Oligofrenopedagogika z arteterapią

Cena: 500 zł (czesne)
Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 3

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 240 opinii
8.9
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Oligofrenopedagogika z arteterapią


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Charakter studiów: studia kwalifikacyjne


Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450).


Cel: 

Celem studiów jest zdobycie kwalifikacji:

- pedagoga specjalnego – oligofrenopedagoga oraz nauczyciela wspomagającego poprzez nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji do realizacji zadań z zakresu edukacji i wychowania uczniów z obniżoną sprawnością intelektualną w warunkach kształcenia specjalnego, integracyjnego i ogólnodostępnego;

- arteterapeuty w zakresie prowadzenia terapii przez sztukę.


Czas trwania studiów: 3 semestry (w tym 180 godz. praktyk)


Uzyskane kwalifikacje: 

Studia mają charakter kwalifikacyjny. Absolwenci studiów uzyskują:

- kwalifikacje pedagoga specjalnego w zakresie oligofrenopedagogiki (pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie),

- kwalifikacje arteterapeuty w zakresie prowadzenia terapii przez sztukę,

- kompetencje do pracy w klasie integracyjnej w charakterze nauczyciela wspierającego ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w jego procesie uczenia się oraz do organizacji na terenie swoich placówek kształcenia i wychowania integracyjnego,

Absolwenci kierunku otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające uzyskanie kwalifikacji zawodowych z zakresu oligofrenopedagogiki oraz arteterapii.

Nazwa zawodu

Nauczyciel upośledzonych umysłowo (oligofrenopedagog); kod zawodu: 235205;

Arteterapeuta; kod zawodu: 323013;

Pedagog specjalny; kod zawodu: 235919 według klasyfikacji zawodów i specjalności opracowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


Opis kierunku: 

Kierunek ten służy wyposażeniu absolwentów w kompetencje zarówno w zakresie edukacji i rehabilitacji, jak i wykorzystywania sztuki w procesach terapeutycznych. Absolwent studiów posiada wiedzę i umiejętności z zakresu kształcenia, wychowania i opieki osób niepełnosprawnych intelektualnie i niedostosowanych społecznie.


Adresaci: 

Studia te adresowane są do osób chcących pogłębić wiedzę i zdobyć umiejętności w zakresie oligofrenopedagogiki oraz arteterapii.

Oferta skierowana jest w szczególności do pedagogów, psychologów, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, nauczycieli i wychowawców różnych typów szkół oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych.


Zatrudnienie:

Absolwenci mają możliwość pracy w:

- szkołach specjalnych, szczególnie w prowadzeniu zajęć edukacyjno-terapeutycznych, rewalidacyjno-wychowawczych,

- świetlicach szkolnych, internatach dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną,

- w szkołach integracyjnych i masowych prowadząc zajęcia rewalidacyjne,

- poradniach specjalistycznych,

- warsztatach terapii zajęciowej,

- domach pomocy społecznej,

- oraz wszelkie inne placówki zajmujące się wychowaniem, kształceniem i edukacją osób z niepełnosprawnością intelektualną.


Wymagania: 

Studia skierowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne.

W przypadku braku posiadania przygotowania pedagogicznego, uczelnia WSKZ umożliwia słuchaczom zapisanie się na dwa kierunki jednocześnie. Zapisując się równolegle na dwa kierunki, słuchacz otrzymuje rabat w wysokości 25% na kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego.

Celem uzyskania rabatu prosimy o napisanie wiadomości mailowej na adres kontakt@studia-pedagogiczne.pl 

Pobierz program kierunku