Terapia zajęciowa z arteterapią


Cena:  500 zł (czesne)

   

Dziś 7% taniej 540 PLN


ilość wpłat: 103 semestry
Ocena słuchaczy:8.8
173 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Terapia zajęciowa z arteterapią


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Charakter studiów: studia kwalifikacyjne


Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)


Cel:

Celem studiów jest umożliwienie słuchaczom zdobycie kwalifikacji do:

- pracy terapeutycznej w zakresie wspierania rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych, przejawiających różnorodne dysfunkcje psychofizyczne i społeczne, w instytucjach edukacyjnych,

- samodzielnego prowadzenia zajęć z wykorzystaniem różnych metod związanych z terapią przez sztukę.


Czas trwania: 3 semestry (w tym 60 godz. praktyk)


Uzyskane kwalifikacje:

Kierunek ten ma charakter kwalifikacyjny. Absolwent będzie mógł realizować proces terapeutyczny z dzieckiem, podopiecznym, pacjentem, klientem.


Opis kierunku:

Wskazany kierunek umożliwia słuchaczom nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do wykonywania pracy terapeutycznej.


Absolwenci studiów posiadają wiedzę pedagogiczną, psychologiczną i specjalistyczną z zakresu:

- metod oraz form terapii zajęciowej i arteterapii,

- planowania oraz realizowania indywidualnego i grupowego programu pracy z zastosowaniem różnorodnych, odpowiednio dobranych metod terapii zajęciowej,

- projektowania i modyfikowania zajęć w zależności od potrzeb oraz możliwości funkcjonalnych uczestników.


Absolwenci kierunku posiadają ponadto umiejętność prowadzenia zajęć terapeutycznych, rehabilitacyjnych, korekcyjno-wyrównawczych z zastosowaniem terapii zajęciowej w pracy z osobami z niepełnosprawnością umysłową, dysfunkcjami narządu ruchu, wzroku, słuchu, chorobami przewlekłymi oraz osobami niedostosowanymi społecznie.


Adresaci:

Studia te adresowane są do szerokiego kręgu odbiorców pragnących nabyć kompetencje z zakresu terapii zajęciowej i arteterapii; osób, które chciałyby nabyć kompetencje do pracy w charakterze terapeuty zajęciowego w warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, placówkach rehabilitacyjnych, domach opieki nad osobami starszymi, szpitalach, klubach seniora, pensjonatach, zakładach karnych czy pragnących poszerzyć swój warsztat terapeutyczny w szkole itp.


Zatrudnienie:

Absolwent Terapii zajęciowej z arteterapią może podjąć pracę w całodobowych domach pomocy społecznej; dziennych domach pomocy społecznej; hospicjach; klubach seniora; oddziałach szpitalnych takich jak: rehabilitacji leczniczej, ortopedycznych, neurologicznych, geriatrycznych, dziecięcych, psychiatrycznych, pulmonologicznych; organizacjach pozarządowych na rzecz osób wykluczonych społecznie (np. bezrobotnych, bezdomnych, niepełnosprawnych itp.); ośrodkach rehabilitacyjno-oświatowych w systemie szkolnictwa specjalnego; psychiatrycznych oddziałach dziennych; sanatoriach; przedszkolach i szkołach integracyjnych i specjalnych; środowiskowych domach pomocy społecznej; świetlicach środowiskowych, terapeutycznych i socjoterapeutycznych; warsztatach terapii zajęciowej; zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych.

Pobierz program kierunku