Regulamin Serwisu www.studia-pedagogiczne.pl


I.  Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie definicje oznaczają odpowiednio:

a) Regulamin – niniejszy regulamin;

b) Portal lub Serwis - portal internetowy zlokalizowany pod adresem www.studia-pedagogiczne.pl oraz na jego podstronach;

c) Konto – dostępna dla Użytkownika, po prawidłowym zarejestrowaniu się i zalogowaniu (podaniu Loginu oraz hasła do Konta), część Serwisu, pozwalająca na korzystanie z Serwisu oraz nabywanie Usług i produktów oferowanych przez Serwis jak również na modyfikację swoich danych osobowych i innych elementów związanych z korzystaniem z Serwisu;

d) Login – indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika, jaka została nadana podczas rejestracji Użytkownika w Serwisie;

e) Użytkownik – podmiot, który dokonał prawidłowej rejestracji w Serwisie (jak również osoba, która zarejestrowana została w Serwisie przez Podmiot ubiegający się o dofinansowanie, zgłaszający tę osobę do uczestnictwa w kształceniu) oraz posiada aktywne Konto;

f) Odwiedzający – podmiot, który odwiedza bezpłatnie stronę internetową Serwisu, korzystając z usług Serwisu w sposób ograniczony, właściwy dla osób niezarejestrowanych (niebędących Użytkownikami);

g) Reklamodawca – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zleca Usługodawcy zamieszczenie w Serwisie reklamy własnego produktu lub usługi na podstawie odrębnych umów;

h) Usługa – możliwość korzystania z Serwisu, świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników/ Podmiotów ubiegających się o dofinansowanie i Odwiedzających. W szczególności Usługami są Studia podyplomowe;

i) Pliki Cookies - niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika strony (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry Plików Cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie stronie, która je utworzyła;

j) Studia podyplomowe/ Studia on-line- program nauki oferowany przez Serwis w formie studiów podyplomowych, prowadzonych zgodnie z przepisami oświatowymi;

k) Studia podyplomowe na indywidualne zamówienie – Studia podyplomowe, o których mowa wlit. powyżej, które realizowane są na indywidualne zamówienie Użytkownika/ Podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie, według jego specyfikacji, służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

l) Administrator – Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego, adres siedziby: ul. Rolnicza 10, 37-700 Przemyśl, NIP: 7952214640. Uczelnia została założona 20 czerwca 2001 roku i wpisana jest do ewidencji uczelni niepublicznych pod numerem 208.

m) Usługodawca – Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego, adres siedziby:

ul. Rolnicza 10, 37-700 Przemyśl, NIP: 7952214640. Uczelnia wpisana jest do ewidencji uczelni niepublicznych pod numerem 208.

n) Koszyk Zamówień - narzędzie dostępne w Portalu, które umożliwia złożenie zamówienia. Za jego pomocą Użytkownik/ Podmiot ubiegający się o dofinansowanie może wskazywać Usługi, w szczególności Studia podyplomoweoraz przeliczać całkowitą wartość zamówienia.

o) Formularz zgłoszeniowy (zakładka „Dotacje dla bezrobotnych”) – dokument, który automatycznie generuje się z wypełnionych pól formularza dla bezrobotnych (etap 2/2). Dokument umożliwia Usługodawcy podjęcie procedury m.in. pomocy w uzyskaniu dofinansowania dla osób bezrobotnych;

p) Bezrobotny - oznacza osobę, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 99, poz. 1001, ze zm.);

q) Podmiot ubiegający się o dofinansowanie –podmiot prowadzący własną działalność gospodarczą / szkoła/ przedsiębiorstwo ubiegające się o uzyskanie ze środków publicznych/ środków Unii Europejskiej dofinansowania kształcenia zorganizowanego dla niego/jego pracownika/pracowników/ współpracowników w ramach prowadzonej przez ten podmiot działalności gospodarczej;

r) Formularz zgłoszeniowy (zakładka „Dotacje dla firm”) – dokument, który automatycznie generuje się z wypełnionych pól formularza dla szkół/przedsiębiorstw (etap 2/2). Dokument umożliwia Usługodawcy podjęcie działań, celem udostępnienia odpłatnych Usług dla pracownika/pracowników/ współpracowników lub samego Podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie;

s) Platforma ODR - punkt dostępu dla Konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowego rozstrzygania sporów ustanowiony na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (Rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) z dnia 2013-05-21 (Dz.Urz.UE.L 2013 Nr 165, str. 1)II.  Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin, zgodnie z treścią ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), określa w szczególności:


a) zasady funkcjonowania i użytkowania Serwisu (Portalu) internetowego zlokalizowanego pod adresem: www.studia-pedagogiczne.pl oraz

b) reguluje zakres praw i obowiązków jego Użytkowników/ Podmiotów ubiegających się o dofinansowanie i Odwiedzających.


2. Każdy Użytkownik, Odwiedzający, Podmiot ubiegający się o dofinansowanie, który przystępuje do korzystania z Serwisu przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje niniejszy Regulamin, Politykę Ochrony Prywatności, oraz Politykę Plików Cookies, których treść dostępna jest również w Serwisie pod adresami odpowiednio: www.studia-pedagogiczne.pl/regulaminwww.studia-pedagogiczne.pl/polityka_prywatnosci oraz www.studia-pedagogiczne.pl/cookie.


3. Serwis jest internetowym portalem o charakterze informacyjno-edukacyjnym, umożliwiającym, z wykorzystaniem sieci Internet, nabywanie dodatkowych umiejętności, przydatnych w procesie podnoszenia kwalifikacji i samokształcenia.


4. W ramach Serwisu Usługodawca może umożliwić świadczenie Usług z wykorzystaniem platformy innym podmiotom prowadzącym Studia podyplomowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


5. Za miejsce wykonywania umowy oraz świadczenia Usług uznaje się siedzibę Usługodawcy. W odniesieniu do przedsiębiorców sądem właściwym do rozpoznawania sporów wynikających z usług świadczonych przez Usługodawcę jest sąd właściwy dla miasta Wrocławia.III.  Odpowiedzialność stron

1. Usługodawca oświadcza, że wszelkie materiały i informacje składające się na zasoby Serwisu są pozyskiwane i redagowane z należytą starannością w celu zapewnienia rzetelności, aktualności i kompletności prowadzonego Serwisu.

2. W procesie selekcji materiałów na potrzeby Serwisu Usługodawca korzysta z materiałów własnych oraz pozyskanych, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, od podmiotów zewnętrznych.

3. Wszelkie uwagi, odnoszące się do materiałów dostępnych w Serwisie winny być przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@studia-pedagogiczne.pl.

4. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności celem świadczenia tej Usługi w sposób ciągły i nieprzerwany.

5. Usługodawca zobowiązuje się do informowania Użytkowników/Podmioty ubiegające się o dofinansowanie o planowanych przez niego, niezbędnych z uwagi na techniczne uwarunkowania, przerwach technicznych, które wynikają m.in. ze specyfiki prowadzenia działalności Portalu za pośrednictwem sieci Internet.

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Odwiedzających, Użytkowników Serwisu, Podmiotów ubiegających się o dofinansowanie, w szczególności naruszenie przez nich dóbr osobistych, praw do znaków towarowych bądź praw autorskich osób trzecich. Informacje o wszelkich działaniach noszących znamiona naruszenia przez wyżej wskazane osoby dóbr osobistych, praw do znaków towarowych bądź praw autorskich osób trzecich powinny być przekazywane Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej kontakt@studia pedagogiczne.pl.

7. Każdy Użytkownik, Odwiedzający, Podmiot ubiegający się o dofinansowanie zobowiązuje się przestrzegać polskiego i międzynarodowego prawa, w tym w szczególności:

a) przepisów z zakresu ochrony danych osobowych,

b) przepisów z zakresu ochrony dóbr osobistych,

c) przepisów z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych, w tym praw autorskich majątkowych i praw autorskich osobistych,

d) przepisów z zakresu prawa własności przemysłowej,

e) przepisów z zakresu prawa karnego, prawa wykroczeń lub dotyczących innych czynów zabronionych uregulowanych w obowiązujących przepisach prawnych,

f) przepisów z zakresu prawa świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności rozsyłania niezamówionej informacji handlowej lub tzw. spamu, oraz zobowiązuje się nie stosować technik i urządzeń zakłócających pracę infrastruktury informatycznej Serwisu oraz nie podejmować jakichkolwiek innych działań niezgodnych z prawem lub z przeznaczeniem Serwisu, w szczególności skutkujących powstaniem szkód dla Usługodawcy lub innych podmiotów wykorzystujących Serwis, a w szczególności Użytkowników, Podmiotów ubiegających się o dofinansowanie,Odwiedzających oraz Reklamodawców.

8. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie, zgromadzone w nim materiały oraz bazy danych podlegają ochronie prawnej. Usługodawca nie wyraża zgody na jakiekolwiek kopiowanie Serwisu lub jego elementów.

9. Usługodawca i Administrator oświadczają, że wobec osób naruszających zasady prawa mogą wystąpić z roszczeniami przewidzianymi przez obowiązujące przepisy prawa.IV.  Korzystanie z serwisu

1. Korzystanie z Serwisu przez Odwiedzających, Użytkowników, Podmioty ubiegające się o dofinansowanie jest dobrowolne. Przed dokonaniem rejestracji i uzyskaniem statusu Użytkownika Odwiedzający będzie miał dostęp do wiedzy o oferowanych przez Portal produktach, Usługach i warunkach ich świadczenia. W razie wątpliwości lub pytań Odwiedzający/Użytkownik/ Podmiot ubiegający się o dofinansowanie może uzyskać szczegółowe informacje pod adresem mailowym kontakt@studia-pedagogiczne.pl. Regulamin świadczenia usług jest udostępniany Użytkownikom, Odwiedzającym, Podmiotom ubiegającym się o dofinansowanie. W szczególności może on zostać pobrany w formie pliku w formacie PDF.

2. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania umieszczone są w dziale FAQ - podstawowe informacje o Studiach podyplomowych. Dział FAQ jest dostępny pod zakładką Oferta.

3. Dokonując rejestracji w Serwisie, Użytkownik oraz Podmiot ubiegający się o dofinansowanie zobowiązuje się do podania prawdziwych danych osobowych, a w przypadku zmiany, również ich aktualizacji jak również wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności oraz obowiązującymi przepisami prawa polskiego oraz prawa Wspólnot Europejskich, w tym ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.), RODO oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm..

4. Dokonując rejestracji w Serwisie, w tym przy wyborze kierunków z zakresu pedagogiki specjalnej oraz z zakresu pedagogiki specjalnej dla pedagogów specjalnych, które to kierunki wskazane zostały w zakładce „Oferta” pod adresem https://studia-pedagogiczne.pl/oferta, Użytkownik/ Podmiot ubiegający się o dofinansowanie potwierdza spełnienie wymogów (kwalifikacji oraz dokumentów poświadczających nabycie przedmiotowych kwalifikacji) określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450).

4a. Użytkownik/ Podmiot ubiegający się o dofinansowanie, który posiada kwalifikacje przygotowania pedagogicznego, o których mowa w pkt 4 powyżej, zobligowany jest do dostarczenia za pośrednictwem Portalu dokumentów potwierdzających nabycie przedmiotowych kwalifikacji w terminie 14 dni od dokonania rejestracji w Serwisie. Przedłożone przez Użytkownika/ Podmiot ubiegający się o dofinansowanie dokumenty wymagają zatwierdzenia ich przez Usługodawcę. Przedmiotowe zatwierdzenie dokonywane jest przez Usługodawcę w ciągu 2 dni roboczych od doręczenia dokumentów. Akceptacja przedłożonych dokumentów potwierdzających kwalifikacje nastąpi przez Usługodawcę wyłącznie w sytuacji, gdy kwalifikacje te są zgodne z wymogami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

4b. Użytkownik/ Podmiot ubiegający się o dofinansowanie, który nie spełnia przedmiotowych wymogów ma możliwość przystąpienia do kształcenia na kierunkach przygotowania pedagogicznego oferowanych przez Usługodawcę wraz z przystąpieniem do kierunku z zakresu pedagogiki specjalnej oraz z zakresu pedagogiki specjalnej dla pedagogów specjalnych albo do rezygnacji z przystąpienia do kierunku z zakresu pedagogiki specjalnej oraz z zakresu pedagogiki specjalnej dla pedagogów specjalnych.

5. Korzystanie z Serwisu jest możliwe po zapoznaniu się i zaakceptowaniu Polityki Plików Cookies, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne.

6. W momencie rejestracji Użytkownika w Portalu następuje utworzenie własnego, niepowtarzalnego, Loginu oraz hasła Użytkownika. Użytkownik zobowiązany jest zachować należytą staranność w celu zabezpieczenia tych danych przed ich nienależytym wykorzystaniem przez osoby trzecie, a w szczególności nie udostępniać ich osobom trzecim.

