Logopedia z alternatywną i wspomagającą komunikacją

Cena: 540 zł (czesne)
Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 4

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 160 opinii
9.0
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Logopedia z alternatywną i wspomagającą komunikacją


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)


Charakter studiów: studia kwalifikacyjne


Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2023 poz. 2102) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450 ze zm.).


Cel: 

Celem studiów podyplomowych na wskazanym kierunku jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry specjalistów w obszarze logopedii i komunikacji do pracy w placówkach szkolno-wychowawczych i terapeutycznych; umożliwienie absolwentom zdobycia kwalifikacji do wykonywania zawodu logopedy lub nauczyciela-logopedy.


Czas trwania studiów: 4 semestry (w tym 180 godz. praktyk)


Uzyskane kwalifikacje: 

Studia podyplomowe na kierunku Logopedia z alternatywną i wspomagającą komunikacją mają charakter kwalifikacyjny. Program kształcenia zgodny jest z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 1450 ze zm.) w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Ukończenie wskazanego kierunku umożliwia jego absolwentom uzyskanie uprawnień m.in. do:

- pracy w zawodzie logopedy oraz nauczyciela logopedy,

- prowadzenia zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

- pełnienia funkcji nauczyciela-konsultanta, nauczyciela-doradcy metodycznego, opiekuna stażu, edukatora, eksperta wchodzącego w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.

Absolwenci kierunku otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (z uwzględnieniem uchwały Kolegium Logopedycznego z dnia 16 lutego 1998 roku w sprawie minimum programowego studiów logopedycznych) potwierdzające uzyskanie kwalifikacji zawodowych.


Opis kierunku:

Kierunek Logopedia z alternatywną i wspomagającą komunikacją umożliwia zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu budowy i funkcjonowania organów mowy, rozpoznawania i korygowania wad wymowy, kryteriów diagnostycznych oraz metod i form prowadzenia zajęć/terapii logopedycznej z dziećmi i młodzieżą z różnymi zaburzeniami mowy. Słuchacz zdobywa ponadto wiedzę specjalistyczną m.in. z zakresu dyslalii, dyzatrii, afazji, dysfazji, neurologopedii, surdologopedii, tyflologopedii, onkologopedii, balbutologopedii, oligofrenologopedii, foniatrii, logopedii w zaburzeniach ze spektrum autyzmu, emisji i higieny głosu oraz innych specjalistycznych działów w logopedii.

Program kształcenia obejmuje treści związane z:

- logopedią,

- komunikacją wspomagającą, dotyczy to sytuacji, gdy mowa występuje, lecz w jakimś stopniu jest ograniczona lub zaburzona oraz

- komunikacją alternatywną, wynikającą z braku mowy dźwiękowej czego efektem jest wypracowanie substytutu.


Zatrudnienie:

Absolwent kierunku może podjąć zatrudnienie w resorcie- edukacji, zdrowia oraz kultury, w tym m.in. w:

- placówkach przedszkolnych,

- placówkach edukacyjnych,

- placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

- poradniach psychologiczno-pedagogicznych,

- prywatnych gabinetach logopedycznych.

Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwiają ponadto otworzenie własnej działalności gospodarczej w tym zakresie.


Adresaci:

Studia te adresowane są przede wszystkim do:

- nauczycieli, psychologów, pedagogów;

- absolwentów wyższych uczelni o dowolnym profilu i kierunku, interesujących się zaburzeniami komunikacji językowej zarówno w mowie, jak i w piśmie;

- rodziców, którzy chcą świadomie kształcić sposób komunikacji i usuwać jej zaburzenia u własnych dzieci;

- osób, które chcą odkryć możliwości swojego głosu i mowy i wykorzystywać je w różnych sferach: osobistych i zawodowych;

- nauczycieli czynnych zawodowo oraz poszukujący pracy;

- osób posiadających uprawnienia do pracy z dziećmi i młodzieżą, które chcą zdobyć kwalifikacje oraz zawód logopedy ogólnego.


Wymagania:

Studia przeznaczone są dla osób, które:

- legitymują się ukończeniem studiów wyższych (co najmniej I stopnia) oraz posiadają przygotowanie pedagogiczne. Wówczas kierunek ten umożliwia absolwentom uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela logopedy

lub

- legitymują się ukończeniem studiów wyższych magisterskich. Wówczas absolwenci tego kierunku uzyskują uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy.

Dodatkowo w obydwu ww. przypadkach wymagane jest zaświadczenie z gabinetu logopedycznego o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy, które należy przedłożyć w trakcie realizacji studiów.

 Studia skierowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne.

W przypadku braku posiadania przygotowania pedagogicznego, Uczelnia WSKZ umożliwia słuchaczom zapisanie się na dwa kierunki jednocześnie. Zapisując się równolegle na dwa kierunki, słuchacz otrzymuje rabat w wysokości 25% na kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego.

Celem uzyskania rabatu zachęcamy do dokonania rejestracji i opłacenia pierwszego kierunku, który nie jest przygotowaniem pedagogicznym.

Kolejno w panelu studenta, prosimy o przejście do zakładki "Moje wykształcenie", kliknięcie "Potwierdź posiadanie przygotowania pedagogicznego” oraz "Nie posiadam przygotowania pedagogicznego". Następnie należy wypełnić ankietę i wybrać kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego, a bonifikata w wysokości 25% naliczy się automatycznie.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o napisanie wiadomości mailowej na adres: kontakt@studia-pedagogiczne.pl| Pobierz program kierunku