Terapia pedagogiczna i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Cena: 430 zł (czesne)
Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 4

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 111 opinii
9.7
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Terapia pedagogiczna i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Charakter studiów: studia kwalifikacyjne


  Terapia pedagogiczna i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka składa się z 2 kierunków realizowanych równolegle tj. Terapia pedagogiczna i Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Po ukończeniu ww. studiów podyplomowych absolwent otrzymuje dwa świadectwa, tj. odrębny dokument do każdego z nauczanych przedmiotów (zgodnie z wytycznymi MNiSW).


Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)


Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450).


Cel:

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w praktyczne umiejętności, wiedzę i narzędzia z zakresu:

- diagnozy i terapii pedagogicznej niezbędne do samodzielnego przeprowadzenia diagnozy i terapii dzieci oraz młodzieży ze specyficznymi z trudnościami w uczeniu się i/lub z zaburzeniami rozwoju ruchowego, emocjonalnego i społecznego,

- organizowania różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wspierania rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

- profesjonalnego organizowania wczesnej, kompleksowej i systematycznej pomocy dzieciom zagrożonym nieprawidłowym rozwojem; dzieciom z niepełnosprawnością oraz ich rodzinom w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem w zakresie określonym przez indywidualny program wczesnego wspomagania;

- przygotowanie słuchacza do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju małych dzieci o zaburzonym rozwoju psychoruchowym i społecznym.


Czas trwania: 4 semestry; kierunek ten obejmuje 300 godzin praktyk


Uzyskane kwalifikacje:

Kwalifikacje wydawane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Studia podyplomowe z zakresu „Terapia pedagogiczna i wczesne wspomaganie rozwoju”mają charakter kwalifikacyjny. Absolwent uzyska kwalifikacje do pracy terapeutycznej w zakresie:

- wspierania rozwoju dzieci i młodzieży w placówkach edukacyjnych oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych tym samym uzyska tytuł terapeuty pedagogicznego,

- wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Absolwent specjalności posiada kwalifikacje do pełnienia funkcji opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.

Absolwenci kierunku otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające uzyskanie kwalifikacji zawodowych w zakresie terapii pedagogicznej.


Nazwa zawodu: Nauczyciel specjalista terapii pedagogicznej; opiekunka w żłobku/klubie dziecięcym.

Kod zawodu: 235909; 531107 według klasyfikacji zawodów i specjalności opracowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


Adresaci:

Studia te adresowane są przede wszystkim do:

- osób pracujących bądź przygotowujących się do pracy na stanowiskach wymagających przygotowania do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, wymagającymi wsparcia i pomocy w przekraczaniu różnorakich trudności, utrudniających im rozwój i funkcjonowanie społeczne oraz wykazujących specyficzne trudności w uczeniu się; nauczycieli, wychowawców, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, opiekunów oraz pedagogów szkolnych.

- absolwentów: pedagogiki, psychologii, logopedii oraz lekarzy, fizjoterapeutów zainteresowanych pracą w zespołach wspomagania rozwoju małych dzieci (w resorcie oświaty) oraz zespołach wczesnej interwencji pracujących z dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnością i niepełnosprawnymi (w resorcie zdrowia). 

Uczestnikami studiów mogą być osoby legitymujące się wykształceniem wyższym (co najmniej I stopnia) oraz przygotowaniem pedagogicznym, które posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej.


Zatrudnienie:

Zdobyte uprawnienia terapii pedagogicznej pozwolą absolwentom znaleźć zatrudnienie w:

- ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i ośrodkach wczesnej interwencji,

- placówkach opiekuńczo-wychowawczych; szkołach i przedszkolach specjalnych, integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi oraz ogólnodostępnych prowadzących programy wspomagające rozwój dzieci,

- specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych prowadzących programy wspomagające rozwój dzieci,

- instytucjach niepublicznych - ośrodkach, fundacjach, stowarzyszeniach i innych placówkach, w których powoływane są zespoły do prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

- poradniach psychologiczno-pedagogicznych prowadzących program wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.


Wymagania:

Studia skierowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne.

W przypadku braku posiadania przygotowania pedagogicznego, uczelnia WSKZ umożliwia słuchaczom zapisanie się na dwa kierunki jednocześnie. Zapisując się równolegle na dwa kierunki, słuchacz otrzymuje rabat w wysokości 25% na kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego.

Celem uzyskania rabatu prosimy o napisanie wiadomości mailowej na adres kontakt@studia-pedagogiczne.pl

  Kupując ten kierunek możesz skorzystać z promocji - 50% na kolejne studia podyplomowe z tej samej kategorii. Zdobądź więcej kwalifikacji i zwiększ swoje szanse na rynku pracy. Nie czekaj - promocja ograniczona czasowo.