Pedagog szkolny

Cena: 540 zł (czesne)
Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 3

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 302 opinii
9.3
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Pedagog szkolny


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Charakter studiów: studia kwalifikacyjne


Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2023 poz. 2102) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450 ze zm.).


Cel:

Celem kierunku jest uzyskanie przez absolwentów kwalifikacji zawodowych oraz wyposażenie słuchaczy w wiedzę teoretyczną z zakresu diagnozy, profilaktyki, metodyki pracy w środowisku szkolnym i rodzinnym oraz umiejętności diagnostyczne, terapeutyczne, opiekuńcze i wychowawcze niezbędne w pracy pedagoga szkolnego.


Czas trwania: 380 godzin + 90 godzin praktyk (łącznie 470 godzin) - 3 semestry


Opis kierunku:

Absolwenci studiów podyplomowych na wskazanym kierunku przygotowani są do pracy na stanowisku pedagoga szkolnego w przedszkolach i szkołach na wszystkich poziomach kształcenia oraz innych placówkach zapewniających pomoc i opiekę uczniom. Posiadają oni wiedzę i umiejętności umożliwiające im m.in.:

- diagnozowanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz powodów ewentualnych niepowodzeń szkolnych, związanych z sytuacjami traumatycznymi oraz kryzysowymi w domu i szkole;

- dostrzeganie zagrożeń związanych z niedostosowaniem społecznym;

- wczesne wspomaganie jak również wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży;

- koordynowanie oraz wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych szkoły i rodziny;

- organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwzględnieniem działań profilaktycznych;

- budowanie wiedzy o rozwoju psychofizycznym dzieci i młodzieży szkolnej jak również dysfunkcji w tym zakresie.


Uzyskane kwalifikacje:

Studia podyplomowe na kierunku "Pedagog szkolny" mają charakter kwalifikacyjny. Program kształcenia zgodny jest z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 1450 ze zm.) w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Ukończenie wskazanego kierunku umożliwia jego absolwentom uzyskanie uprawnień do wykonywania pracy pedagoga szkolnego w przedszkolach, szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach,  szkołach branżowych I i II stopnia, szkołach policealnych, placówkach doskonalenia nauczycieli, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych, bibliotekach pedagogicznych, kolegiach pracowników służb społecznych, placówkach oświatowo-wychowawczych, placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

Absolwenci kierunku otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Adresaci:

Studia podyplomowe na ww. kierunku skierowane są do osób zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy pedagoga szkolnego oraz podwyższania własnych kompetencji. Oferta adresowana jest przede wszystkim do pracujących i przyszłych pedagogów szkolnych, nauczycieli oraz wychowawców placówek opiekuńczo-socjalizujących.

Uczestnikami studiów mogą być osoby legitymujące się wykształceniem wyższym (co najmniej I stopnia) oraz przygotowaniem pedagogicznym.


Dodatkowe wymagania:

 Studia skierowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne.

W przypadku braku posiadania przygotowania pedagogicznego, Uczelnia WSKZ umożliwia słuchaczom zapisanie się na dwa kierunki jednocześnie. Zapisując się równolegle na dwa kierunki, słuchacz otrzymuje rabat w wysokości 25% na kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego.

Celem uzyskania rabatu zachęcamy do dokonania rejestracji i opłacenia pierwszego kierunku, który nie jest przygotowaniem pedagogicznym.

Kolejno w panelu studenta, prosimy o przejście do zakładki "Moje wykształcenie", kliknięcie "Potwierdź posiadanie przygotowania pedagogicznego” oraz "Nie posiadam przygotowania pedagogicznego". Następnie należy wypełnić ankietę i wybrać kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego, a bonifikata w wysokości 25% naliczy się automatycznie.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o napisanie wiadomości mailowej na adres: kontakt@studia-pedagogiczne.pl

Pobierz program kierunku