Regulamin Serwisu www.studia-pedagogiczne.pl


I.  DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie definicje oznaczają odpowiednio, chyba, że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

a) (wykreślony);

b) Bezrobotny - oznacza osobę, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, ze zm.);

c) Formularz zgłoszeniowy (zakładka „Dotacje dla bezrobotnych”) – dokument, który automatycznie generuje się z wypełnionych pól formularza rejestracyjnego dla bezrobotnych (etap 2/2). Dokument umożliwia Usługodawcy podjęcie procedury m.in. pomocy w uzyskaniu dofinansowania dla osób bezrobotnych;

d) Formularz zgłoszeniowy (zakładka „Dotacje dla firm/szkół”) – dokument, który automatycznie generuje się z wypełnionych pól formularza rejestracyjnego dla szkół/przedsiębiorstw (etap 2/2). Dokument umożliwia Usługodawcy podjęcie działań, celem udostępnienia odpłatnych Usług dla pracownika/ pracowników/ współpracowników lub samego podmiotu prowadzącego własną działalność gospodarczą;

e) Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. W przypadku Konsumentów mających poniżej 18. roku życia lub z innych przyczyn nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, poprzez zaakceptowanie Regulaminu, oświadczają, że posiadają zgodę opiekuna prawnego na korzystanie z Usług oraz, że przedłożą pisemną zgodę opiekuna prawnego na korzystanie z Usług, na żądanie Usługodawcy.

f) Konto – dostępna dla Użytkownika/Podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie, po prawidłowym zarejestrowaniu się i/lub zalogowaniu (podaniu Loginu oraz hasła do Konta), część Serwisu, pozwalająca na korzystanie z Serwisu oraz nabywanie Usług i produktów oferowanych przez Serwis jak również na modyfikację danych osobowych i innych elementów związanych z korzystaniem z Serwisu;

g) Koszyk Zamówień – narzędzie dostępne na Platformie studia pedagogiczne w zakładce „Dotacje dla firm/szkół” oraz „Dotacje dla bezrobotnych”. Za jego pomocą Podmiot ubiegający się o dofinansowanie/Bezrobotny może dokonywać wyboru Usług oraz przeliczać całkowitą wartość zamówienia;

h) Login – indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika/Podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie, jaka została nadana podczas rejestracji Użytkownika/Podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie w Serwisie;

i) Odwiedzający – podmiot, który odwiedza bezpłatnie stronę internetową Serwisu, korzystając z usług Serwisu w sposób ograniczony, właściwy dla osób niezarejestrowanych (niebędących Użytkownikami);

j) Platforma ODR - punkt dostępu dla Konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowego rozstrzygania sporów ustanowiony na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (Rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) z dnia 2013-05-21 (Dz.Urz.UE.L 2013 Nr 165, str. 1);

k) Pliki Cookies – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane na stronie użytkownika strony (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry Plików Cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie stronie, która je utworzyła;

l) Podmiot ubiegający się o dofinansowanie – podmiot prowadzący własną działalność gospodarczą / szkoła/ przedsiębiorstwo ubiegające się o uzyskanie m.in.: ze środków publicznych/środków Unii Europejskiej dofinansowania kształcenia zorganizowanego dla niego/jego pracownika/ pracowników/ współpracowników w ramach prowadzonej przez ten podmiot działalności gospodarczej, działający we własnym imieniu lub za pośrednictwem osób, którym udzielił stosownego upoważnienia;

m) Platforma studia pedagogiczne lub Serwis - portal internetowy zlokalizowany pod adresem www.studia-pedagogiczne.pl oraz na jego podstronach;

n) Regulamin – niniejszy regulamin;

o) Reklamodawca – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zleca Usługodawcy zamieszczenie w Serwisie reklamy własnego produktu lub usługi na podstawie odrębnych umów;

p) RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku - w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119 str. 1);

q) Studia licencjackie – usługi świadczone przez Usługodawcę na podstawie programu nauki oferowanego przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu w formie studiów licencjackich (studiów I stopnia);

r) Studia magisterskie – usługi świadczone przez Usługodawcę na podstawie programu nauki oferowanego przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu w formie studiów magisterskich (studiów II stopnia);

s) Jednolite studia magisterskie - usługi świadczone przez Usługodawcę na podstawie programu nauki oferowanego przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu w formie jednolitych studiów magisterskich;

t) Studia podyplomowe – usługi świadczone przez Usługodawcę na podstawie programu nauki oferowanego przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu w formie studiów podyplomowych;

u) Studia podyplomowe na indywidualne zamówienie – Studia podyplomowe, o których mowa w lit. t) powyżej, które realizowane są na indywidualne zamówienie Użytkownika/Podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie, według jego specyfikacji, służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

v) Umowa – umowa zawierana na odległość drogą elektroniczną (bez fizycznej obecności stron) za pośrednictwem Serwisu pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikiem/Podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie, której przedmiotem jest świadczenie przez Usługodawcę Usług oferowanych w Serwisie; postanowienia Regulaminu stanowią treść Umowy;

w) Usługa – możliwość korzystania z Serwisu, świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, Podmiotów ubiegających się o dofinansowanie i Odwiedzających zawierająca usługę cyfrową. W szczególności Usługami są Studia licencjackie, Studia magisterskie, Jednolite studia magisterskie, Studia podyplomowe, Studia podyplomowe na indywidualne zamówienie, , kursy, szkolenia, webinary prowadzone online lub udostępnione w Serwisie, materiały wideo udostępnione w Serwisie; w razie wątpliwości Usługodawca wyjaśnia, że Usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) nie wyczerpuje w pełni charakterystyki świadczonej przez Usługodawcę kompleksowej Usługi;

y) Usługodawca – Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego (w Regulaminie także jako „WSKZ”), adres siedziby: plac Powstańców Śląskich 1/201, 53-329 Wrocław, NIP: 7952214640, REGON 651432712, wpisana do ewidencji uczelni niepublicznych prowadzonej przez ministra właściwego do spraw edukacji i nauki pod numerem 208 założona 20 czerwca 2001 roku lub inny podmiot wskazany w Regulaminie;

z) Użytkownik – podmiot, który dokonał prawidłowej rejestracji w Serwisie (jak również osoba, która zarejestrowana została w Serwisie przez Podmiot ubiegający się o dofinansowanie, zgłaszający tę osobę do uczestnictwa w kształceniu) oraz posiada aktywne Konto.II.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin, zgodnie z treścią ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.), określa w szczególności:

a) zasady funkcjonowania i użytkowania Serwisu internetowego (Platformy studia pedagogiczne) zlokalizowanego pod adresem: www.studia-pedagogiczne.pl oraz jego podstronach związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu,

b) reguluje zakres praw i obowiązków Usługodawcy, jego Użytkowników/Podmiotów ubiegających się o dofinansowanie i Odwiedzających.

2. Przed skorzystaniem z Usług należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Do korzystania z Serwisu wymagana jest akceptacja Regulaminu oraz potwierdzenie zapoznania się z Polityką ochrony prywatności oraz Polityką plików cookies. Każdy Użytkownik, Odwiedzający, Podmiot ubiegający się o dofinansowanie, który przystępuje do korzystania z Serwisu, rejestrując Konto lub (w przypadku pracownika/pracowników/współpracowników Podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie) logując się na podstawie udostępnionych mu przez ten Podmiot kodów dostępu potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje niniejszy Regulamin i potwierdza, że zapoznał się z Polityką ochrony prywatności oraz Polityką plików cookies, których treść dostępna jest również w Serwisie pod adresami odpowiednio: www.studia-pedagogiczne.pl/regulamin, www.studia-pedagogiczne.pl/polityka_prywatnosci oraz www.studia-pedagogiczne.pl/cookie. Usługodawca/Podmiot ubiegający się o dofinansowanie zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących w Uczelni wewnętrznych aktów prawnych, w tym regulaminów i zarządzeń. Treść Regulaminu Studiów licencjackich dostępna jest pod adresem: https://studia-pedagogiczne.pl/podglad/regulaminstudiowlicencjackich.pdf, Regulaminu Studiów magisterskich dostępna jest pod adresem https://studia-pedagogiczne.pl/podglad/regulaminstudiowmagisterskich.pdf, Regulaminu Jednolitych studiów magisterskich dostępna jest pod adresem https://studia-pedagogiczne.pl/podglad/regulaminjednolitychstudiowmagisterskich.pdf, Regulaminu Studiów podyplomowych pod adresem: https://studia-pedagogiczne.pl/podglad/regulaminstudiowpodyplomowych.pdf. Treść Regulaminu studiów która w przypadku usług Studiów licencjackich, Studiów magisterskich, Jednolitych studiów magisterskich, Studiów podyplomowych lub Studiów podyplomowych na indywidualne zamówienie będzie również dostępna na Koncie Użytkownika/Podmiotu ubiegający się o dofinansowanie.

3. Usługodawca przed dokonaniem rejestracji w Serwisie nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom, Odwiedzającym, Podmiotom ubiegającym się o dofinansowanie niniejszy Regulamin w systemie teleinformatycznym, który może być swobodnie odtwarzany.

4. Warunki niniejszego Regulaminu stosuje się w zakresie nieuregulowanym wyraźnie odmiennie w umowie zawartej pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikiem/Podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie.

5. Usługodawca może wskazać partnerów, z pomocą których świadczy Usługi, np. operatorów płatności internetowych, z usług których korzysta Użytkownik/Podmiot ubiegający się o dofinansowanie. Warunki niniejszego Regulaminu stosuje się w zakresie nieuregulowanym wyraźnie odmiennie w umowach zawartych pomiędzy Użytkownikiem/Podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie a partnerami Usługodawcy.

6. Wszelka korespondencja pisemna lub elektroniczna powinna być kierowana na następujące dane kontaktowe Usługodawcy: (i) tel. +48 22 263 90 53 (koszt połączenia: opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Użytkownik/Podmiot ubiegający się o dofinansowanie); (ii) mailowo, pod adresem e-mail: kontakt@studia-pedagogiczne.pl, dotacje@studia-pedagogiczne.pl; (iii) listownie, na adres do korespondencji: Plac Powstańców Śląskich 1/201, 53-329 Wrocław.

7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za efekty związane z nabywaniem dodatkowych umiejętności za pomocą Serwisu.

8. Za miejsce wykonywania Umowy oraz świadczenia Usług uznaje się siedzibę Usługodawcy. W odniesieniu do podmiotów niebędących Konsumentami, w tym Podmiotów ubiegających się o dofinansowanie sądem właściwym do rozpoznawania sporów wynikających z usług świadczonych przez Usługodawcę jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. Sądem właściwym dla rozpoznawania sporów wynikających z usług świadczonych przez Usługodawcę na rzecz Konsumentów jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Konsumenta lub siedziby Usługodawcy.

9. Za dzień roboczy przyjmuje się odniesienie do dowolnego dnia poza sobotami oraz niedzielami i innymi dniami wolnymi od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1920).

10. W przypadku, gdy Użytkownik/Podmiot ubiegający się o dofinansowanie zamierza pozyskać dofinansowanie Usług z instytucji ich udzielających, w tym PFRON Użytkownik/Podmiot ubiegający się o dofinansowanie zobowiązany jest przed dokonaniem rejestracji w Serwisie pozyskać informacje od ww. instytucji celem wyboru prawidłowej formy płatności za Usługę.III.  KORZYSTANIE Z SERWISU

1. Korzystanie z Serwisu przez Odwiedzających, Użytkowników, Podmioty ubiegające się o dofinansowanie jest dobrowolne. Przed dokonaniem rejestracji i uzyskaniem statusu Użytkownika Odwiedzający będzie miał dostęp do wiedzy o oferowanych przez Platformę studia pedagogiczne produktach, Usługach i warunkach ich świadczenia. W razie wątpliwości lub pytań Odwiedzający/Użytkownik/Podmiot ubiegający się o dofinansowanie może uzyskać szczegółowe informacje pod adresem mailowym kontakt@studia-pedagogiczne.pl.

2. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania umieszczone są w dziale „Częste pytania” pod zakładką Oferta.

3. Dokonując rejestracji w Serwisie lub logując się przez pracownika/pracowników/współpracowników Podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie na podstawie udostępnionych mu przez ten Podmiot kodów dostępu, Użytkownik oraz Podmiot ubiegający się o dofinansowanie (lub osoba działająca w jego imieniu na podstawie stosownego upoważnienia), zobowiązuje się do podania prawdziwych danych osobowych swoich lub pracownika/pracowników/współpracowników Podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie, a w przypadku zmiany, również ich aktualizacji oraz oświadcza, w imieniu własnym lub podmiotu którego reprezentuje, że zapoznał się z Polityką ochrony prywatności i Polityką plików cookies. Podmiot ubiegający się o dofinansowanie podając dane osobowe swojego pracownika/pracowników/współpracowników zobowiązany jest do postępowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych i RODO oraz do pozyskania zgodnie z prawem danych pracownika/pracowników/współpracowników Podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie i zgody na ich wykorzystanie w celach wskazanych w Regulaminie. Podmiot ubiegający się o dofinansowanie zobowiązany jest d o uzyskania wyraźnej zgody pracownika/pracowników/ współpracowników na podejmowanie działań związanych ze skorzystaniem przez nich z Usług świadczonych na podstawie Regulaminu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak pozyskania zgód przez Podmiot ubiegający się o dofinansowanie, o których mowa powyżej lub za przekazanie nieprawdziwych danych osobowych przez Użytkownika lub Podmiot ubiegający się o dofinansowanie.

4. Dokonując rejestracji w Serwisie przy wyborze kierunków z zakresu pedagogiki specjalnej oraz z zakresu pedagogiki specjalnej dla pedagogów specjalnych, które to kierunki wskazane zostały w zakładce „Oferta” pod adresem https://studia-pedagogiczne.pl/oferta, Użytkownik/Podmiot ubiegający się o dofinansowanie potwierdza spełnienie wymogów (kwalifikacji) oraz posiadanie dokumentów poświadczających nabycie przedmiotowych kwalifikacji określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450 ze zm). Podmiot ubiegający się o dofinansowanie co do pracowników/pracowników/współpracowników Podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie zobowiązuje się niezależnie samodzielnie dokonać weryfikacji spełnienia wyżej wskazanych kryteriów.

4a. Użytkownik/ Podmiot ubiegający się o dofinansowanie, który posiada kwalifikacje przygotowania pedagogicznego, o których mowa w pkt 4 powyżej, zobligowany jest do dostarczenia za pośrednictwem Platformy studia pedagogiczne dokumentów potwierdzających nabycie przedmiotowych kwalifikacji w terminie 14 dni od dokonania rejestracji w Serwisie. Użytkownik/Podmiot ubiegający się o dofinansowanie przesyłając dokumenty jednocześnie oświadcza, że dysponuje ich oryginalną wersją. W przypadku wątpliwości, co do prawdziwości przesłanych dokumentów, Usługodawca zastrzega sobie prawo wezwania Użytkownika/Podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie o przedłożenie oryginałów wymaganych dokumentów. Przedłożone przez Użytkownika/Podmiot ubiegający się o dofinansowanie dokumenty poddawane są weryfikacji przez Usługodawcę. Przedmiotowa weryfikacja dokonywana jest przez Usługodawcę nie później jednak niż w terminie 7 dni po przesłaniu dokumentów i umożliwia dokonanie płatności lub rozpoczęcie procedury związanej z pozyskaniem dofinansowania za wybrane Studia podyplomowe. Dla uniknięcia wątpliwości, Podmiot ubiegający się o dofinansowanie w przypadku, gdy pracownik/ pracownicy/współpracownicy nie przedstawią wymaganych dokumentów, zobowiązany jest do dokonania powyższych czynności za pracownika/pracowników/współpracowników Podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie posiadających kody dostępu, co jest równoznaczne z obowiązkiem Podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie do pozyskania wcześniejszej zgody na przekazanie informacji wymaganych do prawidłowego świadczenia przez Usługodawcę usług wskazanych w Regulaminie oraz otrzymania od nich stosownych dokumentów.

5. Do rozpoczęcia Studiów licencjackich, Studiów magisterskich, Jednolitych studiów magisterskich lub Studiów podyplomowych wymagane jest posiadanie wykształcenia zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa. Dokonując rejestracji w Serwisie na Studia licencjackie, Studia magisterskie, Jednolite studia magisterskie lub Studia podyplomowe Użytkownik lub Podmiot ubiegający się o dofinansowanie oświadcza, że posiada wymagane wykształcenie do podjęcia ww. studiów i zobligowany jest do dostarczenia za pośrednictwem Platformy studia pedagogiczne dokumentów wymaganych do podjęcia Studiów licencjackich, Studiów magisterskich, Jednolitych studiów magisterskich lub Studiów podyplomowych. W przypadku Studiów licencjackich, Studiów magisterskich i Jednolitych studiów magisterskich Użytkownik lub Podmiot ubiegający się o dofinansowanie zobowiązany jest również przedstawić ww. dokumenty w wersji oryginalnej do wglądu Usługodawcy na zasadach określonych w Regulaminie Studiów licencjackich, Regulaminie Studiów magisterskich lub Regulaminie Jednolitych studiów magisterskich. Usługodawca ma prawo wstrzymać Użytkownikowi lub Podmiotowi ubiegającemu się o dofinansowanie dostęp do Usługi w przypadku, gdy Użytkownik lub Podmiot ubiegający się o dofinansowanie nie dostarczył dokumentów wymaganych do podjęcia Studiów podyplomowych, z zastrzeżeniem, że po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonym przez Usługodawcę do ich dostarczenia umowa ulegnie rozwiązaniu.

5a. W przypadku, gdy dany kierunek Studiów licencjackich, Studiów magisterskich, Jednolitych studiów magisterskich lub Studiów podyplomowych wymaga posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, prawa do korzystania z pełni praw publicznych i/lub złożenia oświadczenia, że stan zdrowia pozwala na aktywne uczestniczenie w zajęciach przewidzianych planem studiów i programem kształcenia, w tym realizowanie praktyk zawodowych (również w miejscach narażonych na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia) Użytkownik lub Podmiot ubiegający się o dofinansowanie akceptując Regulamin potwierdza, że spełnia powyższe wymagania.

6. W momencie rejestracji Użytkownika lub Podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie na Platformie studia pedagogiczne następuje utworzenie własnego, niepowtarzalnego Loginu oraz hasła. Użytkownik i Podmiot ubiegający się o dofinansowanie zobowiązany jest zachować należytą staranność w celu zabezpieczenia tych danych przed ich nienależytym wykorzystaniem przez osoby trzecie, a w szczególności nie udostępniać ich osobom trzecim. Użytkownik lub Podmiot ubiegający się o dofinansowanie ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek ujawnienia powyżej wskazanych danych.

6a. Obowiązek dotyczący nieudzielania przedmiotowych danych osobom trzecim, o którym mowa w pkt 6 powyżej nie dotyczy sytuacji, w której Podmiot ubiegający się o dofinansowanie dokonuje rejestracji swojego pracownika/pracowników/współpracowników – w takim przypadku Podmiotowi udzielany jest dostęp do Usługi wraz z kodami dostępu, które udostępnia on swojemu pracownikowi/pracownikom/współpracownikom. Osoby te następnie logują się na niezależne Konta. Obowiązek zapłaty przez Podmiot ubiegający się o dofinansowanie za Usługę jest niezależny od dalszego przekazania przez niego kodów dostępu pracownikowi/pracownikom/współpracownikom w celu skorzystania przez nich z Usługi. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez pracownika/pracowników/współpracowników Podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie spowodowane ujawnieniem przypisanych im Loginu i hasła, a także kodów dostępu.

7. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji Użytkownika/ Podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie w Serwisie, której skutkiem jest założenie Konta oraz zalogowanie na Koncie przez pracownika/pracowników/współpracowników Podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie na podstawie udostępnionych mu przez w/w Podmiot kodów dostępu, Użytkownik/Podmiot ubiegający się o dofinansowanie zapewnia i oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, zaakceptował treść całego Regulaminu oraz zapoznał się z treścią Polityki ochrony prywatności oraz Polityki plików cookies udostępnionych na Platformie studia pedagogiczne.

8. Usługodawca może zawiesić czasowo Konto Użytkownika/Podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie, w przypadku działania przez Użytkownika/Podmiot ubiegający się o dofinansowanie na szkodę Serwisu lub innych Użytkowników/Podmiotów ubiegających się o dofinansowanie, naruszenia przez nich prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub rażącego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, o ile będzie to możliwe i celowe po uprzednim wezwaniu Użytkownika/Podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie do zaniechania naruszeń niezwłocznie, nie później niż w terminie określonym w wezwaniu.

9. Usługodawca może dokonać likwidacji Konta Użytkownika/Podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie, jeśli:

a) przyczyny zawieszenia czasowego występują łącznie przez 30 dni, po uprzednim wezwaniu Użytkownika/Podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie lub

b) w sytuacji, gdy Użytkownik/Podmiot ubiegający się o dofinansowanie skierowali do Usługodawcy wyraźne żądanie likwidacji Konta.

10. Usługodawca może również zawiesić lub dokonać likwidacji Konta, jeśli z takim żądaniem wystąpią upoważnione organy, w szczególności organy ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych i inne) lub sądy.

11. Likwidacja Konta, w sytuacjach o których mowa w pkt 9 i 10 powyżej nie powoduje usunięcia danych osobowych Użytkownika/Podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie z Serwisu w sytuacji, gdy Usługodawca przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami w tym, w szczególności jeśli jest uprawniony do dochodzenia roszczeń związanych z zawartą Umową, niemniej jednak Użytkownik/Podmiot ubiegający się o dofinansowanie traci możliwość korzystania z dotychczasowego zakresu Usług w Serwisie przypisanych do dotychczasowego Konta.

12. O czasowym zawieszeniu Konta Użytkownika/Podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie lub jego likwidacji Usługodawca powiadomi wyżej wymienionych za pomocą informacji wysłanej pocztą elektroniczną na wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej lub na adres korespondencyjny wskazany w Koncie.

13. W przypadku dopuszczenia możliwości zamieszczania komentarzy w Serwisie, opinie na temat Usług mogą być zamieszczane jedynie przez Użytkowników/Podmioty ubiegające się o dofinansowanie, którzy zawarli Umowę. Opinie zamieszczane mogą być tylko po zalogowaniu się na Konto i za pośrednictwem Konta przypisanego do Użytkownika/Podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku udostępnienia Konta przez Użytkownika/Podmiot ubiegający się o dofinansowanie osobie trzeciej, która zamieściłaby taką opinię.

14. Komentarze oraz opinie zamieszczane przez Użytkownika/Podmiot ubiegający się o dofinansowanie dotyczące Usługodawcy niezależnie od miejsca i sposobu nie mogą naruszać prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub rażąco naruszać postanowień niniejszego Regulaminu, a także być wulgarne, obraźliwe, godzące w dobra osobiste Usługodawcy lub innych osób, wprowadzające w błąd, mieć charakteru reklamy, pochodzić od innych osób niż uprawnione do wystawienia komentarza.IV.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Usługodawca zapewnia Użytkownikom/Podmiotom ubiegającym się o dofinansowanie ochronę danych osobowych oraz danych przez nich przekazanych zgromadzonych w Serwisie w sposób zgodny z RODO i właściwymi przepisami prawa. Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych Użytkowników/Podmiotów ubiegających się o dofinansowanie zawarte są w Polityce ochrony prywatności oraz Polityce plików cookies, dostępnych pod adresami wskazanymi powyżej. Wszelkie pytania i wątpliwości związane z danymi osobowymi i ich ochroną winny być zgłaszane pod adresem poczty elektronicznej: kontakt@studia-pedagogiczne.pl.

