Terapia pedagogiczna i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWR)

Cena: 460 zł (czesne)
Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 4

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 111 opinii
9.7
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Terapia pedagogiczna i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWR)


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Charakter studiów: studia kwalifikacyjne


  Terapia pedagogiczna i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka składa się z 2 kierunków realizowanych równolegle tj. Terapia pedagogiczna i Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Po ukończeniu ww. studiów podyplomowych absolwent otrzymuje dwa świadectwa, tj. odrębny dokument do każdego z nauczanych przedmiotów (zgodnie z wytycznymi MNiSW).


Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)


Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2023 poz. 2102) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450 ze zm.).


Cel:

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w praktyczne umiejętności, wiedzę i narzędzia z zakresu:

- diagnozy i terapii pedagogicznej niezbędne do samodzielnego przeprowadzenia diagnozy i terapii dzieci oraz młodzieży ze specyficznymi z trudnościami w uczeniu się i/lub z zaburzeniami rozwoju ruchowego, emocjonalnego i społecznego,

- organizowania różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wspierania rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

- profesjonalnego organizowania wczesnej, kompleksowej i systematycznej pomocy dzieciom zagrożonym nieprawidłowym rozwojem; dzieciom z niepełnosprawnością oraz ich rodzinom w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem w zakresie określonym przez indywidualny program wczesnego wspomagania;

- przygotowanie słuchacza do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju małych dzieci o zaburzonym rozwoju psychoruchowym i społecznym.


Czas trwania: 4 semestry; kierunek ten obejmuje 300 godzin praktyk


Uzyskane kwalifikacje:

Studia podyplomowe z zakresu pedagogiki specjalnej na kierunku Terapia pedagogiczna i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka mają charakter kwalifikacyjny. Program kształcenia zgodny jest z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 1450 ze zm.) w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Ukończenie wskazanego kierunku umożliwia jego absolwentom uzyskanie uprawnień m.in. do:

1) zajmowania stanowiska nauczyciela:

- pedagoga specjalnego w przedszkolach i szkołach, o których mowa w ogólnodostępnych przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych;

- terapeuty pedagogicznego w ogólnodostępnych oraz specjalnych przedszkolach, szkołach i placówkach;

- „wspomagającego” tj. nauczyciela dodatkowo zatrudnionego w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego w przedszkolach, szkołach i oddziałach integracyjnych lub w celu współorganizowania kształcenia uczniów odpowiednio niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

2) prowadzenia zajęć:

- wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;

- korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym.

3) wykonywania zawodu opiekuna w żłobku/klubie dziecięcym.

4) pełnienia funkcji nauczyciela-konsultanta, nauczyciela-doradcy metodycznego, opiekuna stażu, edukatora, eksperta wchodzącego w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.

Absolwenci kierunku otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Adresaci:

Studia podyplomowe na wskazanym kierunku przeznaczone są przede wszystkim dla:

- nauczycieli wszystkich szczebli edukacyjnych;

- psychologów, logopedów;

- wychowawców pracujących w świetlicach szkolnych, środowiskowych i terapeutycznych;

- pedagogów szkolnych, pedagogów pracujących w poradniach psychologiczno-pedagogicznych;

- pracowników placówek edukacyjnych, opiekuńczych, terapeutycznych i leczniczych;

- lekarzy i fizjoterapeutów zainteresowanych pracą w zespołach wspomagania rozwoju małych dzieci (w resorcie oświaty) oraz zespołach wczesnej interwencji pracujących z dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnością i niepełnosprawnymi (w resorcie zdrowia). 

- osób pracujących lub planujących pracę z dziećmi i młodzieżą napotykającą trudności w realizacji wymagań edukacyjnych szkoły.

Uczestnikami studiów mogą być osoby legitymujące się wykształceniem wyższym (co najmniej I stopnia) oraz przygotowaniem pedagogicznym, które posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej.

W przypadku braku posiadania przygotowania pedagogicznego WSKZ umożliwia słuchaczom zapisanie się na dwa kierunki jednocześnie. Więcej informacji znajduje się w sekcji „dodatkowe wymagania”.


Zatrudnienie:

Kierunek ten umożliwia jego absolwentom zatrudnienie m.in. w:

specjalnych, ogólnodostępnych i integracyjnych przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych;

- placówkach opiekuńczo-wychowawczych, jednostkach pomocy społecznej;

- Centrach Dziecka i Rodziny (placówki systemu oświaty, które zgodnie z projektowanymi zmianami będą koordynować wsparcie w ramach nowego modelu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny w zakresie wsparcia terapeutycznego i środowiskowego i zastąpią w tej roli wiodące ośrodki koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńcze);

- zespołach WWR w jednostkach systemu oświaty realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcie rodziny (obecne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze);

- ośrodkach wczesnej interwencji;

- specjalistycznych centrach wspierających edukację włączającą;

- pozostałych instytucjach, placówkach i podmiotach, które działają na rzecz rodziny, młodzieży oraz dzieci.


Dodatkowe wymagania:

 Studia skierowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne.

W przypadku braku posiadania przygotowania pedagogicznego, Uczelnia WSKZ umożliwia słuchaczom zapisanie się na dwa kierunki jednocześnie. Zapisując się równolegle na dwa kierunki, słuchacz otrzymuje rabat w wysokości 25% na kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego.

Celem uzyskania rabatu zachęcamy do dokonania rejestracji i opłacenia pierwszego kierunku, który nie jest przygotowaniem pedagogicznym.

Kolejno w panelu studenta, prosimy o przejście do zakładki "Moje wykształcenie", kliknięcie "Potwierdź posiadanie przygotowania pedagogicznego” oraz "Nie posiadam przygotowania pedagogicznego". Następnie należy wypełnić ankietę i wybrać kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego, a bonifikata w wysokości 25% naliczy się automatycznie.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o napisanie wiadomości mailowej na adres: kontakt@studia-pedagogiczne.pl