Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi

Cena: 430 zł (czesne)
Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 249 opinii
8.8
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Charakter studiów: studia kwalifikacyjne


Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)


Cel: 

Studia te mają na celu przygotowanie słuchaczy do podejmowania czynności zawodowych na stanowiskach kierowniczych we wszystkich typach szkół, organizacjach pozarządowych, organach nadzorujących działalność oświatową oraz pozostałych placówkach opiekuńczo-wychowawczych.


Czas trwania studiów: 2 semestry (w tym 30 godz. praktyk)


Uzyskane kwalifikacje:

Studia mają charakter kwalifikacyjny - nadają kwalifikacje w zakresie zarządzania oświatą i organizacjami pozarządowymi.

Stanowią one kompendium wiedzy dla potencjalnego kandydata obejmującego stanowisko kierownicze - przekazują wiedzę i umiejętności niezbędne do sprawnej i twórczej realizacji procesu organizacji i zarządzania w nowej strukturze systemu edukacji, podnoszenia jakości pracy w placówkach oświatowych oraz organizacjach pozarządowych.

Uzyskane kwalifikacje umożliwiają pełnienie funkcji dyrektora lub innej funkcji kierowniczej w oświacie w myśl rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce oraz możliwość zdobycia zatrudnienia w szerokim spektrum zmiennego rynku pracy.


Adresaci: 

Studia te adresowane są do:

- nauczycieli wszystkich specjalności i poziomów nauczania, którzy chcą ubiegać się o stanowisko dyrektora lub inne stanowisko kierownicze w szkole lub innej placówce oświatowej (kwalifikacje te są bowiem niezbędne do pełnienia funkcji dyrektora każdej placówki oświatowej w świetle obowiązujących przepisów),

- pracowników nadzoru pedagogicznego,

- pracowników organów prowadzących szkoły i osób zatrudnionych w administracji państwowej wszystkich szczebli,

- animatorów działań i organizacji oświatowych,

- liderów, działaczy i osób zaangażowanych w działalność organizacji pozarządowych lub planujących rozpocząć taką działalność,

- osób z wykształceniem wyższym zainteresowanych doskonaleniem zawodowym w zakresie zarządzania oświatą i organizacjami pozarządowymi.


Zatrudnienie:

Absolwent kierunku Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi znajdzie zatrudnienie jako:

- pracownik instytucji administracji samorządowej,

- menedżer instytucji kulturalno-oświatowych i organizacji pozarządowych,

- komentator, interpretator i krytyk zjawisk współczesnej kultury i zachodzących w niej zmian,

- doradca w obszarze rozwoju życia kulturalno-oświatowego lokalnej społeczności,

- kierownik placówek oświatowych,

- dyrektor szkoły.


| Pobierz program kierunku