Logopedia ogólna i kliniczna

Cena: 540 zł (czesne)
Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 4

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 240 opinii
9.2
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Logopedia ogólna i kliniczna


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Charakter studiów: studia kwalifikacyjne


Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2023 poz. 2102) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450 ze zm.).


Cel:

Celem studiów podyplomowych na wskazanym kierunku jest umożliwienie absolwentom zdobycia kwalifikacji do pracy w zawodzie logopedy w placówkach służby zdrowia i nauczyciela-logopedy w przedszkolach, szkołach i placówkach ogólnodostępnych oraz integracyjnych, a także poradniach psychologiczno-pedagogicznych; przygotowanie do pracy w zakresie logopedii z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi, zarówno pełnosprawnymi (doskonalącymi warsztat mowy), jak również z zaburzeniami (kształtowanie kompetencji komunikacyjnych i społecznych).


Czas trwania: 4 semestry (w tym 180 godzin praktyk)


Uzyskane kwalifikacje:

Studia podyplomowe na kierunku Logopedia ogólna i kliniczna mają charakter kwalifikacyjny. Program kształcenia zgodny jest z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 1450 ze zm.) w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Ukończenie wskazanego kierunku umożliwia jego absolwentom uzyskanie uprawnień m.in. do:

- pracy w zawodzie logopedy oraz nauczyciela logopedy,

- prowadzenia zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

- pełnienia funkcji nauczyciela-konsultanta, nauczyciela-doradcy metodycznego, opiekuna stażu, edukatora, eksperta wchodzącego w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.

Absolwenci kierunku otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (z uwzględnieniem uchwały Kolegium Logopedycznego z dnia 16 lutego 1998 roku w sprawie minimum programowego studiów logopedycznych) potwierdzające uzyskanie kwalifikacji zawodowych.


Opis kierunku:

Kierunek ten ma charakter interdyscyplinarny, łączy bowiem wiedzę z zakresu językoznawstwa, nauk medycznych, psychologii i pedagogiki. Program kształcenia obejmuje przedmioty z zakresu nauk humanistycznych, nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk społecznych.

Absolwent studiów posiada:

- wiedzę w zakresie lingwistycznych, psychopedagogicznych i medycznych podstaw logopedii, zaburzeń mowy oraz zasad postępowania logopedycznego;

- umiejętności w zakresie: opisu, kwalifikacji oraz usuwania wad wymowy, wykorzystania metod i technik badań logopedycznych, usprawniania narządów artykulacyjnych, współpracy ze specjalistami w celu ustalania metod oraz trybu postępowania terapeutycznego, oceny rodzaju i zakresu zaburzenia (m.in.: w afazji, dyzartrii, niedosłuchach, zaburzeniach ze spektrum autyzmu), doboru metod, narzędzi i technik w diagnozowaniu oraz terapii osób z zaburzeniami (rozwojowymi lub nabytymi) mowy i języka.


Adresaci:

Studia te kierowane są do:

- absolwentów wyższych uczelni o dowolnym profilu i kierunku, interesujących się zaburzeniami komunikacji językowej zarówno w mowie, jak i w piśmie,

- rodziców, którzy chcą świadomie kształcić sposób komunikacji i usuwać jej zaburzenia u własnych dzieci,

- nauczycieli czynnych zawodowo oraz poszukujących pracy;

- osób posiadających uprawnienia do pracy z dziećmi i młodzieżą, które chcą zdobyć kwalifikacje oraz zawód logopedy ogólnego.


Zatrudnienie:

Studia podyplomowe na ww. kierunku umożliwiają podjęcie pracy w placówkach zarówno resortu oświaty, zdrowia jak i kultury, w tym w: przedszkolach i szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, poradniach specjalistycznych (np. dla osób z wadami słuchu i zaburzeniami mowy), ośrodkach szkolno-wychowawczych, domach dziecka, szpitalach i poradniach przyszpitalnych, przychodniach specjalistycznych oraz prywatnych gabinetach.


Wymagania:

Studia przeznaczone są dla osób, które legitymują się ukończeniem studiów wyższych magisterskich oraz posiadają przygotowanie pedagogiczne. Dodatkowo wymagane jest zaświadczenie z gabinetu logopedycznego o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy, które należy przedłożyć w trakcie realizacji studiów.

 Studia skierowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne.

W przypadku braku posiadania przygotowania pedagogicznego, Uczelnia WSKZ umożliwia słuchaczom zapisanie się na dwa kierunki jednocześnie. Zapisując się równolegle na dwa kierunki, słuchacz otrzymuje rabat w wysokości 25% na kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego.

Celem uzyskania rabatu zachęcamy do dokonania rejestracji i opłacenia pierwszego kierunku, który nie jest przygotowaniem pedagogicznym.

Kolejno w panelu studenta, prosimy o przejście do zakładki "Moje wykształcenie", kliknięcie "Potwierdź posiadanie przygotowania pedagogicznego” oraz "Nie posiadam przygotowania pedagogicznego". Następnie należy wypełnić ankietę i wybrać kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego, a bonifikata w wysokości 25% naliczy się automatycznie.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o napisanie wiadomości mailowej na adres: kontakt@studia-pedagogiczne.pl
| Pobierz program kierunku