Psychopedagogika

Cena: 340 zł (czesne)

Dziś 5% taniej - 360 PLN

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 3

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 215 opinii
8.9
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Psychopedagogika


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)


Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450).


Cel:

Celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii oraz dziedzin pokrewnych; doskonalenie kluczowych umiejętności praktycznych oraz kompetencji społecznych i psychologicznych, które są niezbędne w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi w różnych placówkach oświatowo-wychowawczych, jak i w środowisku pozaszkolnym (praca z rodziną, grupą rówieśniczą, środowiskiem lokalnym).


Czas trwania: 3 semestry


Adresaci:

Studia są skierowane do absolwentów uczelni wyższych, szczególnie o profilu pedagogicznym, nauczycieli, psychologów, socjologów, prawników, kuratorów sądowych, pracowników ośrodków edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, a także do osób przygotowujących się do prowadzenia zajęć specjalistycznych np. na stanowisku nauczyciela-pedagoga.


Zatrudnienie:

- placówki oświatowe,

- placówki opiekuńczo-wychowawcze,

- świetlice terapeutyczne,

- instytucje pomocy rodzinie,

- hospicja,

- praca w charakterze opiekuna w domach dziennego pobytu.

Pobierz program kierunku