, które zostały uszkodzone w trakcie ich przekazywania do odbiorcy, Usługodawca upoważnia odbiorcę tej korespondencji do dochodzenia odpowiednich roszczeń od operatora pocztowego, zgodnie z art. 92 ustawy prawo pocztowe. W celu wystawienia odpowiednich dokumentów o ukończeniu Studiów podyplomowych (np. właściwego świadectwa), Usługodawca może żądać informacji niezbędnych do ich wydania, w szczególności w sytuacji, gdy jest to przewidziane przepisami prawa.

27. W przypadku, gdy dokumentacja potwierdzająca ukończenie Studiów podyplomowych będzie wymagała korekty z winy Użytkownika (na skutek błędnego wprowadzenia przez Użytkownika danych osobowych, na podstawie których generowany jest dany dokument), Usługodawca za dodatkową opłatą przygotuje i prześle poprawiony dokument na wskazany przez Użytkownika adres. Użytkownik będzie zobowiązany do poniesienia z tego tytułu na rzecz Usługodawcy opłaty w wysokości 50,00 złotych, z zastrzeżeniem, iż opłata ta obejmuje przygotowanie oraz przesłanie przez Usługodawcę jednego zmodyfikowanego dokumentu. Warunkiem przygotowania oraz wysłania Użytkownikowi skorygowanego dokumentu/ skorygowanych dokumentów jest uprzednie doręczenie przez Użytkownika Usługodawcy dotychczasowej dokumentacji zawierającej błędne dane na adres: ul. Aleksandra Zelwerowicza 20 (I piętro), 53-676 Wrocław, oraz uiszczenie opłaty, o której mowa powyżej.

28. Każdy Użytkownik zaświadcza na etapie rejestracji, iż posiada niezbędne kwalifikacje oraz spełnia warunki umożliwiające mu podjęcie studiów podyplomowych na wybranym przez siebie kierunku. W tym przede wszystkim wymogi zgodne z rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Każdy podmiot ubiegający się o dofinansowanie zaświadcza na etapie rejestracji, iż posiada niezbędne kwalifikacje oraz spełnia warunki umożliwiające mu podjęcie studiów podyplomowych na wybranym przez siebie kierunku/ zaświadcza na etapie rejestracji, iż jego pracownik/ współpracownik posiada niezbędne kwalifikacje oraz spełnia warunki umożliwiające pracownikowi/ współpracownikowi podjęcie studiów podyplomowych na wybranym kierunku. W tym przede wszystkim wymogi zgodne z rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

29. Wybór wariantu Studiów podyplomowych z płatnością w ratach, o których mowa w pkt 6 powyżej nie oznacza podziału umowy o świadczenie usług na niezależne części. W przypadku zawarcia umowy z takim wariantem płatności, Użytkownik zobowiązany jest do zaspokojenia wszystkich roszczeń Usługodawcy co do ceny, nawet w przypadku braku chęci kontynuacji Studiów podyplomowych, po zapłacie części ceny.

30. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programach kierunków w trakcie trwania roku akademickiego.

31. Usługodawca zastrzega sobie możliwość ustalenia maksymalnego terminu przedłożenia przez słuchacza dokumentów potwierdzających realizację praktyk dla wybranych kierunków.

32. W ramach Serwisu Usługodawca może umożliwiać organizację i przeprowadzenie kursów i szkoleń innym podmiotom poprzez udostępnienie ich kursów i szkoleń na indywidualnym koncie słuchacza.VIII.  Vouchery

1.  Użytkownik (za wyjątkiem osoby, która zarejestrowana została w Serwisie przez Podmiot ubiegający się o dofinansowanie) może dokonać płatności za Usługi poprzez vouchery (dalej także jako: Vouchery) wykupione przez Użytkownika poprzez platformy internetowe Partnerów, z którymi Usługodawca prowadzi współpracę (dalej także jako: Partnerzy).

2.  Usługodawca publikuje w Serwisie aktualne dane Partnerów.

3.  Partnerem Serwisu jest Motivizer sp. z o.o., NIP: 5213664206

4.  Zakupiony Voucher powinien zostać wykorzystany przez Użytkownika zgodnie z brzmieniem regulaminów/umów/zaleceń/instrukcji oraz wszelkich innych dokumentów opublikowanych przez Partnerów.