6a. Obowiązek dotyczący nieudzielania przedmiotowych danych osobom trzecim, o którym mowa w pkt 6 powyżej nie dotyczy sytuacji, w której Podmiot ubiegający się o dofinansowanie dokonuje rejestracji swoich pracowników/współpracowników – w takim przypadku Podmiotowi udzielany jest dostęp do Usługi (Szkolenia) wraz z kodami dostępu, które udostępnia on swoim pracownikom/ współpracownikom. Obowiązek zapłaty przez Podmiot ubiegający się o dofinansowanie jest niezależny od dalszego przekazania przez niego danych dostępowych do Szkolenia lub samego zamówienia pracownikom/ współpracownikom.

7. Usługodawca zapewnia Użytkownikom/ Podmiotom ubiegającym się o dofinansowanie ochronę danych osobowych zgromadzonych w Serwisie w sposób zgodny z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, RODO. Administratorem danych osobowych jest Administrator. Wszelkie pytania i wątpliwości związane z danymi osobowymi i ich ochroną winny być zgłaszane Administratorowi pod adresem poczty elektronicznej kontakt@studia-pedagogiczne.pl.

8. Dane osobowe udostępnione przez Użytkownika/ Podmiot ubiegający się o dofinansowanie, w szczególności w formularzu rejestracyjnym, wykorzystywane będą przez Administratora w celu należytego świadczenia Usługi objętej umową oraz w celach wskazanych w Polityce Ochrony Prywatności i Regulaminie. Administrator zaleca by Użytkownik/ Podmiot ubiegający się o dofinansowanie aktualizował swoje dane osobowe i przestrzega przed ryzykiem związanym z zaniechaniem.

9. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji Użytkownika/ Podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie w Serwisie, której skutkiem jest założenie Konta, Użytkownik/ Podmiot ubiegający się o dofinansowanie zapewnia i oświadcza, że zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu, Polityki Ochrony Prywatności oraz Polityki Plików Cookies, do których stały dostęp w Serwisie zapewnia Usługodawca. Dane osobowe są udostępniane przez Użytkownika/ Podmiot ubiegający się o dofinansowanie dobrowolnie z zastrzeżeniem, że ich niepodanie lub podanie danych nieprawdziwych może uniemożliwić świadczenie Usługi. Użytkownik/ Podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma w każdym czasie prawo żądania wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo żądania ich modyfikacji lub usunięcia oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach przewidzianych prawem, poprzez zgłoszenie Administratorowi odpowiednich żądań pod adresem poczty elektronicznej kontakt@studia-pedagogiczne.pl.

10. Poprzez zarejestrowanie Konta Użytkownik/ Podmiot ubiegający się o dofinansowanie wyraża zgodę na:

a) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika/ Podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie przez Administratora w zakresie niezbędnym do świadczenie Usług poprzez Serwis,

b) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika Podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie przez Administratora w celach marketingowych i statystycznych,

c) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika/ Podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych w Serwisie.

11. Użytkownik/ Podmiot ubiegający się o dofinansowanie wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy na podane dane rejestracyjne korespondencji z informacjami o bieżącym funkcjonowaniu i zmianach w Serwisie mających wpływ na wykonanie Usługi.

12. Administrator może zawiesić czasowo Konto Użytkownika/ Podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie, w przypadku działania przez Użytkownika/ Podmiot ubiegający się o dofinansowanie na szkodę Serwisu lub innych Użytkowników/ Podmiotów ubiegających się o dofinansowanie, naruszenia przez Użytkownika/ Podmiot ubiegający się o dofinansowanie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub rażącego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, o ile będzie to możliwe i celowe po uprzednim wezwaniu Użytkownika/ Podmiot ubiegający się o dofinansowanie do zaniechania naruszeń.

13. Administrator może dokonać likwidacji Konta Użytkownika/ Podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie, jeśli przyczyny zawieszenia czasowego występują łącznie przez 30 dni, po uprzednim poinformowaniu Użytkownika/ Podmiot ubiegający się o dofinansowanie lub w sytuacji, gdy Użytkownik/ Podmiot ubiegający się o dofinansowanie skierował do Administratora (na jego dane teleadresowe) wyraźne żądanie likwidacji Konta. Wskutek likwidacji Konta wszelkie dane osobowe zostają usunięte, a Użytkownik/ Podmiot ubiegający się o dofinansowanie traci możliwość korzystania z dotychczasowego zakresu Usług w Serwisie.

