Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci

Cena: 360 zł (czesne)
Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 217 opinii
8.8
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)


Cel: Celem studiów jest wyposażenie w wiedzę i umiejętności niezbędne do rozpoznawania i przeciwdziałania przemocy wobec dzieci, a także podniesienie kwalifikacji osób działających na rzecz zwiększenia poczucia bezpieczeństwa ucznia w szkole i środowisku rodzinnym.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku: 

Kierunek skoncentrowany jest na przekazaniu słuchaczom szczegółowej wiedzy i umiejętności w zakresie diagnozowania ryzyka wystąpienia przemocy wobec dzieci zarówno w środowisku rodzinnym, jak i instytucjach oświatowych.

Studia podyplomowe na kierunku Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci zapoznają słuchaczy z wiedzą z zakresu prawa oraz z praktyką przeciwdziałania przemocy; wyposażają w umiejętności interpersonalne konieczne do pracy z osobami doświadczającymi przemocy oraz jej sprawcami. Słuchacze nabędą ponadto kompetencje dotyczące dokonywania diagnozy sytuacji i zjawisk będących przyczyną przemocy; stosowania metod, technik i środków interwencji wobec sprawców przemocy; organizowania świadczenia pomocy psychologicznej dziecku krzywdzonemu oraz ewaluacji podejmowanych działań służących rozwiązywaniu problemów w zakresie przeciwdziałania przemocy.

Ukończenie kierunku umożliwia absolwentom podniesienie standardów pracy instytucji i osób fizycznych udzielających pomocy dzieciom jako ofiarom przemocy domowej i instytucjonalnej.Adresaci: Studia są adresowane do osób zajmujących się szeroko rozumianą przemocą wobec dzieci, w szczególności do absolwentów studiów prawniczych, pedagogicznych, psychologicznych, resocjalizacyjnych, kryminologicznych, administracyjnych.


Grupą docelową stanowią również:

- nauczyciele, wychowawcy i pedagodzy pracujący na wszystkich szczeblach systemu edukacji,
- osoby zatrudnione w ośrodkach interwencji kryzysowej,
- pracownicy: socjalni, domów pomocy i ośrodków wsparcia, placówek opiekuńczo wychowawczych i poradni psychologiczno-pedagogicznych,
- lekarze rodzinni, pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni,
- asystenci rodziny, opiekunowie domowi, asystenci osób niepełnosprawnych,
- policjanci, strażnicy miejscy,
- wolontariusze organizacji pomocowych i pozarządowych oraz kościołów i związków wyznaniowych działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.