2. Dane osobowe udostępnione przez Użytkownika/Podmiot ubiegający się o dofinansowanie, w szczególności w formularzu rejestracyjnym, wykorzystywane będą przez Administratora w celu należytego świadczenia Usługi objętej Umową oraz w celach wskazanych w Polityce ochrony prywatności i Regulaminie,w szczególności mogą być udostępniane innym podmiotom współpracującym z Usługodawcą. Udostępnienie realizowane będzie na podstawie zgody Użytkownika wyrażonej jako chęć skorzystania z usługi oferowanej za pośrednictwem Serwisu.

3. Administrator zaleca by Użytkownik/Podmiot ubiegający się o dofinansowanie aktualizował swoje dane osobowe i przestrzega przed ryzykiem związanym z zaniechaniem.

4. Dane osobowe są udostępniane przez Użytkownika/ Podmiot ubiegający się o dofinansowanie dobrowolnie z zastrzeżeniem, że ich niepodanie lub podanie danych nieprawdziwych może uniemożliwić świadczenie Usługi.V.  CELE SERWISU I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG, WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Usługi świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu polegają, w szczególności na udostępnianiu Użytkownikom, Odwiedzającym, Podmiotom ubiegającym się o dofinansowanie drogą elektroniczną, całości lub części zasobów Serwisu, a także umożliwieniu Użytkownikom/Podmiotom ubiegającym się o dofinansowanie korzystania z Usług na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Usługodawca ma prawo prowadzić Studia licencjackie, Studia magisterskie, Jednolite studia magisterskie i Studia podyplomowe, zarówno z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, jak i stacjonarnie.

3. Usługi mogą być świadczone odpłatnie lub nieodpłatnie. Opis dostępnych Usług znajduje się w Serwisie.

4. Usługi odpłatne są świadczone wyłącznie na rzecz Użytkowników/Podmiotów ubiegających się o dofinansowanie po zarejestrowaniu w Serwisie Konta. Usługami płatnymi świadczonymi przez Usługodawcę są:

a) Studia licencjackie;

b) Studia magisterskie;

c) Jednolite studia magisterskie;

d) Studia podyplomowe;

e) Studia podyplomowe na indywidualne zamówienie;

f) kursy, szkolenia;

g) udostępnienie materiałów wideo;

h) prowadzenie webinarów online i/lub udostępnienie ich w Serwisie i/lub Koncie.

5. Usługi nieodpłatne mogą być świadczone na rzecz Odwiedzających oraz Użytkowników/Podmiotów ubiegających się o dofinansowanie. Usługami nieodpłatnymi świadczonymi przez Usługodawcę są:

a) umożliwienie założenia Konta;

b) umożliwianie zawierania Umów na zasadach określonych w Regulaminie;

c) umożliwienie kontaktu z Usługodawcą za pomocą Konta.

Usługodawca może świadczyć również inne usługi nieodpłatne na rzecz Odwiedzających oraz Użytkowników/Podmiotów ubiegających się o dofinansowanie.

6. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie usług nieodpłatnych zostaje zawarta w momencie utworzenia Konta w Serwisie. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie usług odpłatnych zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Użytkownika lub Podmiot ubiegający się o dofinansowanie e-maila potwierdzającego zawarcie Umowy, chyba że Regulamin stanowi inaczej.

7. W przypadku osób, które w dacie rozpoczęcia świadczenia Usługi płatnej nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych, poprzez zaakceptowanie Regulaminu, oświadczają, że posiadają zgodę opiekuna prawnego na korzystanie z Usług oraz, że na żądanie Usługodawcy przedłożą pisemną zgodę opiekuna prawnego na korzystanie z Usług.

8. Usługi płatne są wyraźnie oznaczone ze wskazaniem kosztów, jakie Użytkownik/Podmiot ubiegający się o dofinansowanie ponosi. W przypadku Usług płatnych Usługodawca może stosować, jednakże nie ma takiego obowiązku, wedle swojego uznania, zniżki, bonifikaty, upusty, itp. Opłaty pobierane od Użytkowników/Podmiotów ubiegających się o dofinansowanie przyjętych na pierwszy rok studiów, począwszy od roku akademickiego 2023/2024, mogą ulec zmianie na zasadach określonych w art. 80 ust. 3 ustawy z dnia  20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2023r., poz. 742 z późn.zm.). Niezależnie od powyższego, Użytkownik/Podmiot ubiegający się o dofinansowanie może zostać zobowiązany do poniesienia dodatkowych opłat w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów prawa, Regulaminu opłat dodatkowych lub informacji widniejącej na Koncie Użytkownika/Podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie, po złożeniu przez niego wniosku w przedmiocie realizacji przez Usługodawcę dodatkowych czynności.

9. Sposób płatności uzależniony jest od rodzaju świadczonej Usługi i jest każdorazowo wskazany na Platformie studia pedagogiczne z możliwością zapoznania się ze sposobem płatności przed zawarciem Umowy.

10. Składając ofertę zawarcia Umowy, Użytkownik, Podmiot ubiegający się o dofinansowanie lub Odwiedzający (w przypadku Usług nieodpłatnych), potwierdza, że zapoznał się z jej opisem, warunkami oraz Regulaminem, a także, że akceptuje wszystkie postanowienia tego Regulaminu.

11. Do korzystania z funkcjonalności Serwisu oraz Usług niezbędne jest posiadanie komputera z dostępem do publicznej sieci Internet, aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail), przeglądarki zasobów internetowych umożliwiających wyświetlanie stron WWW (przeglądarek internetowych z włączoną obsługą/zapisem plików cookies oraz skryptów JavaScript; wersje przeglądarek - nie starsze niż 12 miesięcy) oraz posiadanie aktywnego Konta w Serwisie.

11a. W przypadku ewentualnego braku zgodności Usług z Regulaminem Użytkownik, Podmiot ubiegający się o dofinansowanie lub Odwiedzający zobowiązany jest współpracować z Usługodawcą w rozsądnym zakresie w celu ustalenia czy brak zgodności Usług z Regulaminem wynika z cech środowiska cyfrowego Użytkownika, Podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie lub Odwiedzającego. W przypadku niezgodności Usług z Regulaminie, Konsumentowi przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

12. Koszty dostępu do Internetu ponosi Użytkownik, Podmiot ubiegający się o dofinansowanie lub Odwiedzający (w przypadku Usług nieodpłatnych), także w przypadku korzystania z Internetu za pomocą telefonu komórkowego. Wyżej wymienieni korzystający z Usług powinni zapoznać się ze stawkami transferu (połączeń z Internetem) stosowanymi przez operatorów telekomunikacyjnych.

13. Usługodawca wykorzystuje pliki cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika, Podmiot ubiegający się o dofinansowanie lub Odwiedzający (w przypadku Usług nieodpłatnych). Szczegółowe informacje o wykorzystywaniu plików cookies znajdują się w Polityce plików cookies.

14. Korzystanie z Serwisu w celach skorzystania z odpłatnych Usług możliwe po dokonaniu Rejestracji. Procedura Rejestracji i aktywacji Konta została opisana w rozdziale VI Regulaminu.

15. Akceptując Regulamin Użytkownik/Podmiot ubiegający się o dofinansowanie wyraża zgodę na zawarcie umowy z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość tj. poczty elektronicznej lub elektronicznego formularza zamówienia, oraz żąda rozpoczęcia (wyraża zgodę na wykonanie) świadczenia Usług przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy będąc świadomym i przyjmując do wiadomości, że traci tym samym prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku wykonania Usługi przez Usługodawcę. Jednocześnie oświadcza, iż jest świadomy w przypadku wykonania w całości Usługi przez Usługodawcę o konieczności zapłaty ceny za Usługę.

16. Usługodawca może prowadzić usługę newsletter, za pomocą której umożliwia Użytkownikom/Podmiotom ubiegającym się o dofinansowanie zapoznanie się z nowościami i aktualną ofertą Serwisu po uprzednim wyraźnym wyrażeniu przez nich zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Korzystanie z usługi newsletter jest dobrowolne.

17. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przyznawanie oraz przedłużanie uprawnień uregulowanych w obowiązujących przepisach prawa.VI.  REJESTRACJA

1. W celu złożenia zamówienia na świadczenie płatnych Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu należy zarejestrować się w Serwisie. Rejestracja jest bezpłatna.

2. Rejestracja w Serwisie następuje nie później niż przy złożeniu pierwszego zamówienia na płatne Usługi i polega na wypełnieniu właściwego formularza rejestracyjnego dostępnego na Platformie studia pedagogiczne. Wypełnienie ww. formularza jest niezbędne do otrzymania indywidualnej nazwy Użytkownika (Loginu) i hasła do Konta, które umożliwią Użytkownikowi/Podmiotowi ubiegającemu się o dofinansowanie dostęp do płatnej zawartości Serwisu, w tym do Studiów licencjackich, Studiów magisterskich, Jednolitych studiów magisterskich i/lub Studiów podyplomowych.

3. Podczas rejestracji Użytkownicy udostępniają swoje następujące dane oraz informacje niezbędne do założenia Konta, w szczególności:

a) imię,

b) nazwisko,

c) PESEL,

d) adres,

e) adres e-mail (potwierdzając, iż jest to przynależący do niego e-mail, na który wysłany zostanie zestaw danych umożliwiających realizację Usług),

f) numer telefonu,

g) nazwa właściwego organu/urzędu udzielającego dofinansowania,

h) wiek,

i) wykształcenie.

4. W przypadku Podmiotów ubiegających się o dofinansowanie dane, o których mowa w pkt 3 powyżej obejmują ponadto w szczególności:

a) nazwę i adres Podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie,

b) dane osoby reprezentującej Podmiot ubiegający się o dofinansowanie, w tym imię, nazwisko, stanowisko, PESEL,

c) numer telefonu,

d) ilość osób zgłaszanych na kształcenie,

e) formę zatrudnienia,

f) REGON,

g) NIP,

h) nazwa właściwego organu/urzędu udzielającego dofinansowania,

i) wybrany pakiet Usług, tj. tytuł oraz łączny koszt Usług (finansowanych ze środków publicznych).

5. Użytkownik/Podmiot ubiegający się o dofinasowanie zobowiązany jest wypełnić wszystkie pola na formularzu rejestracyjnym oznaczone jako obowiązkowe. Brak wypełnienia pól oznaczonych jako obowiązkowe może uniemożliwiać pomyślne ukończenie procesu rejestracji.

6. Udostępnione w formularzu rejestracyjnym dane winny dotyczyć Użytkownika/Podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie, który będzie korzystać z Usługi i być zgodne z prawdą.

7. Poprawnie wypełniony formularz rejestracyjny i zaakceptowany przez Użytkownika/Podmiot ubiegający się o dofinansowanie Regulamin zapisywany jest w bazie danych Serwisu.

8. Poprawnie wypełniony formularz rejestracyjny i zaakceptowany przez Użytkownika/Podmiot ubiegający się o dofinansowanie Regulamin stanowi podstawę funkcjonowania Konta.

9. Po zakończeniu procesu rejestracji, Użytkownik otrzymuje hasło i login do konta Serwisu/Podmiot ubiegający się o dofinansowanie otrzymuje kody dostępu do Serwisu, z których korzysta samodzielnie i/lub przekazuje swojemu pracownikowi/pracownikom/współpracownikom.

10. Użytkownik/Podmiot ubiegający się o dofinansowanie akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu poczty elektronicznej. Adres ten jest podawany bezpośrednio przy Rejestracji. Użytkownik/Podmiot ubiegający się o dofinansowanie zobowiązany jest do bieżącego monitorowania podanego adresu poczty elektronicznej, a w przypadku jego zmiany, do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Usługodawcy.

