Wczesne wspomaganie oraz edukacja i terapia dzieci i młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwoju


Cena:  410 zł (czesne)

   

Dziś 6% taniej 440 PLN


ilość wpłat: 103 semestry
Ocena słuchaczy:9.0
155 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Wczesne wspomaganie oraz edukacja i terapia dzieci i młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwoju


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Charakter studiów: studia kwalifikacyjne


Metoda kształcenia: e-learning (online)


Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450).


Cel: 

Celem wskazanego kierunku jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry specjalistów zajmującej się pracą z dziećmi i młodzieżą z całościowymi zaburzeniami rozwoju; uzyskanie kwalifikacji zawodowych.


Uzyskanie kwalifikacje:

Absolwent uzyskuje kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju we wszystkich typach placówek oświatowych, w tym m.in. w szkołach, przedszkolach, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, rewalidacyjno-wychowawczych oraz opiekuńczo-wychowawczych. Kwalifikacje te uprawniają ich posiadaczy do prowadzenia zajęć terapeutyczno-edukacyjnych (indywidualnych i grupowych) oraz edukacyjnych według programów nauczania na wszystkich etapach edukacji dla dzieci i młodzieży z autyzmem oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju (w placówce i w warunkach domowych).

Ponadto, na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575, z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. 2017 poz. 1635) osoby, które:

- ukończyły jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia oraz posiadają przygotowanie pedagogiczne albo

- ukończyły studia wyższe I lub II stopnia na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna oraz posiadają przygotowanie pedagogiczne albo

- ukończyły studia wyższe w zakresie fizjoterapii, rehabilitacji ruchowej, terapii pedagogicznej oraz posiadają przygotowanie pedagogiczne albo

- posiadają kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela logopedy-

uzyskują uprawnienia do prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z całościowymi zaburzeniami rozwoju.


Czas trwania studiów: 3 semestry (w tym 90 godz. praktyk)


Opis kierunku: 

Program studiów obejmuje zagadnienia dotyczące m.in.: podstaw teoretycznych, diagnozy rozwoju dzieci i młodzieży, podstaw edukacji oraz terapii dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, aktywizacji zawodowej młodzieży oraz tworzenia/konstruowania programów edukacyjno-terapeutycznych, a także treści dot. specyficznych trudności w uczeniu się.

Absolwent studiów posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie wyzwalania potencjału rozwojowego osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju na każdym etapie edukacyjnym tj. od wczesnego jego wspomagania po przygotowanie do aktywności zawodowej.


Adresaci: 

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych (co najmniej I stopnia), którzy pracują lub przygotowują się do pracy w przedszkolach i szkołach (również integracyjnych), ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, poradniach i innych placówkach zajmujących się edukacją i terapią dzieci z różnego rodzaju zaburzeniami rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem specyficznych trudności w uczeniu się, takich jak: dysleksja rozwojowa, dyskalkulia, dysortografia, dyskalkulia oraz całościowych zaburzeń rozwoju np. autyzm.


Wymagania:

Uczestnikami studiów mogą być osoby legitymujące się wykształceniem wyższym (co najmniej I stopnia) oraz przygotowaniem pedagogicznym.

W przypadku braku posiadania przygotowania pedagogicznego, uczelnia WSKZ umożliwia słuchaczom zapisanie się na dwa kierunki jednocześnie. Zapisując się równolegle na dwa kierunki, słuchacz otrzymuje rabat w wysokości 25% na kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego.

Celem uzyskania rabatu prosimy o napisanie wiadomości mailowej na adres kontakt@studia-pedagogiczne.pl.