Andragogika oraz coaching i tutoring w edukacji

Cena: 380 zł (czesne)
Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 3

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 177 opinii
8.9
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Andragogika oraz coaching i tutoring w edukacji


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Charakter studiów: studia kwalifikacyjne


Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450).


Cel:

Celem studiów jest wyposażenie w wiedzę i kompetencje z zakresu andragogiki, które umożliwiają organizowanie w sposób profesjonalny przedsięwzięć edukacyjnych dla osób dorosłych (zwłaszcza w kontekście ich pracy zawodowej oraz edukacji formalnej i nieformalnej prowadzonej w oparciu o idee kształcenia całożyciowego) oraz przygotowanie słuchaczy do prowadzenia indywidualnego, grupowego i zespołowego coachingu i tutoringu w szkole i innych placówkach oświatowych, jak również pokazanie różnych podejść, odmian i stylów stosowanych w coachingu; ponadto studia te mają za zadanie zaprezentowanie poszczególnych metod, technik i narzędzi stosowanych w coachingu i tutoringu.


Czas trwania: 420 godzin teorii + 60 godzin praktyk - 3 semestry


Uzyskane kwalifikacje:

Studia mają charakter kwalifikacyjny, a ich celem jest umożliwienie słuchaczom zdobycia zawodu coacha ze specjalizacją w edukacji, jak również uprawnień do nauczania i prowadzenia różnych form kształcenia ludzi dorosłych.

Absolwenci kierunku otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające uzyskanie kwalifikacji.


Adresaci:

Studia kierowane są w szczególności do osób, które ze względu na zajmowane stanowisko i wykonywany zawód chcą pogłębić i usystematyzować swoją wiedzę; nauczycieli i absolwentów wyższych uczelni planujących karierę zawodową w charakterze trenera, wykładowcy, szkoleniowca, nauczyciela w placówkach prowadzących edukację osób dorosłych (zarówno w formach szkolnych jak i pozaszkolnych), jak również do osób zainteresowanych rozwojem osobistym, zawodowym, wspieraniem w rozwoju osób indywidualnych, grup, zespołów w obszarze edukacji, a w szczególności pedagogów, psychologów, doradców, terapeutów, wychowawców i nauczycieli, dyrektorów i kierowników placówek edukacyjnych.

Pobierz program kierunku