11. Adres poczty elektronicznej jest powiązany z Kontem, stanowi konieczną formę identyfikacji Użytkownika/Podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie wobec Usługodawcy i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług.VII.  USŁUGA WSPARCIA BEZROBOTNYCH

1. Usługodawca zapewnia Bezrobotnym wsparcie w procesie ubiegania się o dofinansowanie Usług w postaci Studiów licencjackich, Studiów magisterskich, Jednolitych studiów magisterskich lub Studiów podyplomowych przez Urząd Pracy, w którym Bezrobotny jest zarejestrowany lub inne podmioty (poprzez zakładkę „Dotacje dla bezrobotnych”). Pomoc ta obejmuje w szczególności:

a) wsparcie w uzyskaniu środków finansowych na wybrane przez Bezrobotnego kierunki studiów,

b) wybór odpowiedniego wniosku o dofinansowanie studiów,

c) wsparcie merytoryczne podczas uzupełnienia wniosku o dofinansowanie studiów,

d) uzupełnienie projektu wniosku o dofinansowanie studiów po wysłaniu zapytania przez reprezentanta Urzędu Pracy lub innego podmiotu,

e) przesłanie dokumentacji rejestrowej Usługodawcy,

f) przesłanie programu wybranych podczas rejestracji kierunków studiów,

g) przesłanie draftu wniosku o dofinansowanie na druku Usługodawcy.

2. Użytkownik składając wniosek o dostęp do Usług poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego (zakładka „Dotacje dla bezrobotnych”) i założenie Konta w sekcji „Dotacje dla bezrobotnych”, niezależnie od akceptacji pozostałych zapisów Regulaminu, oświadcza, że jest Bezrobotny oraz zobowiązuje się do tego, że:

a) niezwłocznie po założeniu Konta dopełni wszelkich formalności wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz przepisów wewnętrznych Urzędu Pracy lub innych podmiotów umożliwiających uzyskanie dofinansowania Usługi,

b) w ciągu 2 dni roboczych od momentu zapisania w Serwisie Formularza zgłoszeniowego dla Bezrobotnych (etap 2/2), pobierze go, podpisze i załączy skan ww. Formularza zgłoszeniowego w wyznaczonym do tego miejscu w Serwisie zgodnie z instrukcją oraz wyśle oryginał Formularza zgłoszeniowego przesyłką pocztową priorytetową lub kurierem na adres korespondencyjny Usługodawcy: Plac Powstańców Śląskich 1/201, 53-329 Wrocław,

c) w ciągu 2 dni roboczych od momentu wysłania oryginału Formularza zgłoszeniowego przesyłką pocztową priorytetową lub kurierem na podany w ppkt b) powyżej adres korespondencyjny Usługodawcy, wyśle czytelny skan/zdjęcie potwierdzenia nadania przesyłki pocztowej lub nadania kurierem na adres Usługodawcy: dotacje@studia-pedagogiczne.pl,

d) w ciągu 2 dni roboczych od dnia otrzymania od Usługodawcy na adres e-mailowy podany na Formularzu zgłoszeniowym projektu wypełnionego wniosku o dofinansowanie studiów do Urzędu Pracy lub innego podmiotu – o którym mowa w pkt 1 lit. c) powyżej – podpisze go własnym imieniem i nazwiskiem i złoży go we właściwym Urzędzie Pracy lub innym podmiocie, o czym niezwłocznie poinformuje Usługodawcę przesyłając skan/zdjęcie potwierdzenia przyjęcia wniosku przez ten podmiot albo potwierdzenia nadania przesyłki pocztowej lub nadania kurierem do tego podmiotu na adres Usługodawcy: dotacje@studia-pedagogiczne.pl,

e) nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania decyzji Urzędu Pracy lub innego podmiotu w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udzielenie dofinansowania studiów prześle Usługodawcy skan wydanej pisemnej decyzji na adres Usługodawcy: dotacje@studia-pedagogiczne.pl, co nastąpi nie później niż w ciągu 60 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w lit. d) powyżej. W przypadku niewydania przez Urząd Pracy/inny podmiot przedmiotowej decyzji Bezrobotny zobowiązany jest w terminach wskazanych w zdaniu poprzednim do przekazania na adres Usługodawcy: dotacje@studia-pedagogiczne.pl wyjaśnień w kwestii niewydania przez ww. podmiot decyzji wraz z dokumentami potwierdzającymi złożone wyjaśnienia.

3. Bezrobotny oświadcza, że ma świadomość, że rozpoczęcie świadczenia Usług przez Usługodawcę na rzecz Bezrobotnego nastąpi przed uzyskaniem stanowiska Urzędu Pracy lub innego podmiotu w przedmiocie dofinansowania Usługi.

4. Niedopełnienie obowiązków, o których mowa w pkt 2 powyżej przez Bezrobotnego łącznie bądź któregokolwiek osobno spowoduje przeniesienie obowiązku zapłaty za wszelkie świadczenia spełnione przez Usługodawcę na rzecz Bezrobotnego. Bezrobotny zobowiązany będzie do zapłaty kwoty za ww. świadczenia, w terminie do 14 dni od daty uchybienia powyższym obowiązkom.

5. W przypadku prawidłowego wywiązania się Bezrobotnego z nałożonych Regulaminem obowiązków i wydania przez Urząd Pracy/inny podmiot negatywnej decyzji w przedmiocie dofinansowania Usługi pkt 4 powyżej nie znajduje zastosowania, a Usługa świadczona Bezrobotnemu zostanie niezwłocznie wyłączona. Bezrobotny nie będzie zobowiązany do uiszczenia żadnych kosztów z udostępnieniem Usługi. Bezrobotny będzie zobowiązany do trwałego usunięcia z wszelkich nośników wszelkich materiałów pozyskanych przy okazji świadczenia Usługi.

6. W przypadku, gdy Urząd Pracy/inny podmiot wydał decyzję negatywną z winy Bezrobotnego w przedmiocie dofinansowania Usługi (np. uchybienie terminowi na dostarczenie lub niedostarczenie wymaganych dokumentów lub wyjaśnień) zastosowanie ma pkt 4 powyżej.VIII.  USŁUGA WSPARCIA W POZYSKANIU DOFINANSOWANIA

1. Podmiot ubiegający się o dofinansowanie zwróci się do wybranych przez siebie właściwych podmiotów/urzędów we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność o przyznanie ze środków finansowych w tym publicznych, między innymi z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, środków z aktywizacji (projekty prowadzone przez Urzędy Miasta, Gminy, Starostwa) oraz środków z projektów unijnych, celem dofinansowania Studiów licencjackich, Studiów magisterskich, Jednolitych studiów magisterskich lub Studiów podyplomowych .

2. Na Podmiocie ubiegającym się o dofinansowanie ciążą wszelkie obowiązki związane z przeprowadzeniem oraz ubieganiem o środki finansowe wskazane w pkt 1 powyżej, w szczególności:

a) kontakt z odpowiednimi podmiotami/urzędami celem potwierdzenia dostępności środków na dofinansowanie studiów,

b) wybór odpowiedniego źródła pochodzenia środków dofinansowania studiów,

c) dopełnienie wszelkich niezbędnych formalności.

3. Podmiot ubiegający się o dofinansowanie składający wniosek o dostęp do Usług poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego (zakładka „Dotacje dla firm/szkół”) samodzielnie lub przez osobę uprawnioną do reprezentacji ww. Podmiotu i założenia Konta w sekcji „Dotacje dla firm/szkół”, niezależnie od akceptacji pozostałych zapisów Regulaminu, oświadcza, że na dzień wypełnienia formularza rejestracyjnego, Podmiot ubiegający się o dofinansowanie prowadzi własną działalność gospodarczą.

4. W przypadku reprezentacji Podmiotu, o którym mowa w pkt 3 powyżej przez pełnomocnika, pełnomocnik oświadcza, że jest osobą uprawnioną do samodzielnej reprezentacji Podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie w zakresie związanym z zamówieniem Usług, w tym do zaciągania wszelkich zobowiązań w imieniu i na rzecz mocodawcy i pozyskaniem dofinansowania Studiów licencjackich, Studiów magisterskich, Jednolitych studiów magisterskich lub Studiów podyplomowych oraz ma świadomość skutków prawnych, jakie mogą powstać w efekcie złożenia nieprawdziwego oświadczenia wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

5. Podmiot ubiegający się o dofinansowanie zobowiązuje się do:

a) uczestnictwa w kształceniu dla niego zorganizowanym i finansowanym/zorganizowanym i finansowanym dla jego pracownika/pracowników/współpracowników ze środków pozyskanych z dofinansowania,

b) po założeniu Konta dopełni wszelkich formalności wynikających z Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa oraz przepisów szczególnych umożliwiających uzyskanie dofinansowania Usług,

c) w ciągu 2 dni roboczych od momentu zapisania Formularza zgłoszeniowego (zakładka „Dotacje dla firm/szkół” (etap 2/2), pobierze, podpisze i załączy skan Formularza zgłoszeniowego (zakładka „Dotacje dla firm/szkół”) w wyznaczonym do tego miejscu w Serwisie zgodnie z instrukcją oraz wyśle podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentacji Podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie oryginał Formularza zgłoszeniowego przesyłką pocztową priorytetową lub kurierem na adres korespondencyjny Usługodawcy: Plac Powstańców Śląskich 1/201, 53-329 Wrocław,

d) w ciągu 2 dni roboczych od momentu wysłania oryginału Formularza zgłoszeniowego przesyłką pocztową priorytetową lub kurierem na adres korespondencyjny Usługodawcy wskazany w ppkt c) powyżej, Podmiot ubiegający się o dofinansowanie wyśle czytelny skan/zdjęcie potwierdzenia nadania przesyłki pocztowej lub nadania przesyłki kurierem na adres Usługodawcy: dotacje@studia-pedagogiczne.pl,

e) w ciągu 2 dni roboczych od dnia otrzymania od Usługodawcy na adres e-mailowy podany na Formularzu zgłoszeniowym projektu wypełnionego wniosku o dofinansowanie studiów podpisze go własnym imieniem i nazwiskiem i złoży go we właściwym podmiocie/urzędzie, o czym niezwłocznie poinformuje Usługodawcę przesyłając skan/zdjęcie potwierdzenia przyjęcia wniosku przez podmiot/urząd lub potwierdzenia nadania przesyłki pocztowej lub nadania kurierem do podmiotu/urzędu na adres Usługodawcy: dotacje@studia-pedagogiczne.pl,

f) nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania decyzji właściwego podmiotu/urzędu w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udzielenie dofinansowania studiów prześle Usługodawcy skan pisemnej ww. decyzji na adres Usługodawcy: dotacje@studia-pedagogiczne.pl, co nastąpi nie później niż w ciągu 60 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w pkt 21 lit e) powyżej. W przypadku niewydania przez ww. podmiot/urząd przedmiotowej decyzji Podmiot ubiegający się o dofinansowanie również zobowiązany jest w terminach wskazanych w zdaniu poprzednim do przekazania na adres Usługodawcy: dotacje@studia-pedagogiczne.pl wyjaśnień w kwestii niewydania przez ww. podmiot/urząd decyzji wraz z dokumentami potwierdzającymi złożone wyjaśnienia.

6. Podmiot ubiegający się o dofinansowanie oświadcza, że ma świadomość, że rozpoczęcie świadczenia Usług przez Usługodawcę na jego rzecz lub pracownika/pracowników/współpracowników nastąpi przed uzyskaniem stanowiska właściwych podmiotów/urzędów w przedmiocie dofinansowania Usługi.

7. Niedopełnienie obowiązków, o których mowa w pkt 5 powyżej przez Podmiot ubiegający się o dofinansowanie łącznie bądź któregokolwiek osobno powoduje przeniesienie obowiązku zapłaty za zakupione Usługi na Podmiot ubiegający się o dofinansowanie. Okoliczności niezależne od Usługodawcy, w tym m.in. nieuzyskanie dofinansowania do studiów nie zwalniają Podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie z obowiązku zapłaty za zakupione Usługi. Podmiot ubiegający się o dofinansowanie jest zobowiązany do zapłaty kwoty za zakupione Usługi w terminie 14 dni od daty uchybienia obowiązkom, o których mowa w pkt 5 powyżej.

8. W przypadku prawidłowego wywiązania się przez Podmiot ubiegający się o dofinansowanie/jego pracowników/współpracowników z obowiązków wskazanych w pkt 5 powyżej oraz innych obowiązków przewidzianych Regulaminem, prawem i wydania przez odpowiednie podmioty/urzędy negatywnej decyzji w przedmiocie dofinansowania Usługi, Usługodawca może wedle własnego uznania udzielić rabatu Podmiotowi ubiegającemu się o dofinansowanie na zakupione przez ten Podmiot Usługi, co jednakże nie stanowi obowiązku Usługodawcy.