5.  Vouchery są ważne przez okres 2 lat.

6.  Użycie ważnego Vouchera zwalnia Użytkownika z obowiązku zapłaty w całości lub w części za Usługę, w zależności od opisu Vouchera oraz jego wartości.

7.  Usługodawca nie dopuszcza możliwości wymiany Voucherów na świadczenie pieniężne w całości lub w części.

8.  Z Vouchera może skorzystać wyłącznie uprawniony do niego posiadacz. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za posłużenie się przez osobę nieuprawnioną Voucherem.

9.  W przypadku odstąpienia od umowy zawartej z Usługodawcą, zastosowanie znajduje pkt IX Regulaminu. Tym samym, zwrot środków z Vouchera następuje w formie wydania nowego Vouchera na zasadach ustalonych z Partnerem, z zastrzeżeniem iż w przypadku zwrotu Usługi opłaconej z częściowo z wykorzystaniem Vouchera, Użytkownik w pierwszej kolejności otrzyma zwrot środków, które dopłacił ponad wartość Vouchera, w taki sam sposób jakiego użył, a jeśli kwota ta będzie niższa niż wartość zwróconej Usługi, to jej brakująca część zostanie zwrócona Użytkownikowi w postaci nowego Vouchera, o wartości nominalnej równej tej różnicy.

10.  Reklamacje w zakresie Voucherów Użytkownik może składać bezpośrednio do Usługodawcy, zgodnie z pkt VIII Regulaminu a także u Partnera.
IX.  Postępowanie reklamacyjne i zastrzeżenia / pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji przez konsumenta

1. Serwis ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie usługi. Regulacja tej odpowiedzialności zawarta jest w szczególności w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm., ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.).


2. Każdemu Użytkownikowi/ Podmiotowi ubiegającemu się o dofinansowanie przysługuje prawo złożenia reklamacji w szczególności w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, treścią materiałów udostępnionych Użytkownikowi/ Podmiotowi ubiegającemu się o dofinansowanie, opłatami za Usługi czy ilością zakupionych Usług.


3. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej kontakt@studia-pedagogiczne.pl z adresu poczty elektronicznej, wskazanego w procesie rejestracji Konta Użytkownika w Portalu lub listownie na adres Usługodawcy.


4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania.


5. W przypadku, gdy do ustosunkowania się do reklamacji Użytkownika/ Podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie niezbędne będzie uzyskanie przez Serwis dodatkowych informacji, Użytkownik/ Podmiot ubiegający się o dofinansowanie zostanie poproszony przez Serwis o udzielenie takiej informacji. Skierowanie do Użytkownika będącego konsumentem prośby, o której mowa w zdaniu pierwszym nie wpływa na bieg terminu, o którym mowa w pkt 4 powyżej; reklamacja zostanie rozpatrzona również w razie braku odpowiedzi Użytkownika.


6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu reklamacji w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych lub napotka na przeszkody, których przyczyny nie są zależne od Administratora.


7. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana Użytkownikowi/ Podmiotowi ubiegającemu się o dofinansowanie na adres poczty elektronicznej Użytkownika/ Podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie wskazany w jego Koncie lub drogą listowną.


8. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Podmiotowi ubiegającemu się o dofinansowanie przysługują roszczenia wynikające z ustawy Kodeks cywilny, a Użytkownikowi ponadto – roszczenia wynikające z ustawy o prawach konsumenta.


9. Niezależnie od możliwości wytoczenia powództwa do sądu powszechnego, Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania m.in. z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:


a) wniosek o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy skierowany do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4 poz. 25 ze zm.), stałe polubowne sądy konsumenckie działają przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej i przy ich oddziałach zamiejscowych,


b) wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego, o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4 poz. 25 ze zm.), skierowany do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej.


10. Konsument może zwrócić się do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów, aby uzyskać bezpłatną poradę lub informację prawną w sprawach  każdego rodzaju sporu ze sprzedawcą – bez względu na miejsce siedziby przedsiębiorcy.


