Andragogika

Cena: 310 zł (czesne)
Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 3

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 162 opinii
9.0
< powrót do oferty


Kierunek studiów: Andragogika

 

Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Charakter studiów: studia kwalifikacyjne

 

Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2023 poz. 2102) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450 ze zm.).

 

Cel: Celem studiów jest wyposażenie w wiedzę i kompetencje z zakresu andragogiki, które umożliwiają organizowanie w sposób profesjonalny przedsięwzięć edukacyjnych dla osób dorosłych (zwłaszcza w kontekście ich pracy zawodowej oraz edukacji formalnej i nieformalnej prowadzonej w oparciu o idee kształcenia całożyciowego).

 

Czas trwania: 260 godzin (w tym 60 godz. praktyk) – 3 semestry

 

Uzyskane kwalifikacje:

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające uprawnienia do nauczania i prowadzenia różnych form kształcenia ludzi dorosłych. Uzyskane kwalifikacje są wymagane przy organizacji szkoleń z ramienia Ośrodka Rozwoju Edukacji, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty czy innych publicznych oraz prywatnych instytucjach organizujących szkolenia.

 

Absolwenci kierunku otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające uzyskanie kwalifikacji zawodowych z zakresu andragogiki.

Nazwa zawodu: Andragog kod zawodu: 235101 według klasyfikacji zawodów i specjalności opracowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Adresaci:

Studia podyplomowe na kierunku „Andragogika” kierowane są w szczególności do osób, które ze względu na zajmowane stanowisko i wykonywany zawód chcą pogłębić i usystematyzować swoją wiedzę; nauczycieli i absolwentów wyższych uczelni planującym karierę zawodową w charakterze trenera, wykładowcy, szkoleniowca, nauczyciela w placówkach prowadzących edukację osób dorosłych (zarówno w formach szkolnych, jak i pozaszkolnych).

 

Zatrudnienie:

- instytucje edukacji dorosłych: szkoły, firmy szkoleniowe i edukacyjne, uniwersytety ludowe, uniwersytety trzeciego wieku,

- centra kształcenia ustawicznego i praktycznego,

- działy HR i szkoleniowe w przedsiębiorstwach,

- instytucje rynku pracy zajmujące się aktywizacją zawodową dorosłych (agencje zatrudnienia, Urzędy Pracy, Biura Karier, centra pomocy bezrobotnym),

- placówki kultury, instytucje organizujące czas wolny, placówki opieki,

- instytucje porządku publicznego oraz wsparcia społecznego,

- organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, portale edukacyjne – prowadzące działalność edukacyjną dla dorosłych.

 

Przykładowe nazwy stanowisk pracy w zawodzie andragoga:

- specjalista ds. edukacji dorosłych i wspierania rozwoju edukacyjnego dorosłych,

- specjalista ds. organizacji i prowadzenia szkoleń,

- specjalista ds. zapobiegania marginalizacji społecznej osób dorosłych,

- edukator dorosłych,

- doradca/ broker edukacyjny,

- instruktor działalności oświatowej dla dorosłych,

- organizator działalności edukacyjnej dorosłych,

- organizator czasu wolnego dla dorosłych,

- koordynator rozwoju zawodowego dorosłych (kariery zawodowej),

- pośrednik na rynku edukacyjnym,

- andragog przysięgły w sądzie rodzinnym.

Pobierz program kierunku