9. Usługodawca, na żądanie Podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie wedle własnego uznania, może zapewnić Podmiotowi ubiegającemu się o dofinansowanie pomoc w procesie ubiegania się o dofinansowanie Usług, co jednakże nie stanowi obowiązku Usługodawcy.

10. Podmiot ubiegający się o dofinansowanie jest świadom, że kształcenie ma na celu podniesienie jego kwalifikacji, kwalifikacji jego pracownika/pracowników/współpracowników, w związku z czym zamówione Usługi są bezpośrednio związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą/ zawodową oraz nie znajdują tutaj zastosowania normy wynikające z przepisów właściwych dla Konsumentów.IX.  STUDIA LICENCJACKIE, STUDIA MAGISTERSKIE, JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE I STUDIA PODYPLOMOWE

1. Usługodawca prowadzi Studia licencjackie i/lub Studia magisterskie i/lub Jednolite studia magisterskie i/lub Studia podyplomowe. Po zakończeniu toku nauczania Użytkownikom Usługodawca wydaje dyplomy ukończenia Studiów licencjackich, Studiów magisterskich lub Jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia Studiów podyplomowych.

2. WSKZ jest administratorem Serwisu. WSKZ może umożliwić świadczenie Usług z wykorzystaniem Serwisu również innym podmiotom niebędącym Konsumentem prowadzącym m.in. Studia licencjackie, Studia magisterskie, Jednolite studia magisterskie, Studia podyplomowe , kursy, szkolenia lub praktyki. WSKZ nie jest stroną takich umów, a zawarcie umowy z podmiotem trzecim odbywać się będzie na zasadach każdorazowo zaakceptowanych przez Użytkownika/Podmiot ubiegający się o dofinansowanie.

3. Studia licencjackie, Studia magisterskie, Jednolite studia magisterskie i Studia podyplomowe są Usługą płatną.

4. Zamówienie Studiów licencjackich, Studiów magisterskich, Jednolitych studiów magisterskich lub Studiów podyplomowych wymaga zarejestrowania się w Serwisie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. Poprzez złożenie zamówienia, Użytkownik/Podmiot ubiegający się o dofinansowanie składa ofertę zawarcia umowy.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo odwołania naboru na Studia licencjackie, Studia magisterskie, Jednolite studia magisterskie lub Studia podyplomowe lub zaprzestania ich realizacji z zachowaniem jednak obowiązku zwrotu opłaty za zakupioną Usługę, na konto wskazane przez Użytkownika/Podmiot ubiegający się o dofinansowanie w wiadomości mailowej kontakt@studia-pedagogiczne.pl, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu.

6. Użytkownik/Podmiot ubiegający się o dofinansowanie wybiera Studia licencjackie, Studia magisterskie, Jednolite studia magisterskie lub Studia podyplomowe i dokonuje płatności zgodnej z ceną za Usługę określoną w Serwisie w chwili dokonania rejestracji na studia. Cena Studiów licencjackich, Studiów magisterskich, Jednolitych studiów magisterskich i Studiów podyplomowych może być zróżnicowana w zależności od wybranego wariantu płatności (płatność jednorazowa, semestralna lub czesne). Cena wskazywana jest przy składaniu zamówienia. Przy wyborze Studiów licencjackich, Studiów magisterskich, Jednolitych studiów magisterskich lub Studiów podyplomowych w wariancie płatności semestralnej lub płatności za czesne płatność powinna nastąpić we wskazanych w harmonogramie terminach płatności. Przedmiotowy harmonogram udostępniany jest po zalogowaniu na indywidualnym Koncie Użytkownika. Wybór wariantu płatności semestralnej lub płatności za czesne za Studia licencjackie, Studia magisterskie, Jednolite studia magisterskie lub Studia podyplomowe nie oznacza podziału Umowy na niezależne części. Za każdy dzień opóźnienia w ww. płatnościach Usługodawca może żądać od Użytkownika/Podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie odsetek ustawowych.W przypadku powstania nadpłaty podlega ona zaliczeniu na poczet przyszłych płatności o ile wpłacający tj. Użytkownik/Podmiot ubiegający się o dofinansowanie nie zażąda jej zwrotu.

6a. Użytkownik/Podmiot ubiegający się o dofinansowanie w ramach wybranego kierunku Studiów licencjackich zobowiązany jest nie później niż na koniec trzeciego semestru studiów, dokonać wyboru specjalności podstawowej oferowanej przez Usługodawcę. Realizacja przedmiotów w ramach wybranej specjalności podstawowej rozpocznie się z początkiem czwartego semestru studiów. W przypadku uchybienia terminowi wyboru specjalności podstawowej przez Użytkownika/Podmiot ubiegający się o dofinansowanie Usługodawca zastrzega sobie prawo przyporządkowania Użytkownikowi//Podmiotowi ubiegającemu się o dofinansowanie specjalności według własnego wyboru. Użytkownik/Podmiot ubiegający się o dofinansowanie zostanie poinformowany o powyższym wyborze przez Usługodawcę. Po dokonaniu wyboru specjalności podstawowej w sposób opisany powyżej Użytkownikowi/Podmiotowi ubiegającemu się o dofinansowanie nie przysługuje prawo do jej zmiany. Użytkownik/Podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma prawo do zakupu dwóch dodatkowych specjalności w ramach wybranego kierunku Studiów licencjackich oferowanych przez Usługodawcę, jednak nie później niż na miesiąc przed zakończeniem czwartego semestru studiów w kwocie określonej w Regulaminie opłat dodatkowych lub w informacji widniejącej na Koncie Użytkownika/Podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie. Opłata dodatkowa za realizację specjalności dodatkowej zostanie naliczona po złożeniu przez Użytkownika/Podmiot ubiegający się o dofinansowanie wniosku w przedmiocie chęci realizacji specjalności dodatkowej w ramach wybranego kierunku Studiów licencjackich.

6b. Użytkownik/Podmiot ubiegający się o dofinansowanie w ramach wybranego kierunku Studiów magisterskich zobowiązany jest nie później niż na koniec pierwszego semestru studiów dokonać wyboru specjalności podstawowej oferowanej przez Usługodawcę. Realizacja przedmiotów w ramach wybranej specjalności podstawowej rozpocznie się z początkiem drugiego semestru studiów. W przypadku uchybienia terminowi wyboru specjalności podstawowej przez Użytkownika/Podmiot ubiegający się o dofinansowanie, Usługodawca zastrzega sobie prawo przyporządkowania Użytkownikowi/Podmiotowi ubiegającemu się o dofinansowanie specjalności według własnego wyboru. Użytkownik/Podmiot ubiegający się o dofinansowanie zostanie poinformowany o powyższym wyborze przez Usługodawcę. Po dokonaniu wyboru specjalności podstawowej w sposób opisany powyżej, Użytkownikowi/Podmiotowi ubiegającemu się o dofinansowanie nie przysługuje prawo do jej zmiany. Użytkownik/Podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma prawo do zakupu jednej dodatkowej specjalności w ramach wybranego kierunku Studiów magisterskich oferowanej przez Usługodawcę, jednak nie później niż na miesiąc przed zakończeniem drugiego semestru studiów w kwocie określonej w Regulaminie opłat dodatkowych lub w informacji widniejącej na Koncie Użytkownika/Podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie. Opłata dodatkowa za realizację specjalności dodatkowej zostanie naliczona po złożeniu przez Użytkownika/Podmiot ubiegający się o dofinansowanie wniosku w przedmiocie chęci realizacji specjalności dodatkowej w ramach wybranego kierunku Studiów magisterskich.

6c. Użytkownik/Podmiot ubiegający się o dofinansowanie w ramach wybranego kierunku Jednolitych studiów magisterskich zobowiązany jest nie później niż na koniec drugiego semestru studiów dokonać wyboru specjalności podstawowej oferowanej przez Usługodawcę. Realizacja przedmiotów w ramach wybranej specjalności podstawowej rozpocznie się z początkiem trzeciego semestru studiów. W przypadku uchybienia terminowi wyboru specjalności podstawowej przez Użytkownika/Podmiot ubiegający się o dofinansowanie, Usługodawca zastrzega sobie prawo przyporządkowania Użytkownikowi/Podmiotowi ubiegającemu się o dofinansowanie specjalności według własnego wyboru. Użytkownik/Podmiot ubiegający się o dofinansowanie zostanie poinformowany o powyższym wyborze przez Usługodawcę. Po dokonaniu wyboru specjalności podstawowej w sposób opisany powyżej, Użytkownikowi/Podmiotowi ubiegającemu się o dofinansowanie nie przysługuje prawo do jej zmiany. Użytkownik/Podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma prawo do zakupu dwóch dodatkowych specjalności w ramach wybranego kierunku Jednolitych studiów magisterskich oferowanych przez Usługodawcę, jednak nie później niż na miesiąc przed zakończeniem trzeciego semestru studiów w kwocie określonej w Regulaminie opłat dodatkowych lub w informacji widniejącej na Koncie Użytkownika/Podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie. Opłata dodatkowa za realizację specjalności dodatkowej zostanie naliczona po złożeniu przez Użytkownika/Podmiot ubiegający się o dofinansowanie wniosku w przedmiocie chęci realizacji specjalności dodatkowej w ramach wybranego kierunku Jednolitych studiów magisterskich.

7. Tytułem przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego od kandydatów na Studia licencjackie, Studia magisterskie lub Jednolite studia magisterskie może być pobierana przez Usługodawcę opłata wpisowa, na którą składa się: opłata rekrutacyjna oraz opłata administracyjna. Wysokość opłat jest widoczna przy składaniu zamówienia. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w wysokości opłaty administracyjnej w trakcie trwania roku akademickiego (zapis nie dotyczy zamówionych Usług w trakcie ich realizacji).

7a. Tytułem przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego od kandydatów na Studia podyplomowe, może być pobierana przez Usługodawcę opłata wpisowa. Wysokość opłaty wpisowej jest widoczna przy składaniu zamówienia. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w wysokości opłaty wpisowej w trakcie trwania roku akademickiego (zapis nie dotyczy zamówionych Usług w trakcie ich realizacji).

7b.Na opłatę wpisową, o której mowa w pkt 7 i 7a składa się m.in. obsługa administracyjna związana z przesyłaną dokumentacją, zapewnienie sprawnej obsługi kandydatów na studia, w tym poprzez infolinię, założenie indywidualnego konta studenta, wdrożenie i utrzymanie systemów informatycznych, analiza zapotrzebowania w zakresie odpowiedniej kadry dydaktycznej, administracyjnej a także infrastruktury technicznej dostosowanej m.in. do ilości potencjalnych studentów/słuchaczy, analiza wniosków składanych przez kandydatów na studia, w tym m.in. o indywidualną organizację studiów, dołączenie do studentów/słuchaczy realizujących kształcenie oraz rozpatrzenie przedmiotowych wniosków przez władze Uczelni.

8. Podmiot ubiegający się o dofinansowanie/Bezrobotny może wybrać więcej niż jedne Studia licencjackie i/lub Studia magisterskie i/lub Jednolite studia magisterskie i/lub Studia podyplomowe korzystając z opcji Koszyk Zamówień. Zamówienie Usług będzie wymagało uiszczenia osobnej kwoty opłaty wpisowej i/lub rekrutacyjnej oraz uiszczenia ceny odpowiednich Studiów licencjackich i/lub Studiów magisterskich i/lub Jednolitych studiów podyplomowych i/lub Studiów podyplomowych.

9. Użytkownik/Podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma prawo do rezygnacji ze złożonego zamówienia, z którego może skorzystać do chwili potwierdzenia zamówienia przez Serwis, który to moment oznacza zawarcie Umowy. Rezygnacja z zamówienia następuje za pośrednictwem Serwisu, mailowo na adres kontakt@studia-pedagogiczne.pl lub telefonicznie:+48 22 263 90 53.

