Pedagogika resocjalizacyjna i socjoterapia

Cena: 420 zł (czesne)
Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 3

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 371 opinii
9.3
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Pedagogika resocjalizacyjna i socjoterapia


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Charakter studiów: studia kwalifikacyjne


Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)


Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450).


Cel:

Studia podyplomowe na kierunku „Pedagogika resocjalizacyjna i socjoterapia” mają na celu przygotowanie słuchaczy do realizowania zadań opiekuńczo-wychowawczych, prowadzenia profilaktyki niedostosowania społecznego oraz zajęć socjoterapeutycznych.

Absolwenci uzyskują uprawnienia pedagogiczne w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji oraz możliwość wykonywania zawodu kuratora sądowego, wychowawcy w schroniskach, zakładach poprawczych dla nieletnich i świetlicach socjoterapeutycznych.


Czas trwania: 3 semestry; kierunek ten obejmuje 180 godzin praktyk


Uzyskane kwalifikacje:

Kwalifikacje wydawane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Absolwent studiów podyplomowych uzyska kwalifikacje do pracy resocjalizacyjnej, wychowawczej i profilaktycznej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi; zdobędzie praktyczne umiejętności zawodowe umożliwiające podjęcie pracy w placówkach i instytucjach wychowawczych, resocjalizacyjnych, penitencjarnych, interwencyjnych, socjalizacyjnych, placówkach wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, policyjnych izbach dziecka, pogotowiach opiekuńczych, schroniskach dla nieletnich, młodzieżowych ośrodkach readaptacji społecznej, zakładach poprawczych, w rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych oraz do pracy na stanowisku kuratora sądowego, asystenta rodziny, nauczyciela i wychowawcy resocjalizującego.

Studia poszerzają posiadane kwalifikacje pedagogiczne o kompetencje terapeutyczne, metodyczne i diagnostyczne do pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z zaburzeniami zachowania, zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie, a także umiejętności prowadzenia zajęć z zakresu resocjalizacji oraz zajęć socjoterapeutycznych.

Absolwenci kierunku otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające uzyskanie kwalifikacji zawodowych z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej i socjoterapii.


Nazwa zawodu: Nauczyciel niedostosowanych społecznie (pedagog resocjalizacji, socjoterapeuta); pedagog specjalny

kod zawodu: 235202; 235919 według klasyfikacji zawodów i specjalności opracowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


Zatrudnienie:

Specjalność  umożliwia zatrudnienie m.in. w placówkach edukacyjnych (szkołach),  schroniskach dla nieletnich i zakładach poprawczych, pogotowiach opiekuńczych, ośrodkach socjoterapii, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, aresztach śledczych i zakładach karnych, domach dziecka, świetlicach profilaktycznych, socjoterapeutycznych, w sądach, w kuratorskich ośrodkach pracy z młodzieżą i na stanowisku kuratora, w domach pomocy społecznej, w szkołach i placówkach w ramach prowadzenia  pomocy psychologiczno-pedagogicznej (prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, resocjalizacyjnych) oraz w wielu innych instytucjach z obszaru profilaktyki, terapii i resocjalizacji.


Adresaci:

Studia skierowane są do osób pracujących lub planujących pracę z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie lub zagrożoną niedostosowaniem oraz osobami dorosłymi które weszły w konflikt z prawem lub z innych powodów wymagają resocjalizacji; nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów ze wszystkich typów szkół i placówek w których przebywają osoby niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem; osób chcących zdobyć wiedzę i kwalifikacje z zakresu terapii resocjalizacyjnej i socjoterapii; osób poszukujących zatrudnienia w placówkach resocjalizacyjnych, socjoterapeutycznych oraz opiekuńczo–wychowawczych nieposiadających kwalifikacji do pracy resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej.

Uczestnikami studiów mogą być osoby legitymujące się wykształceniem wyższym (co najmniej I stopnia) oraz przygotowaniem pedagogicznym, które posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej.


Wymagania:

Studia skierowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne.

W przypadku braku posiadania przygotowania pedagogicznego, Uczelnia WSKZ umożliwia słuchaczom zapisanie się na dwa kierunki jednocześnie. Zapisując się równolegle na dwa kierunki, słuchacz otrzymuje rabat w wysokości 25% na kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego.

Celem uzyskania rabatu prosimy o napisanie wiadomości mailowej przed dokonaniem płatności za kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego na adres: kontakt@studia-pedagogiczne.pl

Pobierz program kierunku