Alternatywne rozwiązania w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Cena: 400 zł (czesne)
Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 160 opinii
9.0
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Alternatywne rozwiązania w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)


Cel:

Celem studiów jest przygotowanie kadr gotowych do innowacyjnego, aktywizującego, wykraczającego poza tradycyjne metody wspierania uczenia się i rozwoju dzieci.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Studia podyplomowe na wskazanym kierunku są odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie społeczne na istnienie alternatywnych rozwiązań wczesnej edukacji zarówno w sektorze publicznym jak i niepublicznym; umożliwiają słuchaczom pozyskanie aktualnej wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki i szkolnictwa alternatywnego.

Program kształcenia obejmuje zagadnienia dotyczące m.in.: pedagogiki alternatywnej we wczesnej edukacji, problemów współczesnej edukacji, podstaw tworzenia alternatyw edukacyjnych, konstruowania autorskich programów wychowania i kształcenia, edukacji małego dziecka, edukacji domowej, alternatywnych form oceniania i dokumentacji osiągnięć oraz jakości alternatywnych form edukacji.

Absolwent kierunku:

- zna teoretyczne i metodyczne aspekty prowadzenia zajęć z wykorzystaniem koncepcji alternatywnego nauczania, m.in. pedagogiki Marii Montessori, Rudolfa Steina, Johna Deweya, Janusza Korczaka, Celestyna Freineta, planu daltońskiego czy neurodydaktyki,

- potrafi rozpoznać potrzeby rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, w tym dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

- zna najnowsze tendencje dotyczących teorii i metodyki pracy dydaktycznej i wychowawczej w placówkach alternatywnych,

- zna zasady organizacji procesu kształcenia, wychowywania i opieki nad dzieckiem w różnorodnych instytucjach edukacji i wychowania, a przede wszystkim w placówkach alternatywnych,

- potrafi nawiązać efektywną współpracę z rodzicami/opiekunami dziecka i środowiskiem lokalnym.

Absolwent studiów potrafi organizować proces edukacyjny, dobrać metody, formy pracy w związku z wybraną koncepcją edukacji alternatywnej.


Adresaci:

Studia te adresowane są przede wszystkim do:

- nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych,

- wychowawców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, internatach, świetlicach, ogniskach wychowania przedszkolnego,

- rodziców zainteresowanych edukacją domową, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę o innowacyjne metody pracy z dzieckiem.

Pobierz program kierunku