Diagnoza, terapia i pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla pedagogów specjalnych

Cena: 460 zł (czesne)
Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 3

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 160 opinii
9.0
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Diagnoza, terapia i pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla pedagogów specjalnych


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Charakter studiów: studia kwalifikacyjne


Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)


Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2023 poz. 2102) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450 ze zm.).


Cel: 

Celem studiów jest zdobycie kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej do prowadzenia indywidualnych i grupowych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych (terapeutycznych) z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.


Opis kierunku:

Kierunek ten przygotowuje studentów do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych (terapeutycznych) z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z tymi, które przejawiają trudności w nauce szkolnej (zwłaszcza w zakresie czytania, pisania i liczenia).

Absolwenci kierunku posiadają wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie terapii, profilaktyki, diagnostyki pedagogicznej oraz konstruowania programów edukacyjno-terapeutycznych z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań pedagogicznych. 


Czas trwania studiów: 3 semestry (w tym 120 godz. praktyk)


Uzyskane kwalifikacje: 

Studia podyplomowe z zakresu pedagogiki specjalnej na kierunku Diagnoza, terapia i pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla pedagogów specjalnych mają charakter kwalifikacyjny. Program kształcenia zgodny jest z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 1450 ze zm.) w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Ukończenie wskazanego kierunku umożliwia jego absolwentom uzyskanie uprawnień m.in. do:


1) zajmowania stanowiska nauczyciela:

- pedagoga specjalnego w przedszkolach i szkołach, o których mowa w ogólnodostępnych przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych;

- terapeuty pedagogicznego w ogólnodostępnych oraz specjalnych przedszkolach, szkołach i placówkach;

- „wspomagającego” tj. nauczyciela dodatkowo zatrudnionego w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego w przedszkolach, szkołach i oddziałach integracyjnych lub w celu współorganizowania kształcenia uczniów odpowiednio niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.


2) prowadzenia zajęć:

- wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;

- korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym.


Absolwenci kierunku otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Adresaci: 

Studia podyplomowe na wskazanym kierunku przeznaczone są przede wszystkim dla: nauczycieli wszystkich szczebli edukacyjnych, psychologów, wychowawców pracujących w świetlicach szkolnych, środowiskowych i terapeutycznych, logopedów, pedagogów szkolnych, pedagogów pracujących w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz pracowników placówek edukacyjnych, opiekuńczych, terapeutycznych i leczniczych; osób pracujących lub planujących pracę z dziećmi i młodzieżą napotykającą trudności w realizacji wymagań edukacyjnych szkoły.


Zatrudnienie:

Kierunek ten umożliwia jego absolwentom zatrudnienie m.in. w: specjalnych, ogólnodostępnych i integracyjnych przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach pomocy społecznej, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych oraz pozostałych instytucjach, placówkach i podmiotach, które działają na rzecz rodziny, młodzieży oraz dzieci.


Wymagania:

Uczestnikami studiów mogą być osoby legitymujące się wykształceniem wyższym (co najmniej I stopnia) oraz przygotowaniem pedagogicznym, które posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej.


| Pobierz program kierunku