Terapia zajęciowa

Cena: 410 zł (czesne)
Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 699 opinii
9.6
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Terapia zajęciowa


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)


Cel:

Studia te mają na celu wyposażenie słuchaczy w kompetencje związane z praktycznym wspieraniem rozwoju osób z ograniczeniami w funkcjonowaniu psychospołecznym (osoby niepełnosprawne, starsze, przewlekle chore). Słuchacze poznają metody terapii zajęciowej i techniki praktycznej pracy wspierającej funkcjonowanie poznawcze, emocjonalne i społeczne, a także zaradność życiową i sprawność fizyczną osób potrzebujących pomocy.


Czas trwania: 265 godzin, w tym 60 godzin praktyk - 2 semestry


Opis kierunku:

Studia umożliwią nabycie umiejętności i zdobycie kompetencji niezbędnych do pracy terapeutycznej z osobami chorymi, niepełnosprawnymi i w wieku senioralnym. Absolwent posiądzie wiedzę na temat metod organizowania procesu terapii i czasu wolnego osobom chorym i z różnym stopniem niepełnosprawności.

Pedagodzy kończący studia w zakresie terapii zajęciowej uzyskają dodatkowe kompetencje, podnoszące jego jakość pracy terapeutycznej, rewalidacyjnej oraz wychowawczej z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnościami w świetlicy szkolnej, terapeutycznej i środowiskowej, zwiększając tym samym swą konkurencyjność na rynku pracy.


Adresaci:

Studia te adresowane są do szerokiego kręgu odbiorców pragnących nabyć kompetencje z zakresu terapii zajęciowej; osób, które chciałyby nabyć kompetencje do pracy w charakterze terapeuty zajęciowego w warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, placówkach rehabilitacyjnych, domach opieki nad osobami starszymi, pensjonatach, zakładach karnych itp.


Zatrudnienie:

Terapeuta zajęciowy może podjąć pracę w całodobowych domach pomocy społecznej; dziennych domach pomocy społecznej; hospicjach; klubach seniora; oddziałach szpitalnych takich jak: rehabilitacji leczniczej, ortopedycznych, neurologicznych, geriatrycznych, dziecięcych, psychiatrycznych, pulmonologicznych; organizacjach pozarządowych na rzecz osób wykluczonych społecznie (np. bezrobotnych, bezdomnych, niepełnosprawnych itp.); ośrodkach rehabilitacyjno-oświatowych w systemie szkolnictwa specjalnego; psychiatrycznych oddziałach dziennych; sanatoriach; przedszkolach i szkołach integracyjnych i specjalnych; środowiskowych domach pomocy społecznej; świetlicach środowiskowych, terapeutycznych i socjoterapeutycznych; warsztatach terapii zajęciowej; zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych.| Pobierz program kierunku