Arteterapia (2 sem)

Cena: 360 zł (czesne)
Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 201 opinii
8.9
< powrót do oferty


Kierunek studiów: Arteterapia

 

Rodzaj studiów: studia podyplomowe

 

Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)

 

Cel:

Celem Studiów Podyplomowych z Arteterapii jest:

- podniesienie kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzenia terapii przez sztukę,

- zdobycie umiejętności integrowania działań ekspresyjnych i percepcyjnych podmiotu terapii,

- zastosowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, psychoterapii oraz nauk o sztuce w procesie profilaktyki i terapii zaburzeń rozwoju człowieka,

- przygotowanie uczestników do organizacji i realizacji zajęć z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi przejawiającymi różnorodne dysfunkcje psychofizyczne i społeczne,

- rozwinięcie kompetencji arteterapeutycznych.

 

 

Czas trwania:

Studia podyplomowe na kierunku Arteterapia można realizować poprzez:

 

- Studia dwusemestralne - 242 godziny

 

Uzyskane kwalifikacje:

Studia umożliwią nabycie umiejętności i zdobycie kompetencji niezbędnych do pracy Arteterapeuty.

 

Adresaci:

Podyplomowe studia arteterapii skierowane są do:

1) absolwentów studiów licencjackich i magisterskich o dowolnym profilu i specjalności, chcących pogłębić wiedzę i zdobyć umiejętności w zakresie arteterapii;


2) nauczycieli, pedagogów zatrudnionych w szkolnictwie powszechnym i specjalnym, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych, resocjalizacyjnych, pracowników placówek kulturalno-oświatowych, ale również hospicjów, domów pogodnej jesieni, domów dziennego pobytu, placówek rehabilitacyjnych, szpitali i sanatoriów, świetlic socjoterapeutycznych, placówek interwencyjnych oraz dla osób pragnących pracować w takich placówkach;

3) osób zainteresowanych pracą:

- rehabilitacyjną z osobami zaburzonymi psychicznie i/lub fizycznie,

- resocjalizacyjną z osobami niedostosowanymi społecznie,

- z osobami starszymi.

 

Zatrudnienie:

Po ukończeniu studiów absolwenci będą mogli podjąć pracę jako arteterapeuci w placówkach o charakterze pedagogicznym, opiekuńczym, terapeutycznym, medycznym, kulturalno-oświatowym, a w szczególności w:

- szkołach, przedszkolach, szkołach specjalnych i szkołach życia,

- szkołach i klasach integracyjnych,

- szpitalach, sanatoriach, hospicjach, zakładach leczniczych, warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, domach złotej jesieni, domach dziennego pobytu, zakładach karnych, poprawczych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, świetlicach socjoterapeutycznych, ośrodkach rehabilitacyjno-readaptacyjnych, domach kultury,

- stowarzyszeniach i fundacjach obejmujących różne formy terapii przez sztukę.

Pobierz program kierunku