14. Administrator może również zawiesić lub dokonać likwidacji Konta, jeśli z takim żądaniem wystąpią upoważnione organy, w szczególności organy ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych i inne) lub sądy.

15. O czasowym zawieszeniu Konta Użytkownika/ Podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie lub jego likwidacji Administrator powiadomi Użytkownika/ Podmiot ubiegający się o dofinansowanie za pomocą informacji wysłanej pocztą elektroniczną na wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej, lub na adres wskazany w Koncie.

16. Użytkownik może użytkować tylko jedne aktywne Konto. Kolejne Konta zakładane przez tego samego Użytkownika będą pozostawać nieaktywne.V.  Cele serwisu i warunki świadczenia usług

1. Usługi świadczone przez Serwis polegają w szczególności na udostępnianiu Użytkownikom, Odwiedzającym, Podmiotom ubiegającym się o dofinansowanie drogą elektroniczną, całości lub części zasobów Serwisu, a także umożliwieniu Użytkownikom/ Podmiotom ubiegającym się o dofinansowanie korzystania z Usługi Studiów podyplomowych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.


2. Usługodawca ma prawo prowadzić Studia podyplomowe zarówno z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, jak i stacjonarnie.


3. Serwis może świadczyć Usługi odpłatnie lub nieodpłatnie.


4. Usługi płatne są świadczone wyłącznie na rzecz Użytkowników/ Podmiotów ubiegających się o dofinansowanie.


5. Usługi nieodpłatne mogą być świadczone na rzecz Odwiedzających.


6. W przypadku osób, które w dacie rozpoczęcia świadczenia Usługi nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych konieczne jest przekazanie zgody właściwego opiekuna na nabycie Usługi przez Użytkownika.


7. Usługi płatne są wyraźnie oznaczone ze wskazaniem kosztów, jakie Użytkownik/ Podmiot ubiegający się o dofinansowanie ponosi. W przypadku Usług płatnych Usługodawca może stosować, wedle swojego uznania, zniżki, bonifikaty, upusty, itp.


8. Sposób płatności uzależniony jest od rodzaju świadczonej Usługi i jest każdorazowo wskazany w Portalu.


9. Zamawiając Usługę, Użytkownik lub Odwiedzający (w przypadku Usług nieodpłatnych), Podmiot ubiegający się o dofinansowanie potwierdza,

że zapoznał się z jej opisem, warunkami oraz Regulaminem, a także, że akceptuje wszystkie postanowienia tego regulaminu.


10. Do korzystania z Usługi niezbędne jest posiadanie komputera z dostępem do Internetu, adresu e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiających wyświetlanie stron WWW (przeglądarek internetowych z włączoną obsługą plików Cookies; wersje przeglądarek: Firefox min. 28, Chrome min. 33, Internet Explorer min. 11).


11. Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego prowadzi Studia podyplomowe w oparciu o aktualne przepisy oświatowe. Po zakończeniu toku nauczania absolwentom wydawane są świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami,


12. Akceptując regulamin Użytkownik/ Podmiot ubiegający się o dofinansowanie wyraża zgodę na:

a) zawarcie umowy z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość tj. poczty elektronicznej lub elektronicznego formularza

zamówienia, oraz żąda rozpoczęcia (i wyraża zgodę na wykonanie) świadczenia Usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, będąc świadomym, że prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umowy o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.


13. Usługodawca zapewnia Bezrobotnym wsparcie w procesie ubiegania się o finansowanie Usług w postaci Studiów on-line przez Urząd Pracy, w którym Bezrobotny jest zarejestrowany (poprzez zakładkę „Dotacje dla bezrobotnych”). Pomoc ta obejmuje w szczególności:


a) kontakt z Urzędem Pracy celem potwierdzenia dostępności środków dla bezrobotnych,


b) wybór odpowiedniego wniosku o sfinansowanie studiów podyplomowych,


c) wsparcie merytoryczne podczas uzupełnienia wniosku o sfinansowanie studiów podyplomowych,


d) uzupełnienie wniosku po wysłaniu zapytania przez reprezentanta Urzędu Pracy.


