Asystent rodziny

Cena: 300 zł (czesne)
Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 229 opinii
8.8
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Asystent rodziny


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Charakter studiów: studia kwalifikacyjne


Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)


Cel: 

Celem studiów jest specjalistyczne przygotowanie słuchaczy do pełnienia roli zawodowej asystenta rodziny.


Czas trwania studiów: 2 semestry (w tym 30 godz. praktyk)


Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2011 nr 149 poz. 887 z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz.U. 2011 nr 272 poz. 1608).


Opis kierunku:

Studia na ww. kierunku mają charakter kwalifikacyjny; pozwalają na przygotowanie do profilaktycznej, interwencyjnej oraz wspierającej pracy z rodziną.

Od pierwszego stycznia 2015 r. zatrudnianie asystentów rodziny stało się ustawowym obowiązkiem ośrodków pomocy społecznej.

Program studiów podyplomowych w zakresie diagnozy, poradnictwa oraz systemowej pracy z rodziną jest zgodny z programem szkolenia określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkolenia na asystenta rodziny, w związku z tym po ukończeniu tych studiów ich uczestnicy uzyskują kwalifikacje niezbędne do pracy na stanowisku asystenta rodziny.


Absolwenci kierunku posiadają wiedzę i umiejętności umożliwiające:

- udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych, w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy przez członków rodziny;

- wspieranie aktywności społecznej rodzin;

- podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin.


Adresaci:

Studia adresowane są do:

- osób chcących uzyskać kompetencje wymagane do wykonywania zawodu asystenta rodzinnego;

- osób zainteresowanych pracą z rodzinami dysfunkcyjnymi oraz placówkami oświatowymi i opiekuńczo-wychowawczymi;

- wszystkich zainteresowanych tematyką diagnozy systemów rodzinnych.


| Pobierz program kierunku