10. Przy wyborze wariantu Studiów licencjackich, Studiów magisterskich, Jednolitych studiów magisterskich lub Studiów podyplomowych z wariantem płatności semestralnej lub płatności za czesne szczegóły dotyczące ceny zawarte są w opisach każdego z kierunków Studiów licencjackich, Studiów magisterskich, Jednolitych studiów magisterskich lub Studiów podyplomowych oraz w udostępnionym na Koncie Użytkownika harmonogramie. W takim wypadku płatność za Studia licencjackie, Studia magisterskie, Jednolite studia magisterskie lub Studia podyplomowe winna nastąpić zgodnie z harmonogramem.

11. Użytkownik lub Podmiot ubiegający się o dofinansowanie, który dokonał rejestracji na Studia podyplomowe do 22.01.2020 r. włącznie, zobowiązany jest do zapłaty całości wpłaty za Studia podyplomowe w terminie do 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia studiów na wybranym kierunku.

12. Na Koncie Użytkownika widnieje informacja o statusie płatności za Usługę, aktualizowana każdorazowo niezwłocznie po uznaniu konta Usługodawcy, nie później jednak niż w terminie 14 dni po uznaniu konta Usługodawcy.

13. Po założeniu Konta poprzez formularz rejestracyjny zakładka „Dotacje dla bezrobotnych” lub zakładka „Dotacje dla firm/szkół” Użytkownik lub Podmiot ubiegający się o dofinansowanie otrzymuje e-mail potwierdzający zawarcie Umowy. Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Użytkownika lub Podmiot ubiegający się o dofinansowanie potwierdzenia zawarcia Umowy.

14. Na Studia licencjackie, Studia magisterskie i Jednolite studia magisterskie mogą składać się w szczególności przedmioty podzielone na tematy, testy oraz pracę dyplomową (w przypadku Studiów licencjackich jeśli program studiów przewiduje jej sporządzenie) – w ilości i zakresie odpowiednim dla danego programu Studiów licencjackich, Studiów magisterskich lub Jednolitych studiów magisterskich. Na Studia podyplomowe mogą składać się w szczególności tematy (przedmioty) podzielone na lekcje, testy oraz pracę dyplomową – w ilości i zakresie odpowiednim dla danego programu Studiów podyplomowych.

15. Do każdej lekcji/tematów mogą być przypisane materiały w postaci wykładu wraz z nagraniem lektora o określonej długości, a także załącznik lub film. Materiały multimedialne mogą być zapisane w formatach pdf/docx, mp3/wav lub mp4/mov/webm.

16. Użytkownik/Podmiot ubiegający się o dofinansowanie rozwiązuje test cząstkowy. Próg zaliczenia zależy od przedmiotu danych Studiów licencjackich, Studiów magisterskich, Jednolitych studiów magisterskich lub Studiów podyplomowych .

17. Po rozwiązaniu wszystkich testów w ramach tematów, odblokowana zostaje możliwość napisania pracy dyplomowej na wybrany przez Użytkownika temat spośród zdefiniowanych w Serwisie, w przypadku, gdy program studiów przewiduje jej sporządzenie.

18. Usługodawca może zaliczyć lub nie zaliczyć pracy dyplomowej napisanej przez Użytkownika/Podmiot ubiegający się o dofinansowanie.

19. W celu świadczenia Usług na najwyższym poziomie Usługodawca dąży do stosowania przez Użytkowników w ramach Studiów licencjackich, Studiów magisterskich, Jednolitych studiów magisterskich i Studiów podyplomowych treści kształcenia i wymiaru godzin w takim zakresie, w jakim stosowane są dla kształcenia stacjonarnego.

20. Użytkownik/Podmiot ubiegający się o dofinansowanie zobowiązany jest do rzetelnego, samodzielnego powtarzania materiału przekazanego mu w czasie trwania Studiów licencjackich, Studiów magisterskich, Jednolitych studiów magisterskich lub Studiów podyplomowych i utrwalania zdobytej wiedzy.

21. Użytkownik/Podmiot ubiegający się o dofinansowanie po pozytywnej ocenie pracy dyplomowej nie ma możliwości powrotu do zaliczonych semestrów oraz materiałów dydaktycznych zawartych w tych semestrach.

22. Kształcenie na Studiach podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela jest realizowane zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

23. Dla kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, w tym studiów podyplomowych obowiązuje nowy standard kształcenia zgodny z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450 ze zm.). W razie zmiany/uchylenia ww. rozporządzenia kształcenie odbywać się będzie w zgodzie z jego zmienioną treścią lub innym aktem prawnym powszechnym regulującym standardy kształcenia. Ww. kształcenie odbywa się poprzez organizację m.in.: zajęć stacjonarnych, samokształcenia, e-learningu oraz praktyk zawodowych.

24. Warunkiem ukończenia Studiów podyplomowych jest uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego oraz odpowiednia frekwencja na zajęciach. Minimalna frekwencja niezbędna do zaliczenia kształcenia na Studiach podyplomowych jest ustalana przez władze Usługodawcy.

25. Warunkiem ukończenia Studiów licencjackich jest:

a) uzyskanie efektów uczenia się określonych w programie studiów, którym przypisano co najmniej 180 punktów ECTS;

b) minimalna frekwencja wymagana Regulaminem studiów licencjackich;

c) złożenie egzaminu dyplomowego, w formie przewidzianej programem studiów;

d) pozytywna ocena pracy dyplomowej – o ile przewiduje to program studiów.

25a. Warunkiem ukończenia Studiów magisterskich jest:

a) uzyskanie efektów uczenia się określonych w programie studiów, którym przypisano co najmniej 90 punktów ECTS;

b) minimalna frekwencja wymagana Regulaminem studiów magisterskich;

c) złożenie egzaminu dyplomowego;

d) pozytywna ocena pracy dyplomowej.

25b. Warunkiem ukończenia Jednolitych studiów magisterskich jest:

a) uzyskanie  efektów  uczenia  się  określonych  w  programie  studiów,  którym przypisano  co  najmniej  300  punktów  ECTS  –  w  przypadku  jednolitych  studiów magisterskich trwających 9 albo 10 semestrów;

b) uzyskanie  efektów  uczenia  się  określonych  w  programie  studiów,  którym przypisano  co  najmniej  360  punktów  ECTS  –  w  przypadku  jednolitych  studiów magisterskich trwających 11 albo 12 semestrów;

c) minimalna frekwencja wymagana Regulaminem Jednolitych studiów magisterskich;

d) złożenie egzaminu dyplomowego;

e) pozytywna ocena pracy dyplomowej. 

26. Użytkownikowi/Podmiotowi ubiegającemu się o dofinansowanie, który ukończył Studia podyplomowe, Usługodawca wystawia świadectwo ukończenia Studiów podyplomowych poświadczające ich ukończenie. Wystawione dokumenty są zgodne z wymogami określonymi przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

27. Użytkownikowi/ Podmiotowi ubiegającemu się o dofinansowanie, który ukończył Studia licencjackie, Studia magisterskie lub Jednolite studia magisterskie Usługodawca wystawia dyplom ukończenia studiów na określonym kierunku i profilu potwierdzający wykształcenie wyższe oraz tytuł zawodowy licencjata lub magistra, potwierdzający wykształcenie wyższe na tym poziomie. W terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów Usługodawca wydaje dyplom ukończenia Studiów licencjackich, Studiów magisterskich lub Jednolitych studiów magisterskich wraz z suplementem do dyplomu oraz ich 2 odpisy, w tym na pisemny wniosek absolwenta – ich odpis w języku obcym.

28. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania firm kurierskich i operatorów pocztowych.

29. Dokumentacja ukończenia Studiów licencjackich, Studiów magisterskich, Jednolitych studiów magisterskich lub Studiów podyplomowych przekazywana jest za pośrednictwem firm kurierskich lub operatorów pocztowych. Usługodawca zastrzega prawo do zobowiązania Użytkownika/Podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie do poniesienia opłaty z tytułu ponownej wysyłki dokumentacji ukończenia Studiów licencjackich, Studiów magisterskich, Jednolitych studiów magisterskich lub Studiów podyplomowych za pośrednictwem firmy kurierskiej lub operatora pocztowego w przypadku bezskutecznej próby doręczenia ww. dokumentów na wskazany przez Użytkownika/Podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie adres i zwrotu dokumentów z powrotem do Usługodawcy.

30. W celu wystawienia odpowiednich dokumentów o ukończeniu Studiów licencjackich, Studiów magisterskich, Jednolitych studiów magisterskich lub Studiów podyplomowych (np. właściwego świadectwa/dyplomu), Usługodawca może żądać informacji niezbędnych do ich wydania, w szczególności w sytuacji, gdy jest to przewidziane przepisami obowiązującego prawa.

31. W przypadku, gdy dokumentacja potwierdzająca ukończenie Studiów licencjackich, Studiów magisterskich, Jednolitych studiów magisterskich lub Studiów podyplomowych będzie wymagała sprostowania z winy Użytkownika/Podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie (na skutek błędnego wprowadzenia przez ww. Podmioty danych osobowych, na podstawie których generowany jest dany dokument), Usługodawca za dodatkową opłatą przygotuje i prześle poprawiony dokument na wskazany przez Użytkownika/Podmiot ubiegający się o dofinansowanie adres. Użytkownik/Podmiot ubiegający się o dofinansowanie będzie zobowiązany do poniesienia z tego tytułu na rzecz Usługodawcy opłaty w wysokości 50,00 złotych, z zastrzeżeniem, iż opłata ta obejmuje przygotowanie oraz przesłanie przez Usługodawcę jednego egzemplarza zmodyfikowanego dokumentu. Warunkiem przygotowania oraz wysłania Użytkownikowi/Podmiotowi ubiegającemu się o dofinansowanie skorygowanego dokumentu/skorygowanych dokumentów jest uprzednie doręczenie przez Użytkownika/Podmiot ubiegający się o dofinansowanie Usługodawcy dotychczasowej dokumentacji zawierającej błędne dane oraz uiszczenie opłaty, o której mowa powyżej.

32. Każdy Użytkownik oświadcza, że zna przepisy obowiązującego prawa regulujące kwestie dotyczące konieczności posiadania odpowiednich kwalifikacji oraz warunków umożliwiających mu podjęcie Studiów licencjackich, Studiów magisterskich, Jednolitych studiów magisterskich lub Studiów podyplomowych na wybranym przez siebie kierunku studiów, w tym w szczególności wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz (jeśli dotyczy)z rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450 ze zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2023 r. poz. 2102), a także oświadcza, że posiada ww. kwalifikacje oraz spełnia ww. warunki. Każdy Użytkownik oświadcza również, że ma świadomość, iż kierunki studiów o charakterze kwalifikacyjnym dają możliwość uzyskania kwalifikacji w rozumieniu właściwych przepisów prawa po spełnieniu przez Użytkownika warunków w nich określonych. W przypadku, niespełnienia tych warunków przez Użytkownika studia mają charakter kompetencyjny i umożliwiają zwiększenie jego dotychczasowej wiedzy, umiejętności oraz konkurencyjności na rynku pracy. Powyższe zapisy mają zastosowanie także do każdego Podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie, który składa powyższe oświadczenia w stosunku do siebie lub swojego pracownika/pracowników/współpracowników.

33. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programach kierunków w trakcie trwania roku akademickiego w szczególności wynikających ze zmian przepisów prawa regulujących kwestie poruszane na Studiach licencjackich, Studiach magisterskich, Jednolitych studiach magisterskich lub Studiach podyplomowych .

34. Usługodawca zastrzega sobie możliwość ustalenia w programie studiów maksymalnego terminu przedłożenia przez Użytkownika dokumentów potwierdzających realizację praktyk dla wybranych kierunków Studiów licencjackich, Studiów magisterskich, Jednolitych studiów magisterskich i Studiów podyplomowych .

35. W ramach Serwisu Usługodawca może umożliwiać organizację i przeprowadzenie m.in. kursów, szkoleń lub praktyk innym podmiotom poprzez udostępnienie m.in. kursów, szkoleń lub praktyk na Koncie Użytkownika/Podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie.

