Wczesne wspomaganie oraz edukacja i terapia dzieci i młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwoju

Cena: 440 zł (czesne)
Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 3

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 155 opinii
9.0
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Wczesne wspomaganie oraz edukacja i terapia dzieci i młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwoju


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Charakter studiów: studia kwalifikacyjne


Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)


Cel: 

Celem wskazanego kierunku jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry specjalistów zajmującej się pracą z dziećmi i młodzieżą z całościowymi zaburzeniami rozwoju; uzyskanie kwalifikacji zawodowych.


Uzyskanie kwalifikacje:

Absolwent uzyskuje kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju we wszystkich typach placówek oświatowych, w tym m.in. w szkołach, przedszkolach, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, rewalidacyjno-wychowawczych oraz opiekuńczo-wychowawczych. Kwalifikacje te uprawniają ich posiadaczy do prowadzenia zajęć terapeutyczno-edukacyjnych (indywidualnych i grupowych) oraz edukacyjnych według programów nauczania na wszystkich etapach edukacji dla dzieci i młodzieży z autyzmem oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju (w placówce i w warunkach domowych).

Ponadto, na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575, z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. 2017 poz. 1635) osoby, które:

- ukończyły jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia oraz posiadają przygotowanie pedagogiczne albo

- ukończyły studia wyższe I lub II stopnia na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna oraz posiadają przygotowanie pedagogiczne albo

- ukończyły studia wyższe w zakresie fizjoterapii, rehabilitacji ruchowej, terapii pedagogicznej oraz posiadają przygotowanie pedagogiczne albo

- posiadają kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela logopedy-

uzyskują uprawnienia do prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z całościowymi zaburzeniami rozwoju.


Czas trwania studiów: 3 semestry (w tym 90 godz. praktyk)


Opis kierunku: 

Program studiów obejmuje zagadnienia dotyczące m.in.: podstaw teoretycznych, diagnozy rozwoju dzieci i młodzieży, podstaw edukacji oraz terapii dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, aktywizacji zawodowej młodzieży oraz tworzenia/konstruowania programów edukacyjno-terapeutycznych, a także treści dot. specyficznych trudności w uczeniu się.

Absolwent studiów posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie wyzwalania potencjału rozwojowego osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju na każdym etapie edukacyjnym tj. od wczesnego jego wspomagania po przygotowanie do aktywności zawodowej.


Adresaci: 

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych (co najmniej I stopnia), którzy pracują lub przygotowują się do pracy w przedszkolach i szkołach (również integracyjnych), ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, poradniach i innych placówkach zajmujących się edukacją i terapią dzieci z różnego rodzaju zaburzeniami rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem specyficznych trudności w uczeniu się, takich jak: dysleksja rozwojowa, dyskalkulia, dysortografia, dyskalkulia oraz całościowych zaburzeń rozwoju np. autyzm.


Wymagania:

Uczestnikami studiów mogą być osoby legitymujące się wykształceniem wyższym (co najmniej I stopnia) oraz przygotowaniem pedagogicznym.

W przypadku braku posiadania przygotowania pedagogicznego, Uczelnia WSKZ umożliwia słuchaczom zapisanie się na dwa kierunki jednocześnie. Zapisując się równolegle na dwa kierunki, słuchacz otrzymuje rabat w wysokości 25% na kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego.

Celem uzyskania rabatu zachęcamy do dokonania rejestracji i opłacenia pierwszego kierunku, który nie jest przygotowaniem pedagogicznym.

Kolejno w panelu studenta, prosimy o przejście do zakładki "Moje wykształcenie", kliknięcie "Potwierdź posiadanie przygotowania pedagogicznego” oraz "Nie posiadam przygotowania pedagogicznego". Następnie należy wypełnić ankietę i wybrać kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego, a bonifikata w wysokości 25% naliczy się automatycznie.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o napisanie wiadomości mailowej na adres: kontakt@studia-pedagogiczne.pl| Pobierz program kierunku