Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika), autyzmem oraz zespołem Aspergera dla pedagogów specjalnych

Cena: 620 zł (czesne)
Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 4

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 230 opinii
9.1
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika), autyzmem oraz zespołem Aspergera dla pedagogów specjalnych

   

Rodzaj studiów: studia podyplomowe  


Charakter studiów: studia kwalifikacyjne

Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)


Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika), autyzmem oraz zespołem Aspergera dla pedagogów specjalnych składa się z 2 kierunków realizowanych równolegle tj. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) i Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera. Po ukończeniu ww. studiów podyplomowych absolwent otrzymuje dwa świadectwa, tj. odrębny dokument do każdego z kierunków (zgodnie z wytycznymi MNiSW).


Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2023 poz. 2102) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450 ze zm.).


Cel: 

Celem studiów jest ukazanie specyfiki procesu kształcenia i wychowania osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i zespołem Aspergera.

Słuchacz zdobędzie wiedzę i umiejętności praktyczne umożliwiające podejmowanie skutecznych działań rewalidacyjnych, dydaktycznych, wychowawczych oraz opiekuńczych w stosunku do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz ze spektrum autyzmu, przebywających w placówkach szkolnictwa specjalnego, ogólnodostępnego, integracyjnego oraz w środowisku rodzinnym. 

 

Czas trwania: 536 godzin + 240 godzin praktyk (łącznie 776 godzin) - 4 semestry


Uzyskane kwalifikacje: 

Studia podyplomowe na kierunku z zakresu pedagogiki specjalnej kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika), autyzmem oraz zespołem Aspergera dla pedagogów specjalnych mają charakter kwalifikacyjny. Program kształcenia zgodny jest z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 1450 ze zm.) w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Ukończenie wskazanego kierunku umożliwia jego absolwentom uzyskanie uprawnień m.in. do:


1) zajmowania stanowiska nauczyciela w:

a) klasach IV–VIII szkół podstawowych specjalnych, oddziałach specjalnych w klasach IV–VIII szkół podstawowych ogólnodostępnych, w szkołach ponadpodstawowych specjalnych, z wyjątkiem szkół specjalnych przysposabiających do pracy, i oddziałach specjalnych w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych, dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami innymi niż niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym;

- przedszkolach specjalnych, oddziałach specjalnych w przedszkolach ogólnodostępnych, klasach I–III szkół podstawowych specjalnych i oddziałach specjalnych w klasach I–III szkół podstawowych ogólnodostępnych, dla dzieci z niepełnosprawnościami innymi niż niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym;

- przedszkolach i szkołach w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych.

b) oligofrenopedagoga (nauczyciela osób z niepełnosprawnością intelektualną) w:

- specjalnych przedszkolach, szkołach i placówkach;

- przedszkolach i szkołach w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych;

- szkołach wchodzących w skład młodzieżowych ośrodków wychowawczych przeznaczonych dla nieletnich z niepełnosprawnością intelektualną;

- szkołach w okręgowych ośrodkach wychowawczych i zakładach poprawczych przeznaczonych dla nieletnich z niepełnosprawnością intelektualną.

c) wychowawcy w:

- specjalnych przedszkolach, szkołach i placówkach;

- młodzieżowych ośrodkach wychowawczych przeznaczonych dla nieletnich z niepełnosprawnością intelektualną;

- okręgowych ośrodkach wychowawczych i zakładach poprawczych przeznaczonych dla nieletnich z niepełnosprawnością intelektualną.

d) pedagoga w specjalnych przedszkolach, szkołach i placówkach.

e) pedagoga specjalnego w ogólnodostępnych przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.

f) doradcy zawodowego w specjalnych przedszkolach, szkołach i placówkach.

g) „wspomagającego” tj. nauczyciela dodatkowo zatrudnionego w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego w przedszkolach, szkołach i oddziałach integracyjnych lub w celu współorganizowania kształcenia uczniów odpowiednio niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.


2) prowadzenia zajęć:

- rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2123 oraz z 2023 r. poz. 1972);

- rewalidacyjnych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w ogólnodostępnych przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.


Absolwenci kierunku otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Adresaci:

Studia podyplomowe na wskazanym kierunku przeznaczone są przede wszystkim dla osób:

- pragnących zdobyć przygotowanie do pracy w przedszkolach, szkołach i placówkach specjalnych oraz ogólnodostępnych sprofilowanych na kształcenie osób z niepełnosprawnością intelektualną, wymagających wsparcia i pomocy w przekraczaniu różnorodnych trudności utrudniających im rozwój i funkcjonowanie społeczne;

- pracujących w obszarze edukacji i opieki społecznej- nauczycieli wszystkich szczebli edukacyjnych, terapeutów, pedagogów, psychologów, terapeutów, pracowników ośrodków i domów pomocy społecznej oraz pozostałych placówek świadczących usługi dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami ze spektrum autyzmu.Zatrudnienie:

Kierunek ten umożliwia jego absolwentom zatrudnienie m.in. w: specjalnych, ogólnodostępnych i integracyjnych przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, młodzieżowych i okręgowych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-

-wychowawczych, zakładach poprawczych przeznaczonych dla nieletnich z niepełnosprawnością intelektualną, placówkach pomocy społecznej oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych.


Wymagania:

Uczestnikami studiów mogą być osoby legitymujące się wykształceniem wyższym (co najmniej I stopnia) oraz przygotowaniem pedagogicznym, które posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej.| Pobierz program kierunku