14. Użytkownik składający wniosek o dostęp do Usług poprzez wypełnienie Formularza zgłoszeniowego (zakładka „Dotacje dla bezrobotnych”) i założenie Konta w sekcji „Dotacje dla bezrobotnych”, niezależnie od akceptacji pozostałych zapisów Regulaminu, oświadcza że:


a) jest Bezrobotny,


b) wyraża zgodę na dostarczenie przez Usługodawcę całości treści cyfrowych drogą elektroniczną w postaci dostępu do Usług, przed upływem 14 dniowego terminu na odstąpienie od umowy zawartej na odległość, zgodnie z art. 38 pkt 1 Ustawy o prawach konsumenta,


c) jest świadomy, iż wyrażenie zgody wskazanej w pkt 14 lit. b powyżej pozbawia go prawa do odstąpienia od zawartej umowy.


d) niezwłocznie po założeniu Konta dopełni wszelkich formalności wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz przepisów wewnętrznych Urzędu Pracy, umożliwiających uzyskanie dofinansowania Usług z Urzędu Pracy,


e) w ciągu 2 dni roboczych od momentu zapisania formularza dla bezrobotnych (etap 2/2) załączy skan formularza zgłoszeniowego w wyznaczonym do tego miejscu na platformie zgodnie z instrukcją oraz wyśle oryginał formularza zgłoszeniowego przesyłką priorytetową na adres korespondencyjny uczelni: Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego (oddział we Wrocławiu), ul. Aleksandra Zelwerowicza 20 (I piętro), 53-676 Wrocław,


f) w ciągu 2 dni roboczych od momentu wysłania oryginału formularza zgłoszeniowego przesyłką priorytetową na adres korespondencyjny uczelni, wyśle czytelny skan/zdjęcie potwierdzenia nadania przesyłki z Poczty Polskiej na adres kontakt@studia-pedagogiczne.pl,


g) w ciągu 2 dni roboczych od dnia otrzymania od Usługodawcy wypełnionego wniosku do Urzędu Pracy – o którym mowa w pkt 13 lit. c powyżej – złoży go we właściwym Urzędzie Pracy, o czym niezwłocznie poinformuje Usługodawcę drogą elektroniczną,


h) niezwłocznie poinformuje Usługodawcę o uzyskaniu decyzji z Urzędu Pracy w przedmiocie rozpatrzenia złożonego wniosku o dofinansowanie, co nastąpi nie później niż w ciągu 60 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w pkt 14 lit. e powyżej.


15. Niedopełnienie ww. obowiązków łącznie bądź któregokolwiek osobno spowoduje przeniesienie obowiązku zapłaty za zakupione Usługi na Użytkownika.


16. W przypadku prawidłowego wywiązania się Użytkownika z nałożonych Regulaminem obowiązków i wydania przez Urząd Pracy negatywnej decyzji w przedmiocie finansowania Usługi zapis pkt 15 powyżej nie znajduje zastosowania, a Usługa dostarczona Użytkownikowi zostanie niezwłocznie wyłączona.


17. Podmiot ubiegający się o dofinansowanie zwróci się do wybranych przez siebie właściwych organów / urzędów we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność o przyznanie ze środków publicznych, między innymi z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, środków z aktywizacji (projekty prowadzone przez Urzędy Miasta, Gminy, Starostwa) oraz środków z projektów unijnych, celem sfinansowania zamówionej Usługi.


18. Na podmiocie ubiegającym się o dofinansowanie ciążą wszelkie obowiązki związane z przeprowadzeniem oraz ubieganiem o środki wskazane w pkt 17 powyżej, w szczególności:


a) kontakt z odpowiednimi organami celem potwierdzenia dostępności środków publicznych oraz środków z projektów unijnych,


b) wybór odpowiedniego źródła pochodzenia środków finansowania Usług,


c) dopełnienie wszelkich niezbędnych formalności.


