Wspomaganie rozwoju dzieci w żłobkach i przedszkolach

Cena: 360 zł (czesne)
Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 3

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 176 opinii
8.8
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Wspomaganie rozwoju dzieci w żłobkach i przedszkolach


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Charakter studiów: studia kwalifikacyjne


Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2023 poz. 2102) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450 ze zm.).


Cel:

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu wspomagania rozwoju psychologicznego, medycznego i pedagogicznego dzieci w żłobku i przedszkolu.

Podczas zajęć słuchacze poznają warunki organizowania i realizacji wspomagania rozwoju dzieci w żłobku i przedszkolu, rozumianego jako wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny, społeczno-emocjonalny i językowy dziecka (w tym także dziecka niepełnosprawnego).


Czas trwania: 3 semestry (w tym 180 godzin praktyk)


Uzyskane kwalifikacje:

Studia podyplomowe a kierunku Wspomaganie rozwoju dzieci w żłobkach i przedszkolach mają charakter kwalifikacyjny. Program kształcenia zgodny jest z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 1450 ze zm.) w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Ukończenie wskazanego kierunku umożliwia jego absolwentom uzyskanie uprawnień m.in. do:

1) zajmowania stanowiska nauczyciela:

- pedagoga specjalnego w ogólnodostępnych przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych;

- wspomagającego” tj. nauczyciela dodatkowo zatrudnionego w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego w przedszkolach, szkołach i oddziałach integracyjnych lub w celu współorganizowania kształcenia uczniów odpowiednio niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

2) prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

3) wykonywania zawodu opiekuna w żłobku/klubie dziecięcym.

Absolwenci kierunku otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Adresaci:

Studia kierowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe (co najmniej I stopnia) pracujących lub planujących pracę z małymi dziećmi, w tym także z dziećmi niepełnosprawnymi, lub zagrożonymi niepełnosprawnością; nauczycieli wychowania przedszkolnego, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, opiekunów w żłobkach i klubach dziecięcych (obecnych i przyszłych), dyrektorów żłobków i przedszkoli, a także pedagogów pracujących w żłobkach.
| Pobierz program kierunku