Pedagogika szkolna z psychopedagogiką kreatywności


Cena:  380 zł (czesne)

   

Dziś 9% taniej 420 PLN


ilość wpłat: 102 semestry
Ocena słuchaczy:8.9
195 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Pedagogika szkolna z psychopedagogiką kreatywności


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)


Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450).


Cel:

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie absolwentów do pracy na stanowisku pedagoga szkolnego oraz do diagnozowania indywidualnych potrzeb uczniów i przyczyn ewentualnych niepowodzeń szkolnych, wczesnego wspomagania oraz systematycznego wspierania rozwoju dzieci i młodzieży, koordynowania i wspierania działań opiekuńczo-wychowawczych szkoły i rodziny, organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwzględnieniem działań profilaktycznych, a także budowania wiedzy o rozwoju psychofizycznym dzieci i młodzieży szkolnej oraz dysfunkcji w tym zakresie.


Czas trwania: 180 godzin - 2 semestry


Uzyskane kwalifikacje:

Studia te przygotowują absolwentów do zajmowania stanowiska pedagoga szkolnego w przedszkolach i szkołach na wszystkich poziomach kształcenia oraz innych placówkach zapewniających pomoc i opiekę uczniom; nadają uprawnienia do prowadzenia zajęć edukacyjnych, np. warsztatów kreatywnego myślenia i ekspresji twórczej, kół zainteresowań, indywidualnej terapii przez twórczość, pracy z uczniem zdolnym w szkole oraz zajęć z dziećmi i młodzieżą w instytucjach pozaszkolnych.


Adresaci:

Studia skierowane są przede wszystkim do pedagogów,  nauczycieli, wychowawców w placówkach opiekuńczo-socjalizujących.


Zatrudnienie:

Po ukończeniu studiów absolwent posiada kompetencje do podjęcia zatrudnienia m.in. w przedszkolach,szkołach, placówkach kulturalno-oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych, ale też wszędzie tam, gdzie kreatywność i oryginalność myślenia i działania jest niezbędną umiejętnością ‒ w firmach komercyjnych, w mediach, w działach promocji i reklamy, sprzedaży, HR itp. Wymagania:


Studia skierowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne.


W przypadku braku posiadania przygotowania pedagogicznego, uczelnia WSKZ umożliwia słuchaczom zapisanie się na dwa kierunki jednocześnie. Zapisując się równolegle na dwa kierunki, słuchacz otrzymuje rabat w wysokości 25% na kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego.


Celem uzyskania rabatu prosimy o napisanie wiadomości mailowej na adres kontakt@studia-pedagogiczne.pl