Terapia zajęciowa


Cena:  350 zł (czesne)

   

Dziś 12% taniej 400 PLN


ilość wpłat: 102 semestry
Ocena słuchaczy:9.6
699 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Terapia zajęciowa


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450).


Cel:

Studia te mają na celu wyposażenie słuchaczy w kompetencje związane z praktycznym wspieraniem rozwoju osób z ograniczeniami w funkcjonowaniu psychospołecznym (osoby niepełnosprawne, starsze, przewlekle chore). Słuchacze poznają metody terapii zajęciowej i techniki praktycznej pracy wspierającej funkcjonowanie poznawcze, emocjonalne i społeczne, a także zaradność życiową i sprawność fizyczną osób potrzebujących pomocy.


Czas trwania: 265 godzin, w tym 60 godzin praktyk - 2 semestry


Uzyskane kwalifikacje:

Studia umożliwią nabycie umiejętności i zdobycie kompetencji niezbędnych do pracy terapeutycznej z osobami chorymi, niepełnosprawnymi i w wieku senioralnym. Absolwent posiądzie wiedzę na temat metod organizowania procesu terapii i czasu wolnego osobom chorym i z różnym stopniem niepełnosprawności.


Adresaci:

Studia te adresowane są do szerokiego kręgu odbiorców pragnących nabyć kompetencje z zakresu terapii zajęciowej; osób, które chciałyby nabyć kompetencje do pracy w charakterze terapeuty zajęciowego w warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, placówkach rehabilitacyjnych, domach opieki nad osobami starszymi, szpitalach, pensjonatach, zakładach karnych itp.


Zatrudnienie:

Absolwent Terapii zajęciowej może podjąć pracę w całodobowych domach pomocy społecznej; dziennych domach pomocy społecznej; hospicjach; klubach seniora; oddziałach szpitalnych takich jak: rehabilitacji leczniczej, ortopedycznych, neurologicznych, geriatrycznych, dziecięcych, psychiatrycznych, pulmonologicznych; organizacjach pozarządowych na rzecz osób wykluczonych społecznie (np. bezrobotnych, bezdomnych, niepełnosprawnych itp.); ośrodkach rehabilitacyjno-oświatowych w systemie szkolnictwa specjalnego; psychiatrycznych oddziałach dziennych; sanatoriach; przedszkolach i szkołach integracyjnych i specjalnych; środowiskowych domach pomocy społecznej; świetlicach środowiskowych, terapeutycznych i socjoterapeutycznych; warsztatach terapii zajęciowej; zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych.