Polityka ochrony prywatności Serwisu www.studia-pedagogiczne.pl

§ 1. Ochrona danych osobowych użytkowania

Administrator Serwisu www.studia-pedagogiczne.pl robi wszystko, aby korzystanie z Serwisu było najwygodniejsze dla jego zarejestrowanych użytkowników i wiązało się z jak najmniejszymi uciążliwościami. Korzystanie z Serwisu www.studia-pedagogiczne.pl może wiązać się z udostępnieniem danych osobowych użytkownika w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia usługi.

Administrator Serwisu zapewnia wszystkim zarejestrowanym użytkownikom Serwisu www.studia-pedagogiczne.pl realizację uprawnień wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.).

§ 2. Przetwarzanie danych osobowych użytkownika Serwisu

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych umieszczonych w Serwisie jest:

1) Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego, adres siedziby: plac Powstańców Śląskich 1/201, 53-329 Wrocław, wpisana do ewidencji uczelni niepublicznych prowadzonej przez ministra właściwego do spraw edukacji i nauki pod numerem 208, NIP: 7952214640, REGON 651432712;

2) w przypadku umożliwienia świadczenia usług z wykorzystaniem Serwisu innemu podmiotowi – zgodnie z Regulaminem Serwisu – administratorem danych osobowych w związku z realizacją danej usługi będzie podmiot, którego dane zostaną szczegółowo wskazane w Regulaminie, któremu to podmiotowi Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego umożliwi świadczenie usług za pośrednictwem jej Serwisu - a niniejsza Polityka i zawarte w niej informacje będą dotyczyć i mieć zastosowanie także do przetwarzania danych osobowych przez ten podmiot.

Kontakt z Administratorem danych osobowych umieszczonych w Serwisie możliwy jest telefonicznie: tel. +48 22 602 01 00 (koszt połączenia: opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta użytkownik lub mailowo, pod adresem e-mail: kontakt@studia-pedagogiczne.pl

2. Dane osobowe i cele przetwarzania

Dla bezpieczeństwa użytkowników Serwisu liczba danych osobowych potrzebnych do korzystania z Serwisu jest ograniczona do danych niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu, celów marketingowych i statystycznych, reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych w Serwisie, celów analizy aktywności i informacji o użytkowniku i prezentacji ofert dostosowanych pod użytkownika oraz celów technicznych związanych z prawidłowym i niezakłóconym działaniem Serwisu, rozliczenia umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Niezbędne dane, w tym przekazane w ramach formularza rejestracyjnego, obejmują w szczególności: 

 • imię i nazwisko użytkownika Serwisu,
 • adres zamieszkania lub pobytu,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu
 • numer PESEL
 • inne dane wskazane w Regulaminie Serwisu.

W przypadku nabywania konkretnych usług oferowanych przez Serwis może zajść konieczność udostępnienia dodatkowych danych osobowych, w szczególności, jeśli wynika to z przepisów obowiązującego prawa.

Udostępnienie danych osobowych, w szczególności przekazanych w ramach formularza rejestracyjnego jest dobrowolne, natomiast może być konieczne do realizacji ewentualnych usług czy też korzystania z określonych funkcjonalności serwisu, zgodnie z Regulaminem.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 • zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO – „osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów” – gdy ma to zastosowanie, w szczególności w przypadku prowadzenia działań marketingowych;
 • umowa – art. 6 ust. 1 lit. b RODO – „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy” – realizacja umowy zawartej z użytkownikiem;
 • obowiązek wynikający z przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO – „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze” – w szczególności obowiązek przechowywania dokumentów przez określony czas, wyznaczony przepisami prawa;
 • uzasadniony interes – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – „przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem” – w szczególności dochodzenie roszczeń, cele statystyczne.

4. Okres przetwarzania danych osobowych:

 • Newsletter – do czasu wypisania z subskrypcji (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • reklama, badanie rynku oraz zachowań i preferencji użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych w Serwisie, analiza aktywności i informacji o użytkowniku w celu prezentacji ofert dostosowanych pod niego oraz cele techniczne związane z prawidłowym i niezakłóconym działaniem Serwisu – do czasu realizacji celów, dla których zostały zebrane (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. a, f RODO);
 • cele marketingowe i statystyczne - do czasu realizacji celów, dla których zostały zebrane (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • realizacja usług edukacyjnych i archiwizacja danych (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. a, b, c, f RODO) przez okres:

  - 50 lat zgodnie z par. 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 roku w sprawie studiów,- 25 lat jeśli dokumentacja dotyczy studiów podyplomowych,

  - 25 lat jeśli dokumentacja dotyczy studiów podyplomowych,

  - rozliczenie umowy – przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowego lub do czasu przedawnienia roszczeń,

  - okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa w przypadku innych usług edukacyjnych (np. szkoleń),

 • weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów – w trakcie transmisji przez okres realizacji zadania na podstawie art. 76a ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. b, c RODO);
 • korzystanie z zasobów zbiorów biblioteki i korzystania z czytelni – niezwłocznie po ukończeniu studiów przez użytkownika (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. b, c RODO);
 • zapewnienie pomocy osobom z niepełnosprawnością warunków w procesie przyjmowania na studia oraz w celu odbywania kształcenia (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. a, c RODO);
 • ustalenie roszczeń, obrony przed nimi i ich dochodzenie – do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń określonymi przepisami prawa (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. a, f RODO).