36. W przypadku rezygnacji przez Użytkownika ze Studiów licencjackich, Studiów magisterskich, Jednolitych studiów magisterskich lub Studiów podyplomowych na zasadach i w sposób określony w Regulaminie Studiów licencjackich, Regulaminie Studiów magisterskich, Regulaminie Jednolitych studiów magisterskich lub Regulaminie Studiów podyplomowych, po rozpoczęciu świadczenia Usług przez Usługodawcę Użytkownik/Podmiot ubiegający się o dofinansowanie zobowiązany jest do zapłaty kwoty za wszelkie świadczenia spełnione przez Usługodawcę do chwili złożenia rezygnacji.X.  PŁATNOSĆ ZA USŁUGI ORAZ VOUCHERY

1. Cena poszczególnych Usług znajduje się w Serwisie. Są to kwoty brutto.

2. Usługodawca zastrzega możliwość zmiany cen poszczególnych Usług i produktów umieszczonych w Serwisie, z zastrzeżeniem, że zmiana nie będzie dotyczyła Usług i produktów już nabytych.

3. Rozliczenia transakcji za usługi świadczone drogą elektroniczną przeprowadzane są za pośrednictwem PayPro S.A. zgodnie z jej regulaminem udostępnionym przez PayPro S.A. podczas transakcji na platformie do płatności.

4. Operatorem kart płatniczych jest PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

5. Użytkownik (za wyjątkiem osoby, która zarejestrowana została w Serwisie przez Podmiot ubiegający się o dofinansowanie) może dokonać płatności za Usługi poprzez vouchery (dalej także jako: Vouchery) wykupione przez Użytkownika poprzez platformy internetowe partnerów, z którymi Usługodawca prowadzi współpracę (dalej także jako: Partnerzy).

6. Na moment wejścia w życie Regulaminu Partnerem Serwisu jest Motivizer sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Plac Trzech Krzyży 10 lok. 14, 00-499 Warszawa, NIP: 5213664206, KRS 0000493006, przy czym Usługodawca zastrzega możliwość zmiany wskazanego Partnera, co nie będzie jednocześnie stanowiło zmiany Regulaminu.

7. Zakupiony Voucher powinien zostać wykorzystany przez Użytkownika zgodnie z brzmieniem regulaminów/umów/zaleceń/instrukcji oraz wszelkich innych dokumentów opublikowanych przez Partnera, na podstawie których Voucher został wystawiony.

8. Vouchery są ważne przez okres 2 lat od momentu ich nabycia.

9. Użycie ważnego Vouchera zwalnia Użytkownika z obowiązku zapłaty w całości lub w części za Usługę, w zależności od opisu Vouchera do wartości Vouchera wyrażonego w walucie polskiej.

10. Usługodawca nie dopuszcza możliwości wymiany Voucherów na świadczenie pieniężne w całości lub w części.

11. Z Vouchera może skorzystać wyłącznie uprawniony do niego posiadacz. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za posłużenie się przez osobę nieuprawnioną Voucherem.

12. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej z Usługodawcą, zastosowanie znajduje pkt XIII Regulaminu. Tym samym, zwrot środków z Vouchera następuje w formie wydania nowego Vouchera na zasadach ustalonych z Partnerem, z zastrzeżeniem, iż w przypadku zwrotu Usługi opłaconej  częściowo z wykorzystaniem Vouchera, Użytkownik w pierwszej kolejności otrzyma zwrot środków, które dopłacił ponad wartość Vouchera, w taki sam sposób jakiego użył, a jeśli kwota ta będzie niższa niż wartość zwróconej Usługi, to jej brakująca część zostanie zwrócona Użytkownikowi w postaci nowego Vouchera, o wartości nominalnej równej tej różnicy.

13. Reklamacje w zakresie Voucherów Użytkownik może składać bezpośrednio do Usługodawcy, zgodnie z pkt XII Regulaminu, a także u Partnera na zasadach określonych w aktach regulujących zasady wydawania Vouchera.XI.  ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON, PRZERWY TECHNICZNE, NIEDOZWOLONE TREŚCI

1. Usługodawca oświadcza, że wszelkie materiały i informacje składające się na zasoby Serwisu są pozyskiwane i redagowane z należytą starannością w celu zapewnienia rzetelności, aktualności i kompletności prowadzonego Serwisu.

1a. Usługodawca oświadcza, że dostarczy Konsumentowi za pośrednictwem Konta Usługę niezwłocznie po zawarciu Umowy, chyba że inny czas rozpoczęcia Usługi wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności w zakresie daty rozpoczęcia roku akademickiego.

2. W procesie selekcji materiałów na potrzeby Serwisu Usługodawca korzysta z materiałów własnych oraz pozyskanych, na podstawie obowiązujących przepisów prawa od podmiotów zewnętrznych. Usługodawcy przysługuje całość praw autorskich majątkowych do wszelkich utworów znajdujących się w Serwisie, w tym m.in. do materiałów edukacyjnych.

3. Wszelkie kopiowanie, dystrybucja i inny użytek treści zawartych w Serwisie, w tym udostępnionych za pomocą Konta bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy jest zabroniony.

4. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie, zgromadzone w nim materiały oraz bazy danych podlegają ochronie prawnej. Użytkownik/Podmiot ubiegający się o dofinansowanie nie ma prawa korzystać handlowo, sprzedawać, odsprzedawać lub w jakikolwiek inny sposób przekazywać, kopiować, dystrybuować ani promować treści udostępnionych w Serwisie, w tym za pomocą Konta. Użytkownik/Podmiot ubiegający się o dofinansowanie nie będzie mieć także prawa do użycia udostępnionych treści w sposób, który wymaga uzyskania licencji na użytek (odtwarzanie) publiczny.

5. Użytkownik/Podmiot ubiegający się o dofinansowanie ponosi wyłączną odpowiedzialność za charakter i zawartość merytoryczną zamieszczonych przez siebie treści w Koncie oraz uczestnictwo w zajęciach w ramach świadczonych Usług. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści, z zastrzeżeniem art. 14 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zabronione jest umieszczanie przez Użytkownika/Podmiot ubiegający się o dofinansowanie treści naruszających przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisy dotyczące ochrony praw autorskich, dóbr osobistych, przepisów prawa karnego.

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Odwiedzających, Użytkowników, Podmiotów ubiegających się o dofinansowanie, w szczególności naruszenie przez nich dóbr osobistych, praw do znaków towarowych bądź praw autorskich osób trzecich.

7.W sytuacji, w której Użytkownik/Podmiot ubiegający się o dofinansowanie poweźmie informację o umieszczeniu w Serwisie treści naruszających Regulamin lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego powinien je przekazać Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@studia-pedagogiczne.pl.

8. O ile inaczej wyraźnie nie postanowiono, Użytkownikowi/Podmiotowi ubiegającemu się o dofinansowanie nie należy się żadne wynagrodzenie z tytułu zamieszczenia treści w Serwisie.

9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do uniemożliwiania dostępu do tych treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów stwierdzono, że są one bezprawne lub jest z nimi związana bezprawna działalność.

10. Każdy Użytkownik, Odwiedzający, Podmiot ubiegający się o dofinansowanie zobowiązuje się przestrzegać polskiego i międzynarodowego prawa, w tym w szczególności:

a) przepisów z zakresu ochrony danych osobowych,

b) przepisów z zakresu ochrony dóbr osobistych,

c) przepisów z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych, w tym praw autorskich majątkowych i praw autorskich osobistych,

d) przepisów z zakresu prawa własności przemysłowej,

e) przepisów z zakresu prawa karnego, prawa wykroczeń lub dotyczących innych czynów zabronionych uregulowanych w obowiązujących przepisach prawnych,

f) przepisów z zakresu prawa świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności rozsyłania niezamówionej informacji handlowej lub tzw. spamu, oraz zobowiązuje się nie stosować technik i urządzeń zakłócających pracę infrastruktury informatycznej Serwisu lub mających na celu złamanie zabezpieczeń Serwisu, nie ingerować w bazy danych dostępnych w Serwisie, nie podejmować jakichkolwiek działań oraz nie podejmować jakichkolwiek innych działań niezgodnych z prawem lub z przeznaczeniem Serwisu, w szczególności skutkujących powstaniem szkód dla Usługodawcy lub innych podmiotów wykorzystujących Serwis, a w szczególności Użytkowników, Podmiotów ubiegających się o dofinansowanie, Odwiedzających oraz Reklamodawców.

12. Korzystanie z Serwisu nie skutkuje nabyciem przez Użytkownika/Podmiot ubiegający się o dofinansowanie/Odwiedzającego jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych. Użytkownicy, Podmiot ubiegający się o dofinansowanie i Odwiedzający mogą korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

12a. Użytkownik/Podmiot ubiegający się o dofinansowanie zobowiązuje się do nietworzenia kont, grup na portalach internetowych, w tym mediach społecznościowych mogących sugerować w sposób nieuprawniony, iż jest to konto, grupa, której administratorem jest Usługodawca. Przez sugerowanie, iż to Usługodawca jest administratorem ww. konta, grupy należy w szczególności (choć niewyłącznie) rozumieć wykorzystanie logo i nazwy (w tym skróconej) Usługodawcy, umieszczanie materiałów, do których prawa należą do Usługodawcy, haseł reklamowych itp.

13. Usługodawca oświadcza, że wobec osób naruszających zasady prawa może wystąpić z roszczeniami przewidzianymi przez obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności o odszkodowanie za szkodę zaistniałą zarówno w postaci rzeczywistego uszczerbku majątkowego (damnum emergens) jak i utraconych korzyści (lucrum cessans) lub zadośćuczynienie.

14. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności celem świadczenia Usługi w sposób ciągły i nieprzerwany, z zastrzeżeniem konieczności przeprowadzenia wymaganych prac konserwatorskich lub ze względu na działanie siły wyższej.

15. Usługodawca zobowiązuje się do informowania Użytkowników/Podmioty ubiegające się o dofinansowanie o planowanych, niezbędnych z uwagi na techniczne uwarunkowania, przerwach technicznych, które wynikają m.in. ze specyfiki prowadzenia działalności Platformy studia pedagogiczne za pośrednictwem sieci Internet.

16. Usługodawca zastrzega sobie prawo do krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania Serwisu.XII.  POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE I ZASTRZEŻENIA / POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI PRZEZ KONSUMENTA

1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie Usługi oraz względem Konsumenta za zgodność dostarczonej Usługi z treścią Umowy. Regulacja tej odpowiedzialności zawarta jest w szczególności w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm., ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.).

1a. W skład pojęcia Usług, co do Usług świadczonych wobec Konsumenta, wchodzą także usługi cyfrowe w rozumieniu ww. ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, która pozwala Konsumentowi na a) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, b) wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, c) inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej (w Regulaminie jako: „Usługi Cyfrowe”). Usługi Cyfrowe związane są z technicznym działaniem Serwisu polegającym m.in. na umożliwieniu Usługodawcy udostępnienia materiałów za pomocą Serwisu.

2. Każdemu Użytkownikowi/Podmiotowi ubiegającemu się o dofinansowanie przysługuje prawo złożenia reklamacji co do Usług z wyłączeniem Usług Cyfrowych, w szczególności w sprawach związanych treścią materiałów udostępnionych Użytkownikowi/Podmiotowi ubiegającemu się o dofinansowanie, opłatami za Usługi czy ilością zakupionych Usług.

2a. Każdemu Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo złożenia reklamacji do Usługodawcy w przypadku niezgodności Usługi Cyfrowej z Umową w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta. Usługa Cyfrowa jest zgodna z Umową, jeśli zgodne z Umową pozostają w szczególności ich:

1) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji;

2) przydatność do szczególnego celu, do którego są potrzebne Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Usługodawcę najpóźniej w chwili zawarcia Umowy i który Usługodawca zaakceptował.

