Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole

Cena: 340 zł (czesne)

Dziś 20% taniej - 430 PLN

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 175 opinii
9.0
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)


Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450).


Cel: 

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w narzędzia pozwalające wyeliminowanie zachowań agresywnych i przemocy wśród młodzieży oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa ucznia w szkole i środowisku rodzinnym. Słuchacze w toku studiów nabędą umiejętności niezbędne do integracji uczniów w szkole i wzmacniania więzi między uczniami, nauczycielami i rodzicami we wspólnym działaniu na rzecz przeciwdziałania agresji. Studia na wskazanym kierunku mają na celu wykształcenie u słuchaczy kompetencji koniecznych do diagnozowania ryzyka wystąpienia przemocy w grupie dzieci/ oraz budowania strategii profilaktycznych.


Czas trwania studiów: 172 godziny - 2 semestry


Opis kierunku: 

Kierunek skoncentrowany jest na przekazaniu słuchaczom szczegółowej wiedzy i umiejętności w zakresie diagnozowania ryzyka wystąpienia przemocy w grupie dzieci lub młodzieży. Słuchacz kierunku zostaje również przygotowany w obszarach profilaktyki występowania zachowań niepożądanych. Absolwent studiów podyplomowych zna zagadnienia z zakresu praw człowieka, dziecka i ucznia oraz procedur postępowania w przypadku łamania zasad, a także posiada wiedzę na temat zachowań agresywnych, umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz radzenia sobie z sytuacją agresji i przemocy w szkole.


Adresaci:

Studia podyplomowe z zakresu przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole przeznaczone są przede wszystkim dla nauczycieli, wychowawców i pedagogów pracujących na wszystkich szczeblach systemu edukacji, a także dla wszelkich osób zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji i umiejętności.

Pobierz program kierunku