5. Prawa użytkowników w związku z przetwarzaniem danych: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, usunięcia danych (jeżeli: użytkownik wycofa zgodę na przetwarzanie danych osobowych, dane osobowe użytkownika przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane, użytkownik wniesie sprzeciw wobec wykorzystywania danych w celach marketingowych, użytkownik wniesie sprzeciw wobec wykorzystywania danych w celu dostosowania usług do jego preferencji, dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem), ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie (cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przed jej cofnięciem), skargi do organu nadzorczego, jeśli użytkownik uzna że są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa.

6. Sposób przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, analizy aktywności i informacji o użytkowniku odbywa się również w ramach profilowania, czyli zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w celu prezentacji reklam ogólnych, ofert czy promocji (rabatów), dotyczących produktów lub usług Administratora oraz jego partnerów, w sposób dostosowywany do zainteresowań konkretnego podmiotu (bez wpływania istotnie na jego decyzje).

7. Udostępnienie danych osobowych

Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom dzięki którym zapewniany jest najwyższy standard świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu, w tym na podstawie współpracy z konkretnymi usługodawcami np. dostawca usług przechowywania danych, dostawca narzędzi wykorzystywanych w nauczaniu zdalnym lub podwykonawcami (np. agencja marketingowa). Podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe mogą również zostać przekazane organom publicznym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W związku z korzystaniem z mediów społecznościowych, dane osobowe mogą być przekazywane właścicielom Serwisów: m.in. Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram, a także obsługującym Administratora agencjom marketingowym.

W przypadku zamieszczenia ewentualnych odnośników do innych stron WWW w serwisie Administratora, po przejściu na te strony zalecane jest zapoznanie się z polityką prywatności tych stron. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony danych przyjęte w ramach tych serwisów. 

W przypadku gdy ma to zastosowanie - w zależności od wybranej usługi i podmiotu ją świadczącego zgodnie z Regulaminem Serwisu - dane osobowe będą przetwarzane przez podmiot wskazany w Regulaminie Serwisu, który za pośrednictwem Serwisu Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego świadczył będzie usługi i który w takim przypadku działał będzie jako odrębny administrator danych osobowych. W zakresie świadczenia usług przez podmiot wskazany w Regulaminie Serwisu, Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego działa w ramach celów i sposobów przetwarzania określonych przez ten podmiot.

Dostawcy Administratora mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W przypadku dostawców mających siedzibę poza terytorium EOG, Administrator dokłada wszelkich starań, aby dostawcy dawali gwarancję wysokiego stopnia ochrony danych osobowych, w tym poprzez zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń. W związku z przekazaniem danych poza EOG podmiot danych może żądać uzyskania kopii danych lub informacji o miejscu udostępnienia danych.

§3. Pliki cookies

Serwis może wykorzystywać tzw. cookies, tj. pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika Serwisu, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania użytkownika Serwisu. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku, co umożliwia użytkownikom Serwisu pełną kontrolę nad operacjami związanymi z wykorzystaniem tych plików. Serwis posiada odrębną Politykę Plików Cookies dostępną pod adresem www.studia-pedagogiczne.pl/cookie.

§ 4. Bezpieczeństwo plików w Serwisie

Prezentowane w Serwisie treści składają w większości z testów, podzielonych na odpowiednie kategorie, wraz z sugerowanymi rozwiązaniami. Wszystkie publikowane treści sprawdzane są na bieżąco przez Administratora Serwisu pod kątem ochrony przed wirusami i szkodliwym oprogramowaniem. Administrator Serwisu rekomenduje każdemu użytkownikowi Serwisu korzystanie z najnowszych wersji systemów antywirusowych, w celu uniknięcia potencjalnego niebezpieczeństwa jakie zawsze, pomimo dołożenia należytych starań przez Administratora Serwisu, wiąże się z korzystaniem z sieci Internet.

Administrator Serwisu dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, chronić je w szczególności przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, stosując w tym celu odpowiednie środki bezpieczeństwa. 

§ 5. Reklama w Serwisie

W celu ograniczenia kosztów ponoszonych przez użytkowników Serwisu i obniżenia kosztów usług oferowanych przez Serwis, Serwis zarabia na swoje utrzymanie oraz na przygotowywanie nowych usług dzięki reklamom. Administrator Serwisu dba o jak najmniejszą uciążliwość reklam dla użytkowników Serwisu. Reklamy nie utrudniają korzystania z Serwisu. Na konta użytkowników Serwisu informacje handlowe mające charakter reklamowy są przesyłane wyłącznie, jeśli użytkownik wyrazi na to swoją zgodę.

§ 6. Kontakt z nami

Kontakt z Administratorem Serwisu jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu e – mail: kontakt@studia-pedagogiczne.pl bądź drogą pocztową za pośrednictwem adresu: Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego, adres do korespondencji: plac Powstańców Śląskich 1/201, 53-329 Wrocław lub telefoniczne: +48 22 602 01 00.