Przygotowanie pedagogiczne do nauczania przedmiotów zawodowych

Cena: 440 zł (czesne)
Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 3

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 355 opinii
9.3
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Przygotowanie pedagogiczne do nauczania przedmiotów zawodowych


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Charakter studiów: studia kwalifikacyjne


Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450).


Cel: 

Studia te umożliwiają uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych oraz nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki ogólnej i metodyki szczegółowej w powiązaniu z kierunkiem studiów i praktyką pedagogiczną. Absolwenci po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje pedagogiczne do pracy w zawodzie nauczyciela w:

- technikach,

- szkołach branżowych I i II stopnia,

- oddziałach przysposabiających do pracy organizowanych w klasach VII i VIII szkoły podstawowej,

- szkołach policealnych,

- placówkach kształcenia ustawicznego,

- placówkach kształcenia praktycznego,

- ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego, na kursach KKZ i KUZ, oraz na komercyjnych kursach i szkoleniach.


Czas trwania: 408 godzin + 150 godzin praktyk (łącznie 558 godzin) - 3 semestry


Uzyskane kwalifikacje:

Kwalifikacje wydawane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Studia podyplomowe z zakresu „Przygotowania pedagogicznego do nauczania przedmiotów zawodowych” mają charakter kwalifikacyjny; nadają uprawnienia pedagogiczne do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu zgodnie z kierunkiem ukończonych studiów.

Po ukończeniu studiów podyplomowych i zdaniu egzaminu końcowego absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Adresaci:

Studia są adresowane do nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu, którzy nie posiadają kwalifikacji pedagogicznych oraz osób zainteresowanych podjęciem pracy zawodowej w roli ww. nauczycieli; absolwentów studiów co najmniej pierwszego stopnia na kierunku, którego program studiów określał efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wszystkim wymaganiom podstawy programowej kształcenia w zawodzie.

Pobierz program kierunku