19. Podmiot ubiegający się o dofinansowanie składający wniosek o dostęp do Usług poprzez wypełnienie Formularza zgłoszeniowego (zakładka „Dotacje dla firm”)/złożenie podpisu na tymże Formularzu zgłoszeniowym (zakładka „Dotacje dla firm”) wypełnionym przez jego pracownika/współpracownika i założenie Konta w sekcji „Dotacje dla firm”, niezależnie od akceptacji pozostałych zapisów Regulaminu, oświadcza że:


a) na dzień wypełnienia formularza prowadzi własną działalność gospodarczą / jest osobą upoważnioną do reprezentacji szkoły/przedsiębiorstwa oraz na czas trwania procedury związanej z uzyskaniem dofinansowania nie straci w/w statusu,


b) zobowiązuje się do uczestnictwa w kształceniu dla niego zorganizowanym i finansowanym/ zorganizowanym i finansowanym dla jego pracownika/pracowników/współpracowników ze środków publicznych/ środków Unii Europejskiej,


c) jest świadom, że kształcenie ma na celu podniesienie jego kwalifikacji/kwalifikacji jego pracownika/ pracowników/współpracowników, w związku z czym przedmiotowe szkolenie jest bezpośrednio związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą/ zawodową, oraz nie znajdują tutaj zastosowania normy wynikające z prawa konsumenckiego,


d) niezwłocznie po założeniu Konta dopełni wszelkich formalności wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz przepisów szczególnych umożliwiających uzyskanie dofinansowania Usług ze środków publicznych/ środków UE,


e) w ciągu 2 dni roboczych od momentu zapisania Formularza zgłoszeniowego (zakładka „Dotacje dla firm” (etap 2/2) załączy skan Formularza zgłoszeniowego (zakładka „Dotacje dla firm”) w wyznaczonym do tego miejscu na platformie zgodnie z instrukcją oraz wyśle oryginał formularza zgłoszeniowego przesyłką priorytetową na adres korespondencyjny: ul. Aleksandra Zelwerowicza 20 (I piętro), 53-676 Wrocław,


f) w ciągu 2 dni roboczych od momentu wysłania oryginału formularza zgłoszeniowego przesyłką priorytetową na adres korespondencyjny szkoły, wyśle czytelny skan/zdjęcie potwierdzenia nadania przesyłki z Poczty Polskiej na adres kontakt@studia-pedagogiczne.pl


g) niezwłocznie poinformuje Usługodawcę o uzyskaniu decyzji odpowiedniego Organu w przedmiocie rozpatrzenia złożonego wniosku o dofinansowanie, co nastąpi nie później niż w ciągu 2 dni od dnia jej otrzymania.


20. Okoliczności niezależne od Usługodawcy, w tym m.in. nieuzyskanie finansowania szkolenia ze środków publicznych, nie zwalnia Podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie z obowiązku opłacenia kosztu wybranego pakietu Usług.


21. W przypadku prawidłowego wywiązania się przez Podmiot ubiegający się o dofinansowanie/ jego pracowników/ współpracowników z obowiązków  w pkt 17 powyżej oraz innych obowiązków przewidzianych prawem i wydania przez odpowiednie organy negatywnej decyzji w przedmiocie finansowania  Usługodawca może wedle własnego uznania udzielić rabatu na sprzedane Usługi.


22. Usługodawca, na żądanie Podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie wedle własnego uznania, może zapewnić Podmiotowi ubiegającemu się o dofinansowanie pomoc w procesie ubiegania się o finansowanie Usług.


23. Serwis może prowadzić usługę newsletter, za pomocą której umożliwia Użytkownikom/ Podmiotom ubiegającym się o dofinansowanie zapoznanie się z nowościami i aktualną ofertą Serwisu. Korzystanie z usługi newsletter jest dobrowolne.


24. Cennik Usług znajduje się w Serwisie.


25. Opis dostępnych Usług znajduje się w Serwisie.


26. Serwis zastrzega możliwość zmiany cen poszczególnych Usług i produktów, z zastrzeżeniem, że zmiana nie będzie dotyczyła Usług i produktów już nabytych.


27. Usługodawca i Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za przyznawanie oraz przedłużanie uprawnień uregulowanych w obowiązujących przepisach prawa.


28. Użytkownik/ Podmiot ubiegający się o dofinansowanie może kontaktować się z Serwisem:


a) listownie, na adres korespondencyjny: ul. Aleksandra Zelwerowicza 20 (I piętro), 53-676 Wrocław,


b) mailowo – pod adresem: kontakt@studia-pedagogiczne.pl,


c) telefonicznie, pod numerem: +48 22 263 90 53 (koszt połączenia: opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Użytkownik).


29. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania naboru na Studia podyplomowe lub Studiów podyplomowych, również w trakcie ich pr