Wczesne wspomaganie oraz edukacja i terapia dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

Cena: 420 zł (czesne)
Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 3

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 160 opinii
9.0
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Wczesne wspomaganie oraz edukacja i terapia dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Charakter studiów: studia kwalifikacyjne


Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)


Cel: Celem wskazanego kierunku jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry specjalistów zajmującej się pracą z dziećmi i młodzieżą ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się; uzyskanie kwalifikacji zawodowych.


Czas trwania studiów: 3 semestry (w tym 90 godz. praktyk)


Uzyskanie kwalifikacje:

Absolwent uzyskuje kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświatowych, a w szczególności do prowadzenia:

- zajęć w klasach wyrównawczych i terapeutycznych,

- zespołów dydaktyczno-wyrównawczych,

- zespołów korekcyjno-kompensacyjnych z dziećmi i młodzieżą ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksją rozwojową, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią) na wszystkich etapach edukacji.

Ponadto, na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575, z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. 2017 poz. 1635) osoby, które:

- ukończyły jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia oraz posiadają przygotowanie pedagogiczne albo

- ukończyły studia wyższe I lub II stopnia na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna oraz posiadają przygotowanie pedagogiczne albo

- ukończyły studia wyższe w zakresie fizjoterapii, rehabilitacji ruchowej, terapii pedagogicznej oraz posiadają przygotowanie pedagogiczne albo

- posiadają kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela logopedy-

uzyskują uprawnienia do prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.


Opis kierunku: 

Program studiów ukierunkowany jest na przekazanie słuchaczom specjalistycznej wiedzy i umiejętności niezbędnych podczas organizacji procesu terapii i edukacji podopiecznych zmagających się z problemami takimi jak:

- dysleksja rozwojowa,

- dysgrafia, 

- dysortografia, 

- dyskalkulia.

Obejmuje on zagadnienia związane z:

- profilaktyką specyficznych trudności w uczeniu się;

- diagnozą, edukacją i terapią uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się m.in.: czytania, pisania i arytmetyki;

- edukacją i terapią zaburzeń językowych dzieci z dysleksją rozwojową,

- wspomaganiem i terapią dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego,

- całościowymi zaburzeniami rozwoju.

Absolwenci studiów przygotowani są do wykonywania czynności diagnostycznych, które pozwolą na opracowywanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, uwzględniających potrzeby rozwojowe dziecka.


Adresaci:

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych (co najmniej I stopnia), którzy pracują lub przygotowują się do pracy w przedszkolach i szkołach (również integracyjnych), ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, poradniach i innych placówkach zajmujących się edukacją i terapią dzieci z różnego rodzaju zaburzeniami rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem specyficznych trudności w uczeniu się, takich jak: dysleksja rozwojowa, dyskalkulia, dysortografia, dyskalkulia oraz całościowych zaburzeń rozwoju np. autyzm.


Wymagania: 

Uczestnikami studiów mogą być osoby legitymujące się wykształceniem wyższym (co najmniej I stopnia) oraz przygotowaniem pedagogicznym.

W przypadku braku posiadania przygotowania pedagogicznego, uczelnia WSKZ umożliwia słuchaczom zapisanie się na dwa kierunki jednocześnie. Zapisując się równolegle na dwa kierunki, słuchacz otrzymuje rabat w wysokości 25% na kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego.


Celem uzyskania rabatu prosimy o napisanie wiadomości mailowej przed dokonaniem płatności za kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego na adres: kontakt@studia-pedagogiczne.pl.


Pobierz program kierunku