Terapeuta środowiskowy

Cena: 440 zł (czesne)
Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 3

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 170 opinii
9.0
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Terapeuta środowiskowy


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)


Cel: 

Celem studiów jest uzyskanie przez absolwenta kompetencji z zakresu psychiatrycznej opieki środowiskowej, która jest niezbędna do uczestnictwa w leczeniu pacjenta w ramach wielospecjalistycznego zespołu, sprawowania pieczy nad dostępem dla pacjenta do różnorodnych placówek oraz podejmowania interwencji w środowisku podopiecznego.


Czas trwania studiów: 3 semestry


Opis kierunku: 

Program studiów skoncentrowany jest na przekazaniu słuchaczowi kompleksowej wiedzy w zakresie rozwoju psychicznego człowieka, a także znajomości zaburzeń psychicznych – rozpoznawania objawów oraz kryteriów diagnostycznych. Absolwent będzie potrafił dokonywać konceptualizacji problemu pacjenta i planować stosowną pomoc, uwzględniając przy tym dostępne zasoby na podstawie posiadanej dokumentacji (diagnoza lekarska, opinie psychologiczne i środowiskowe). Ponadto, po ukończonym kształceniu, słuchacz będzie gotowy do współdziałania w ramach interdyscyplinarnego zespołu, który planuje i wdraża program pomocy i wsparcia dla pacjenta i jego otoczenia.

Program studiów jest zgodny z częścią teoretyczną Ramowego programu szkolenia z zakresu terapii środowiskowej zatwierdzonego przez Ministerstwo Zdrowia 5 grudnia 2018 r.

Nazwa zawodu: Terapeuta środowiskowy, kod zawodu: 325201 według klasyfikacji zawodów i specjalności opracowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


Adresaci:

Studia skierowane są do absolwentów studiów wyższych, przede wszystkim psychologów i pedagogów pracujących w systemie oświaty, ochrony zdrowia, wymiaru sprawiedliwości i pomocy społecznej; lekarzy; pielęgniarek oraz do wszystkich osób, które posiadają predyspozycje osobowe, zainteresowania i motywację niezbędne w pomaganiu osobom z zaburzeniami psychicznymi.
| Pobierz program kierunku