Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika), autyzmem oraz zespołem Aspergera (4 sem)

Cena: 600 zł (czesne)
Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 4

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 605 opinii
9.8
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika), autyzmem oraz zespołem Aspergera (4 sem.)

Dostępny jest także wariant 3 sem. dla osób, którym zależy na ukończeniu studiów w krótszym czasie. Skrócenie okresu studiowania nie ma wpływu na realizowany w toku studiów program. Uzyskane kwalifikacje w obu wariantach są takie same.

Link do kierunku w wariancie 3 sem.:

Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Charakter studiów: studia kwalifikacyjne


Z wykorzystaniem metod kształcenia:
online (e-learning)


Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika), autyzmem oraz zespołem Aspergera składa się z 2 kierunków realizowanych równolegle tj. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) i Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera. Po ukończeniu ww. studiów podyplomowych absolwent otrzymuje dwa świadectwa, tj. odrębny dokument do każdego z kierunków (zgodnie z wytycznymi MNiSW).


Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450).


Cel: 

Celem studiów jest ukazanie specyfiki procesu kształcenia i wychowania osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i zespołem Aspergera.

Słuchacz zdobędzie wiedzę i umiejętności praktyczne umożliwiające podejmowanie skutecznych działań rewalidacyjnych, dydaktycznych, wychowawczych oraz opiekuńczych w stosunku do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu: lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz ze spektrum autyzmu, przebywających w placówkach szkolnictwa specjalnego, ogólnodostępnego, integracyjnego oraz w środowisku rodzinnym. 


Czas trwania: 740 godzin + 300 godzin praktyk (łącznie 1040 godzin) - 4 semestry 


Uzyskane kwalifikacje: 

Kwalifikacje wydawane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Studia podyplomowe z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem oraz zespołem Aspergera - mają charakter kwalifikacyjny. Nadają uprawnienia do wykonywania zawodu pedagoga specjalnego w obszarze edukacji i rehabilitacji osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz nauczyciela oligofrenopedagoga. 

Absolwenci kierunku otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające uzyskanie kwalifikacji zawodowych z zakresu pedagogiki specjalnej: w obszarze edukacji i rehabilitacji osób z autyzmem i zespołem Aspergera, a także oligofrenopedagogiki; mogą podjąć pracę zarówno w szkołach jak i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i rewalidacyjnych.


Nazwa zawodu: 

Nauczyciel osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagog) - kod zawodu: 235205; 

Pedagog specjalny - kod zawodu: 235919 według klasyfikacji zawodów i specjalności opracowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

   

Adresaci:

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych, nauczycieli różnych specjalności zatrudnionych w placówkach szkolnictwa specjalnego i w szkolnictwie ogólnodostępnym, pedagogów, psychologów i oligofrenopedagogów zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji w zakresie pedagogiki specjalnej lub przygotowujących się do pracy na rzecz osób potrzebujących wsparcia i opieki ze szczególnym uwzględnieniem osób z autyzmem i zespołem Aspergera oraz ich rodzin.

Uczestnikami studiów mogą być osoby legitymujące się wykształceniem wyższym (co najmniej I stopnia) oraz przygotowaniem pedagogicznym, które posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej.


Wymagania:

Studia skierowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne.

W przypadku braku posiadania przygotowania pedagogicznego, Uczelnia WSKZ umożliwia słuchaczom zapisanie się na dwa kierunki jednocześnie. Zapisując się równolegle na dwa kierunki, słuchacz otrzymuje rabat w wysokości 25% na kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego.

Celem uzyskania rabatu prosimy o napisanie wiadomości mailowej przed dokonaniem płatności za kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego na adres: kontakt@studia-pedagogiczne.pl

Pobierz program kierunku