11. Konsument może zwrócić się do organizacji społecznych (organizacji konsumenckich), do których zadań statutowych należy ochrona, aby uzyskać bezpłatną poradę lub informację prawną w sprawach dotyczących każdego rodzaju sporu ze sprzedawcą – bez względu na miejsce siedziby przedsiębiorcy.


12.Konsument może skorzystać z Platformy ODR, zlokalizowanej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&reload=falseX.  Odstąpienie od umowy

1. Użytkownik będący konsumentem może odstąpić od zawartej z Serwisem umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie na adres wskazany w ust. I. lit. l) lub w za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@studia-pedagogiczne.pl w terminie czternastu dni od zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.


2. Użytkownik będący konsumentem może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe – konsument może również złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy bez jego wykorzystania.


3. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej, Serwis niezwłocznie przysyła potwierdzenie otrzymania oświadczenia w formie poczty elektronicznej.


4. Serwis ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.


5. Jeżeli konsument zażądał rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, użytkownik będący konsumentem jest zobowiązany do zapłaty kwoty proporcjonalnej do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformował Serwis o odstąpieniu od niniejszej umowy


6. Serwis dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.


7. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umowy o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy. W szczególności prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umowy o świadczenie usług, wykonanej w pełni przez Usługodawcę za wyraźną zgodą Użytkownika, której celem jest przygotowanie programu Studiów podyplomowych, na indywidualne zamówienie klienta.


8. Normy wynikające z prawa konsumenckiego, tj. w szczególności prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Podmiotowi ubiegającemu się o dofinansowanie – z uwagi na fakt, iż przedmiotowe szkolenie jest bezpośrednio związane z prowadzoną przez ten podmiot działalnością gospodarczą/ zawodową.XI.  Postanowienia końcowe

1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Serwisu. Jest ona również udostępniana w trakcie procedury zamawiania Studiów podyplomowych, a także przesyłana użytkownikowi pocztą elektroniczną przy potwierdzeniu zamówienia przez Serwis.

2. Regulamin obowiązuje od chwili ogłoszenia, przez które rozumie się zamieszczenie pełnej jego treści na stronie Serwisu.

3. Każdorazowa zmiana Regulaminu zostanie ogłoszona na stronie Serwisu.

4. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu informacji o zmianie Regulaminu, Użytkownik/ Podmiot ubiegający się o dofinansowanie zobowiązuje się niezwłocznie zapoznać ze zmianami dokonanymi w Regulaminie. Do Usług płatnych rozpoczętych przed zmianą Regulaminu oraz produktów zakupionych przez zmianą Regulaminu zastosowanie ma regulamin w brzmieniu obowiązującym w dacie zakupu Usługi płatnej lub produktu.

5. W razie pytań lub wątpliwości związanych ze zmianą Regulaminu możliwy jest kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej z Administratorem, na adres poczty elektronicznej kontakt@studia-pedagogiczne.pl.

6. O treści zmian niniejszego regulaminu Użytkownik/ Podmiot ubiegający się o dofinansowanie może zostać powiadomiony przez Serwis na udostępniony przez siebie adres poczty elektronicznej. W przypadku usług płatnych, jeżeli w terminie wskazanym w powiadomieniu, o którym mowa powyżej Użytkownik/ Podmiot ubiegający się o dofinansowanie nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, uważa się, że zmiany zostały przez Użytkownika/ Podmiot ubiegający się o dofinansowanie zaakceptowane.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie do świadczenia Usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania przez Użytkowników oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się w szczególności przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Kodeksu Cywilnego jak też przepisy innych ustaw.XII.  Podstawa prawna

1. Portal prowadzi działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami, a szczególności powołanymi poniżej aktami prawnymi:

a) ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.),

b) ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz. 1001 ze zm.),

c) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2014 r. poz. 1145),

d) Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.),

e) Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450),

f) ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

g) ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.),

h) ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 ze zm.),

i) ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.),

j) ustawą z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. Nr 171, poz. 1206),

k) ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.)XIII.  ZAŁĄCZNIK NR 1

[formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy]

Adresat
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego, plac Powstańców Śląskich 1/201, 53-329 Wrocław.
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od

umowy sprzedaży następujących rzeczy:(*)
umowy dostawy następujących rzeczy:(*)
umowy o świadczenie następującej usługi:(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.