Diagnoza, rewalidacja i terapia pedagogiczna z pedagogiką szkolną

Cena: 460 zł (czesne)
Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 4

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 301 opinii
9.3
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Diagnoza, rewalidacja i terapia pedagogiczna z pedagogiką szkolną


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Charakter studiów: studia kwalifikacyjne


Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)


Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2023 poz. 2102) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450 ze zm.).


Cel:

Studia te stanowią konieczny warunek do wykonywania zawodu pedagoga, terapeuty i rewalidatora w placówkach edukacyjnych i poradniach specjalistycznych. Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w niezbędną wiedzę i umiejętności praktyczne do pracy z uczniami/klientami z trudnościami i o specjalnych potrzebach edukacyjnych.


Czas trwania: 714 godzin (w tym 180 godzin praktyk) - 4 semestry


Opis kierunku:

Absolwenci studiów podyplomowych na wskazanym kierunku przygotowani są do pracy na stanowisku terapeuty pedagogicznego, pedagoga szkolnego jak również do: diagnozowania indywidualnych potrzeb uczniów oraz powodów ewentualnych niepowodzeń szkolnych, związanych z sytuacjami traumatycznymi oraz kryzysowymi w domu i szkole; dostrzegania zagrożeń związanych z niedostosowaniem społecznym; wczesnego wspomagania jak również wspierania rozwoju dzieci i młodzieży; koordynowania oraz wspierania działań opiekuńczo-wychowawczych szkoły i rodziny; organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwzględnieniem działań profilaktycznych oraz budowania wiedzy o rozwoju psychofizycznym dzieci i młodzieży szkolnej jak również dysfunkcji w tym zakresie.


Uzyskane kwalifikacje:

Studia podyplomowe z zakresu pedagogiki specjalnej na kierunku Diagnoza, rewalidacja i terapia pedagogiczna z pedagogiką szkolną mają charakter kwalifikacyjny. Program kształcenia zgodny jest z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 1450 ze zm.) w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Ukończenie wskazanego kierunku umożliwia jego absolwentom uzyskanie uprawnień m.in. do:

1) zajmowania stanowiska nauczyciela:

- pedagoga specjalnego w przedszkolach i szkołach, o których mowa w ogólnodostępnych przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych;

- terapeuty pedagogicznego w ogólnodostępnych oraz specjalnych przedszkolach, szkołach i placówkach;

- „wspomagającego” tj. nauczyciela dodatkowo zatrudnionego w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego w przedszkolach, szkołach i oddziałach integracyjnych lub w celu współorganizowania kształcenia uczniów odpowiednio niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;

- pedagoga szkolnego w instytucjach samorządowych, placówkach oświatowych oraz organizacjach pozarządowych.

2) prowadzenia zajęć:

- wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;

- korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym.

3) pełnienia funkcji nauczyciela-konsultanta, nauczyciela-doradcy metodycznego, opiekuna stażu, edukatora, eksperta wchodzącego w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.

Absolwenci kierunku otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Adresaci:

Studia podyplomowe na wskazanym kierunku przeznaczone są przede wszystkim dla: nauczycieli wszystkich szczebli edukacyjnych, psychologów, wychowawców pracujących w świetlicach szkolnych, środowiskowych i terapeutycznych, logopedów, pedagogów pracujących w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz pracowników placówek edukacyjnych, opiekuńczych, terapeutycznych i leczniczych; osób pracujących lub planujących pracę z dziećmi i młodzieżą napotykającą trudności w realizacji wymagań edukacyjnych szkoły.

Uczestnikami studiów mogą być osoby legitymujące się wykształceniem wyższym (co najmniej I stopnia) oraz przygotowaniem pedagogicznym, które posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej.

W przypadku braku posiadania przygotowania pedagogicznego WSKZ umożliwia słuchaczom zapisanie się na dwa kierunki jednocześnie. Więcej informacji znajduje się w sekcji „dodatkowe wymagania”.


Zatrudnienie:

Kierunek ten umożliwia jego absolwentom zatrudnienie m.in. w: specjalnych, ogólnodostępnych i integracyjnych przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach pomocy społecznej, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych oraz pozostałych instytucjach, placówkach i podmiotach, które działają na rzecz rodziny, młodzieży oraz dzieci.


Dodatkowe wymagania:

 Studia skierowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne.

W przypadku braku posiadania przygotowania pedagogicznego, Uczelnia WSKZ umożliwia słuchaczom zapisanie się na dwa kierunki jednocześnie. Zapisując się równolegle na dwa kierunki, słuchacz otrzymuje rabat w wysokości 25% na kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego.

Celem uzyskania rabatu zachęcamy do dokonania rejestracji i opłacenia pierwszego kierunku, który nie jest przygotowaniem pedagogicznym.

Kolejno w panelu studenta, prosimy o przejście do zakładki "Moje wykształcenie", kliknięcie "Potwierdź posiadanie przygotowania pedagogicznego” oraz "Nie posiadam przygotowania pedagogicznego". Następnie należy wypełnić ankietę i wybrać kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego, a bonifikata w wysokości 25% naliczy się automatycznie.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o napisanie wiadomości mailowej na adres: kontakt@studia-pedagogiczne.pl| Pobierz program kierunku