Pedagogika resocjalizacyjna i socjoterapia

Cena: 420 zł (czesne)
Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 3

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 371 opinii
9.3
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Pedagogika resocjalizacyjna i socjoterapia


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Charakter studiów: studia kwalifikacyjne


Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)


Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2023 poz. 2102) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450 ze zm.).


Cel:

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do realizowania zadań opiekuńczo-wychowawczych, prowadzenia profilaktyki niedostosowania społecznego oraz prowadzenia zajęć resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych. Ukończenie kierunku umożliwia jego absolwentom wykonywanie zawodu kuratora sądowego czy asystenta rodziny.


Czas trwania: 3 semestry; kierunek ten obejmuje 180 godzin praktyk


Uzyskane kwalifikacje:

Studia podyplomowe z zakresu pedagogiki specjalnej na kierunku "Pedagogika resocjalizacyjna i socjoterapia" mają charakter kwalifikacyjny. Program kształcenia zgodny jest z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 1450 ze zm.) w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Ukończenie wskazanego kierunku umożliwia jego absolwentom uzyskanie uprawnień m.in. do:

1) zajmowania stanowiska nauczyciela:

a) niedostosowanych społecznie (pedagoga resocjalizacji, socjoterapeuty) w szkołach wchodzących w skład młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii;

b) wychowawcy w młodzieżowych i okręgowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;

c) pedagoga specjalnego w ogólnodostępnych przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych;

d) „wspomagającego” tj. nauczyciela dodatkowo zatrudnionego w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego w przedszkolach, szkołach i oddziałach integracyjnych lub w celu współorganizowania kształcenia uczniów odpowiednio niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

2) prowadzenia zajęć resocjalizacyjnych lub socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży odpowiednio niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w ogólnodostępnych przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.

3) wykonywania zawodu kuratora sądowego czy asystenta rodziny.

Absolwenci kierunku otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Adresaci:

Studia podyplomowe na wskazanym kierunku przeznaczone są przede wszystkim dla:

- osób pracujących lub planujących pracę z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie lub zagrożoną niedostosowaniem oraz osobami dorosłymi które weszły w konflikt z prawem lub z innych powodów wymagają resocjalizacji;

- nauczycieli, pedagogów, wychowawców, psychologów, pracowników poradni psychologicznych;

- pracowników przywięziennych zakładów pracy dla skazanych, funkcjonariuszy i pracowników zakładów karnych i aresztów śledczych;

- funkcjonariuszy policji, pracowników agencji ochrony;

- społecznych i zawodowych kuratorów sądowych;

- osób zatrudnionych w organizacjach rządowych i samorządowych powołanych do wykonywania zadań z zakresu profilaktyki przestępczości, przeciwdziałania patologii społecznej oraz resocjalizacji;

- wolontariuszy i pracowników stowarzyszeń, a także organizacji zajmujących się pomocą osobom pokrzywdzonym w wyniku przestępstwa, jak i byłym skazanym;

- osób poszukujących zatrudnienia w placówkach resocjalizacyjnych, socjoterapeutycznych oraz opiekuńczo–wychowawczych nieposiadających kwalifikacji do pracy resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej;

- osób chcących zdobyć wiedzę i kwalifikacje z zakresu resocjalizacji i socjoterapii.

Uczestnikami studiów mogą być osoby legitymujące się wykształceniem wyższym (co najmniej I stopnia) oraz przygotowaniem pedagogicznym, które posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej.


Zatrudnienie:

Kierunek ten umożliwia jego absolwentom zatrudnienie m.in. w: placówkach edukacyjnych (szkołach),  schroniskach dla nieletnich, pogotowiach opiekuńczych, młodzieżowych i okręgowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, ośrodkach wsparcia dziennego, ośrodkach kuratorskich, aresztach śledczych, zakładach poprawczych i karnych, domach dziecka, bursach, półinternatach, świetlicach socjoterapeutycznych i środowiskowych, sądach, kuratorskich, ośrodkach pracy z młodzieżą, domach pomocy społecznej, placówkach w ramach prowadzenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej (prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, resocjalizacyjnych), organizacjach pozarządowych oraz w wielu innych instytucjach z obszaru profilaktyki, terapii i resocjalizacji.


Dodatkowe wymagania:

 Studia skierowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne.

W przypadku braku posiadania przygotowania pedagogicznego, Uczelnia WSKZ umożliwia słuchaczom zapisanie się na dwa kierunki jednocześnie. Zapisując się równolegle na dwa kierunki, słuchacz otrzymuje rabat w wysokości 25% na kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego.

Celem uzyskania rabatu zachęcamy do dokonania rejestracji i opłacenia pierwszego kierunku, który nie jest przygotowaniem pedagogicznym.

Kolejno w panelu studenta, prosimy o przejście do zakładki "Moje wykształcenie", kliknięcie "Potwierdź posiadanie przygotowania pedagogicznego” oraz "Nie posiadam przygotowania pedagogicznego". Następnie należy wypełnić ankietę i wybrać kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego, a bonifikata w wysokości 25% naliczy się automatycznie.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o napisanie wiadomości mailowej na adres: kontakt@studia-pedagogiczne.pl| Pobierz program kierunku