2b. Jeżeli Usługa Cyfrowa jest niezgodna z Umową, Konsument może żądać doprowadzenia do jej zgodności z Umową. Usługodawca może odmówić doprowadzenia Usługi Cyfrowej do zgodności z Umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności Usługi Cyfrowej z Umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Usługodawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Usługi Cyfrowej z Umową oraz wartość Usługi Cyfrowej zgodnej z Umową.

2c. Usługodawca doprowadza Usługę Cyfrową do zgodności z Umową w rozsądnym czasie od chwili, w której Usługodawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia Usługi Cyfrowej do zgodności z Umową ponosi Usługodawca.

2d. Jeżeli Usługi Cyfrowe są niezgodne z Umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy na zasadach określonych ustawą o prawach konsumenta.

3. Reklamacje, w tym reklamacje dotyczące Usług Cyfrowych, których rozpoznawanie przejmuje Usługodawca, należy składać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej kontakt@studia-pedagogiczne.pl lub dotacje@studia-pedagogiczne.pl z adresu poczty elektronicznej, wskazanego w procesie rejestracji Konta Użytkownika na Platformie studia pedagogiczne lub listownie na adres Usługodawcy. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane osoby składającej reklamację oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w ciągu do 14 dni od dnia jej otrzymania.

5. W przypadku, gdy do ustosunkowania się do reklamacji Użytkownika/Podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie niezbędne będzie uzyskanie przez Usługodawcę dodatkowych informacji, Użytkownik/Podmiot ubiegający się o dofinansowanie zostanie poproszony przez Usługodawcę o udzielenie takiej informacji. Skierowanie do Użytkownika będącego Konsumentem prośby, o której mowa w zdaniu pierwszym nie wpływa na bieg terminu, o którym mowa w pkt 4 powyżej; reklamacja zostanie rozpatrzona również w razie braku odpowiedzi Użytkownika.

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu reklamacji w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych lub napotka na przeszkody, których przyczyny nie są zależne od Usługodawcy, za uprzednią zgodą osoby reklamującej udzielonej w terminie, o którym mowa w punkcie 4 powyżej.

7. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana Użytkownikowi/Podmiotowi ubiegającemu się o dofinansowanie na adres poczty elektronicznej Użytkownika/Podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie wskazany w jego Koncie lub drogą listowną.

8. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Podmiotowi ubiegającemu się o dofinansowanie przysługują roszczenia wynikające z ustawy Kodeks cywilny, a Użytkownikowi roszczenia wynikające z ustawy o prawach konsumenta.

9. Niezależnie od możliwości wytoczenia powództwa do sądu powszechnego, Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania m.in. z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) wniosek o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy skierowany do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4 poz. 25 ze zm.), stałe polubowne sądy konsumenckie działają przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej i przy ich oddziałach zamiejscowych. Wykaz stałych polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;

b) wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego, o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 r., Nr 4 poz. 25 ze zm.), skierowany do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej.

10. Użytkownik będący Konsumentem może zwrócić się do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów, aby uzyskać bezpłatną poradę lub informację prawną w sprawach dotyczących każdego rodzaju sporu z Usługodawcą – bez względu na miejsce siedziby Usługodawcy.

11. Użytkownik będący Konsumentem może zwrócić się do organizacji społecznych (organizacji konsumenckich), do których zadań statutowych należy ochrona konsumenta, aby uzyskać bezpłatną poradę lub informację prawną w sprawach dotyczących każdego rodzaju sporu ze sprzedawcą – bez względu na miejsce siedziby Usługodawcy.

12. Użytkownik będący Konsumentem może skorzystać z Platformy ODR, zlokalizowanej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&reload=false

13. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.

14. Jeżeli strony nie osiągną porozumienia polubownie, właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów będzie sąd powszechny w Polsce.XIII.  ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu, Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od zawartej z Usługodawcą Umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie na adres Usługodawcy lub w za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@studia-pedagogiczne.pl w terminie czternastu dni od zawarcia Umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od Umowy, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe – Konsument może również złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy bez jego wykorzystania.

3. Jeżeli Konsument zażądał rozpoczęcia świadczenia Usług przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy będąc świadomym, że utraci prawo do odstąpienia od Umowy a Usługodawca wykonał Usługę jest on zobowiązany do zapłaty kwoty za wszelkie świadczenia spełnione przez Usługodawcę do chwili, w której poinformował Usługodawcę w sposób, o którym mowa w pkt 1 powyżej o odstąpieniu od Umowy. W szczególności prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w odniesieniu do Umowy, wykonanej w pełni przez Usługodawcę za wyraźną zgodą Użytkownika, której celem jest przygotowanie programu Studiów podyplomowych na indywidualne zamówienie Użytkownika.

4. Normy wynikające z prawa konsumenckiego, tj. w szczególności prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Podmiotowi ubiegającemu się o dofinansowanie – z uwagi na fakt, iż świadczenie Usługi jest bezpośrednio związane z prowadzoną przez ten podmiot działalnością gospodarczą/ zawodową.

5. Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług nieodpłatnych,w każdym czasie poprzez wysłanie do Usługodawcy wniosku o usunięcie swojego Konta. Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy na zasadach wskazanych w pkt. 1, 2 powyżej.

6. Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku braku dostarczenia przez Usługodawcę Usługi Cyfrowej zgodnie z Regulaminem po uprzednim wezwaniu Usługodawcy do ich dostarczenia. Jeżeli Usługodawca nie dostarczy Usługi Cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od Umowy na zasadach przewidzianych w ustawie o prawach konsumenta.

7. Usługodawca jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej Usłudze Cyfrowej niezgodnej z Umową oraz Usłudze Cyfrowej, której obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od Umowy.

8. W przypadku odstąpienia od Umowy Usługodawca może uniemożliwić Konsumentowi dalsze korzystanie z Usługi Cyfrowej, w szczególności przez uniemożliwienie Konsumentowi dostępu do Usługi lub zablokowanie Konta, co nie ma wpływu na uprawnienia Konsumenta przyznane mu przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

9. W przypadku odstąpienia od Umowy, Konsument jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej Usługi Cyfrowej i udostępniania jej osobom trzecim.XIV.  ZMIANA TREŚCI UMOWY I WYPOWIEDZENIE UMOWY

1. Niniejszy punkt odnoszący się do zmiany treści Umowy oraz wypowiedzenia Umowy dotyczy postanowień Umowy w zakresie świadczonych Usług Cyfrowych. Usługodawca może dokonać zmiany Usługi Cyfrowej, która to zmiana nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z Umową, a mianowicie w uzasadnionych przypadkach:

a) zmian organizacyjnych i prawnych Usługodawcy, ze względu na konieczność zachowania przejrzystości podmiotów obowiązanych do przestrzegania postanowień Umowy;

b) gdy zmiana Usługi Cyfrowej jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub orzeczenie sądu powszechnego lub organu administracji publicznej, w tym zmiany uzasadniającej wprowadzenie zmian w programach kierunków w trakcie trwania roku akademickiego na Studiach licencjackich, Studiach magisterskich, Jednolitych studiach magisterskich lub Studiach podyplomowych , w celu zgodności Umowy z obowiązującym prawem;

c) gdy zmiana jest związana z postępem technicznym lub technologicznym;

d) gdy zmiana wynika ze względów bezpieczeństwa, w tym mająca na celu uniemożliwienie korzystania z Serwisu, w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z niniejszym Regulaminem.

2. Wprowadzenie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu nie będzie wiązać się z jakimikolwiek kosztami po stronie Konsumenta.

3. Usługodawca poinformuje Konsumenta o dokonywanej zmianie poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji o zmianie na jego Koncie.

4. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 1 niniejszego punktu Regulaminu, istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Konsumenta do Usługi Cyfrowej lub korzystanie z niej, Usługodawca jest zobowiązany poinformować Konsumenta z odpowiednim wyprzedzeniem na trwałym nośniku o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz prawie, o którym mowa w ust. 2 lub 3.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 niniejszego punktu Regulaminu, Konsument może wypowiedzieć Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania takiej zmiany lub poinformowania o tej zmianie, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana.

6. Postanowienia ust. 5 powyżej nie stosuje się, jeżeli Usługodawca zapewnił Konsumentowi uprawnienie do zachowania, bez dodatkowych kosztów, Usługi Cyfrowej zgodnej z Umową, w stanie niezmienionym.XV.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin w niniejszej wersji obowiązuje od dnia 04 marca 2024 r.

2. Aktualna wersja Regulaminu znajduje się na stronie Serwisu.

3. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, tj.

a) zmian organizacyjnych i prawnych Usługodawcy;

b) gdy zmiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub ze względu na uznanie konkretnego postanowienia Regulaminu za niedozwolone;

c) w razie zmiany rodzaju i zakresu Usług oraz warunków lub zasad związanych ze świadczeniem Usług;

d) w celu realizacji obowiązku wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji administracyjnej;

e) wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu Serwisu, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym, obejmujących zmiany w systemach Usługodawcy;

f) zmian wynikających ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania z Serwisu, w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z niniejszym Regulaminem.

4. Usługodawca poinformuje Użytkownika/Podmiot ubiegający się o dofinansowanie o zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji o zmianie na jego Koncie. Użytkownikowi przysługuje prawo wypowiedzenia Regulaminu ze skutkiem natychmiastowym w terminie 7 dni od dnia powiadomienia go o zmianie Regulaminu. W przypadku braku skorzystania z prawa do wypowiedzenia Regulaminu w trybie określonym powyżej, Użytkownik/Podmiot ubiegający się o dofinansowanie staje się związany postanowieniami zmienionego Regulaminu po upływie wyżej wskazanego terminu.

5. W razie pytań lub wątpliwości związanych ze zmianą Regulaminu możliwy jest kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej z Usługodawcą, na adres poczty elektronicznej kontakt@studia-pedagogiczne.pl.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, w szczególności do składania przez Użytkowników/Podmiotów ubiegających się o dofinansowanie oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się w szczególności przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.) i Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964, Nr 16, poz. 93 ze zm.), jak też przepisy innych ustaw.XVI.  PODSTAWA PRAWNA

1. Regulamin w niniejszej wersji obowiązuje od dnia 04 marca 2024 r.

2. Aktualna wersja Regulaminu znajduje się na stronie Serwisu.

3. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, tj.

a) zmian organizacyjnych i prawnych Usługodawcy;

b) gdy zmiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub ze względu na uznanie konkretnego postanowienia Regulaminu za niedozwolone;

c) w razie zmiany rodzaju i zakresu Usług oraz warunków lub zasad związanych ze świadczeniem Usług;

d) w celu realizacji obowiązku wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji administracyjnej;

e) wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu Serwisu, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym, obejmujących zmiany w systemach Usługodawcy;

f) zmian wynikających ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania z Serwisu, w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z niniejszym Regulaminem.

4. Usługodawca poinformuje Użytkownika/Podmiot ubiegający się o dofinansowanie o zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji o zmianie na jego Koncie. Użytkownikowi przysługuje prawo wypowiedzenia Regulaminu ze skutkiem natychmiastowym w terminie 7 dni od dnia powiadomienia go o zmianie Regulaminu. W przypadku braku skorzystania z prawa do wypowiedzenia Regulaminu w trybie określonym powyżej, Użytkownik/Podmiot ubiegający się o dofinansowanie staje się związany postanowieniami zmienionego Regulaminu po upływie wyżej wskazanego terminu.

5. W razie pytań lub wątpliwości związanych ze zmianą Regulaminu możliwy jest kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej z Usługodawcą, na adres poczty elektronicznej kontakt@studia-pedagogiczne.pl.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, w szczególności do składania przez Użytkowników/Podmiotów ubiegających się o dofinansowanie oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się w szczególności przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.) i Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964, Nr 16, poz. 93 ze zm.), jak też przepisy innych ustaw.XVII.  ZAŁĄCZNIK NR 1

[formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy]

Adresat

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego, plac Powstańców Śląskich 1/201, 53-329 Wrocław.

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od

umowy sprzedaży następujących rzeczy:(*)

umowy dostawy następujących rzeczy:(*)

umowy o świadczenie następującej usługi:(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić..